บริการของเรา 

เคพีเอ็มจี สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่เจ้าของกิจการบริหารจัดการด้วยตนเอง หรือ Owner Managed Business (OMB) ด้วยรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ผสมผสานแต่ละฟังก์ชั่นการดำเนินงานอย่างลงตัวและเชื่อมโยงทีมงานที่เชี่ยวชาญจากเครือข่ายทั่วโลก

 AUDIT 

 

 

 ความต้องการของธุรกิจ

 บริการของเคพีเอ็มจี

 • ต้องการผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
 • งบการเงินที่สะท้อนภาพของกิจการและนำมาใช้ได้ในการบริหารงานโดยมิใช่เพียงแต่เอกสารที่ต้องจัดส่งตามกฎหมายกำหนด


 

 

 

 • การตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้งในตลาด และนอกตลาดหลักทรัพย์
 • บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี เช่นการตรวจสอบการทำลายสินค้า เป็นต้น
 • การตรวจสอบอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง (special audit) เช่นการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI Audit) เป็นต้น

 

 

TAX AND LEGAL

 

 

 ความต้องการของธุรกิจ

 บริการของเคพีเอ็มจี

 • ปรับโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับการพัฒนาของธุรกิจ
 • วางแผนเพื่อประหยัดภาษี
 • เตรียมรับมือเมื่อหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแล
 • เมื่อต้องทำสัญญา หรือข้อตกลงทางกฎหมายกับคู่ค้า
 • วางโครงสร้างภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ 

 

 • ภาษีธุรกิจ
 • ภาษีทางอ้อม
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้บริหาร
 • การจัดเตรียมและแบบยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • การเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของบริษัทข้ามชาติ
 • การวางแผนภาษี
 • การลงทุนในต่างประเทศ

 

 

ADVISORY

 

 ความต้องการของธุรกิจ

 บริการของเคพีเอ็มจี

 • ต้องการแผนธุรกิจที่มีประสิทธิผลเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
 • ต้องการวงเงินสินเชื่อเพื่อการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
  ปรับโครงสร้างหนี้
 • ต้องการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานและการควบคุมภายใน

 

 

 

 


 

 • การจัดทำแผนธุรกิจ
 • การเงินและวาณิชธนกิจ
 • การปรับโครงสร้างหนี้
 • บริการด้านธุรกรรม (Transaction Service)
 • การประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแล
 • การตรวจสอบภายใน ด้านปฎิบัติการ ด้านการเงิน และ/หรือ ตามวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง
 • การปรับปรุงและออกแบบกระบวนการปฎิบัติงาน ด้านบัญชี การเงิน ต้นทุน และระบบปฎิบัติการ
 • การวางแผนการควบคุมและ/หรือการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนธุรกิจ

 

 

ติดต่อเรา

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของเคพีเอ็มจี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุธีร์ สวัสดี
โทร. 0-2677-2670 หรือส่ง E-mail มาที่ OMB Development Centre