จัดการกับปัญหา 

sจัดการกับปัญหา

 

 

ความต้องการของธุรกิจ

 

 • ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยตรวจสอบหาสาเหตุของความผิดพลาดในการบริหารงาน รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาของธุรกิจ
 • วงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
 • วงเงินกู้เพื่อชำระหนี้เดิมเสร็จสิ้น (Refinance)
 • ปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม หรือปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน
 • ขอฟื้นฟูกิจการตามกระบวนการทางศาล
 • ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยควบคุมและสอบทานกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน (Cash Monitoring)
 • ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ (Turnaround)
 • หาผู้ร่วมทุน หรือนักลงทุน เพื่อซื้อกิจการ/ทรัพย์สินโครงการ


บริการของเคพีเอ็มจี

 

 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการจัดหาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่หรือนักลงทุน
  เพื่อเสริมสภาพคล่องทาการเงินหรือเพื่อชำระหนี้เดิมเสร็จสิ้น (Refinance)
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการจัดทำรายงานการสอบทานความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
  และประมาณทางการเงิน เพื่อเสนอขอปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการเป็นผู้ทำแผนและ
  ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการควบคุมและสอบทานกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน
  (Cash Monitoring)
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ รวมทั้งการจัดหาผู้ร่วมทุนหรือ
  นักลงทุนเพื่อซื้อกิจการ / ทรัพย์สินโครงการ

ติดต่อเรา

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของเคพีเอ็มจี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุธีร์ สวัสดี
โทร. 0-2677-2670 หรือส่ง E-mail มาที่ OMB Development Centre