Suomi

Esimerkkejä asiakasratkaisuistamme infrastruktuuri- ja elinkaarimallihankkeissa 

KPMG:llä on kokemusta julkishallinnon isojen muutoshankkeiden läpiviennistä. Hankkeissa yhdistämme eri osaamisalueidemme asiantuntemuksen ja vahvan julkishallinnon toimialatuntemuksemme asiakkaalle mitattavaa lisäarvoa tuovaksi, kattavaksi kokonaisnäkemykseksi.

 

Ohessa esimerkkejä onnistuneista asiakasratkaisuistamme infrastruktuuri- ja elinkaarimallihankkeissa.

Rakennejärjestelyt

Uusi HaminaKotkan Satama Oy aloittaa toimintansa 1.5.2011. KPMG on neuvonut Kotkan Satama Oy:tä ja Haminan Satama Oy:tä vaihtoehtoisten taloudellisten ja hallinnollisten ratkaisujen vaikuttavuusanalyyseissä sekä rakenne-, vero- ja juridisissa kysymyksissä vuonna 2010. KPMG jatkaa neuvonantajana sekä fuusion selvitysvaiheessa että sen toteutuksessa. Toimeksiantoon sisältyivät organisaation ja johtamisen, talouden ja hallinnon, henkilöstön sekä ICT:n osa-alueet. Juridinen tuki fuusion toteuttamisessa on ollut ratkaiseva yhdistymisen sujuvan etenemisen takaamiseksi.

 

KETJU- hanke uudistaa keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikennettä

KPMG koordinoi liikenne- ja viestintäministeriön KETJU-hanketta, jonka tavoitteena oli uudistaa keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointi ja rahoitus sekä laatia kehittämisohjelma 15 kaupunkiseudulle. Selvitys liittyi joukkoliikenteen lainsäädännön ja aluehallinnon uudistuksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden kehittää keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutasoa ja organisointia. KPMG vastasi koordinoinnin lisäksi kuuden kaupunkiseudun kehittämisohjelmien laadinnasta.

 

Kuopio, Kotka-Hamina, Lappeenranta-Imatra, Jyväskylä, Rovaniemi ja Varkaus-Pieksämäki ja muut hankkeessa mukana olleet kaupunkiseudut ovat voineet hyödyntää KETJU- hankkeessa laadittuja kehittämisohjelmia joukkoliikennelain edellyttämien palvelutasomäärittelyjen laadinnassa. Lahden ja Hämeenlinnan seudut organisoivat joukkoliikenteen järjestämisen seudullisesti hankkeen ehdottamalla tavalla ja ovat aloittaneet seudullisina toimivaltaisina viranomaisina vuoden 2010 alusta. Liikenne- ja viestintäministeriölle kirjoitettiin yhteenvetoraportti, joka on julkaistu ministeriön julkaisusarjassa 39/2009.

 

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely

KPMG on laatinut Liikennevirastolle ohjeen joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn. Palvelutason määrittely perustuu 3.12.2009 voimaan astuneeseen joukkoliikennelakiin, joka velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa ELY- keskuksia palvelutasomäärittelyn laadinnassa, jotta määrittelyt olisivat valtakunnallisesti yhteismitalliset ja jotta niitä voidaan käyttää liikenteen suunnittelun ja järjestämisen lähtökohtana.

 

Ohjeissa kuvataan palvelutason määrittelyprosessi ja osapuolet sekä palvelutasotekijät erikseen kauko- ja kaupunkiseutujen liikenteelle sekä maaseudun liikenteelle. Ohjeessa esitetään myös ehdotukset siitä miten eri käyttäjäryhmien tarpeet otetaan huomioon. Ohjeessa hyödynnetään liikenne- ja viestintäministeriön KETJU- työn yhteydessä määriteltyä palvelutasoluokittelua. Ohjetta sovelletaan vuonna 2011 laadittavissa toimivaltaisten viranomaisten palvelutasomäärittelyissä.

 

KPMG on laatinut Uudenmaan ELY-keskuksen palvelutasomäärittelystä esiselvityksen ja koordinoi seitsemän eri aluekokonaisuuden määrittelytyötä sekä järjestää laajan nettipohjaisen asukaskyselyn esiselvityksen pohjalta. Ohje on julkaistu Liikenneviraston julkaisuna 07 2010. Esiselvitys on julkaistu Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisusarjassa 29/2010.

 

Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat

KPMG:n infran rahoituksen asiantuntijat Jukka Teikari ja Kai Rintala ovat kirjoittaneet liikenne- ja viestintäministeriön tilauksesta raportin ”Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat”, joka on julkaistu ministeriön julkaisusarjassa 27/2010. Julkaisussa on tarkasteltu infrahankkeiden elinkaarimalleissa tapahtunutta viimeaikaista kehitystä kansainvälisestä näkökulmasta. Erityisenä tarkastelun kohteena on ollut kehitys Euroopassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Tarkastelu kattaa elinkaarihankkeiden hankintaprosessin, rahoituksen ja sopimusten kehityssuunnat. Selvitys antoi uutta kansainvälistä tietoa liikenteen PPP- hankkeista, niiden hyödyistä ja haitoista, käyttäjämaksuista rahoitusmarkkinoiden kehityksestä sekä rahoitusrakenteesta.