เริ่มต้นและพัฒนา 

sเริ่มต้นและพัฒนา

 

 

ความต้องการของธุรกิจ

 

 • แผนธุรกิจที่มีประสิทธิผลเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • ประมาณการทางการเงินเพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจและเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินตามแนวทางที่ถูกต้อง
 • วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจอย่าง
  ราบรื่น


บริการของเคพีเอ็มจี

 

 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการจัดทำประมาณการทางการเงิน (Financial Projection) และ
  แผนงบประมาณ (Budget Plan)
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการจัดหาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ลงทุนและเป็น
  เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ติดต่อเรา

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของเคพีเอ็มจี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุธีร์ สวัสดี
โทร. 0-2677-2670 หรือส่ง E-mail มาที่ OMB Development Centre