Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus
  • Aihealue: Työskentely KPMG:llä, Lehdistötiedote
  • Päivämäärä: 16.12.2011

KHO:n päätös ja Verohallinnon ohjeistus 

Korkein hallinto-oikeus antoi viime keväänä ratkaisunsa asiassa, jossa oli kyse hallituksen jäsenyydestä maksetun palkkion verotuskohtelusta (KHO 2011:31). KHO:ssa käsiteltävänä ollut asia koski tilannetta, jossa henkilö A työskenteli pääomasijoitustoimintaa harjoittavassa yhtiössä. Kyseinen yhtiö oli nimittänyt A:n toimimaan Y Oy:n hallituksessa. Kysymys oli siitä, voidaanko hallituksen jäsenyydestä maksettu palkkio katsoa pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön elinkeinotuloksi, koska hallituksen jäsenen nimittäminen oli tapahtunut pääomasijoitusyhtiön intressissä, vaikka ennakkoperintälain 13 §:n 2 momentissa hallituksen jäsenyydestä saatu palkkio on nimenomaisesti määrätty henkilökohtaiseksi tuloksi.

KHO pysytti voimassa keskusverolautakunnan ratkaisun, jossa hallituksen jäsenen palkkio katsottiin ennakkoperintälain mukaiseksi palkkatuloksi. Asiaa perusteltiin ennakkoperintälain lisäksi osakeyhtiölain säännöksillä, joiden mukaan osakeyhtiön hallituksen jäsenenä voi olla vain asetetut edellytykset täyttävä luonnollinen henkilö, ei siis esimerkiksi osakeyhtiö.

 

Edellä mainittuun ratkaisuun perustuen verohallinto on 9.11.2011 antanut asiaa koskevan uuden ohjeensa ”Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus”, Drno 563/32/2011. 

Ohjeen mukaan hallituksen jäsenen tehtävästä maksettu korvaus katsotaan aina kokonaisuudessaan hallituksen jäsenen palkaksi riippumatta siitä, kenelle korvaus maksetaan tai siitä, onko kysymys tilapäisestä vai jatkuvasta järjestelystä. Ohjeen mukaan esimerkiksi jäsenen työnantajalle tai tämän omistamalle yhtiölle hallituksen jäsenyydestä maksettu korvaus katsotaan aina jäsenen henkilökohtaiseksi palkkatuloksi. Uusi ohjeistus on jo saanut kritiikkiä muun muassa siitä, voidaanko ratkaisussa ilmaistua periaatetta soveltaa tilanteeseen, jossa asianajaja osana asianajotoimeksiantoa tai liikkeenjohdon konsultti osana laajaa konsulttitoimeksiantoa istuu päämiehensä hallituksessa. Nyt käsiteltävänä olleessa ratkaisussahan kyse oli pääomasijoitusyhtiöstä, jonka toiminta eroaa huomattavasti em. asiantuntijatoimeksiannoista.

 

Ohjeessa on myös katsottu, että jos hallituksen jäsenyydestä maksettu palkkio sisältyy esimerkiksi konserniyhtiölle tai pääomasijoitusyhtiölle kokonaistoimeksiannosta maksettavaan korvaukseen, katsotaan se osa kokonaispalkkiosta, joka perustuu hallitustyöskentelyyn, hallituksen jäsenen palkkatuloksi. Käytännössä hallituksen jäsenen palkkion määrä todennetaan esimerkiksi yhtiökokouksen päätösasiakirjoista. Mikäli päätöstä hallituksen jäsenen palkkiosta ei yhtiökokouksessa ole tehty, voidaan palkkion määrä todeta esimerkiksi vertaamalla sitä aikaisempien vuosien aikana muille hallituksen jäsenille maksettuihin palkkioihin.

 

Verohallinnon ohjeessa KHO:n ratkaisussa ilmaistu periaate hallituksen jäsenen saaman korvauksen palkanluontoisuudesta on ulotettu koskemaan myös hallintoneuvoston jäsenen saamaa palkkiota, vaikka KHO:n ratkaisu ei tätä tilannetta koskenutkaan. Toisaalta toimitusjohtajan saaman palkkion osalta verohallinnon ohjeessa nimenomaisesti todetaan, ettei sama periaate sovellu toimitusjohtajan saamaan palkkioon, vaan tämän osalta edelleen noudatetaan aikaisemmassa oikeus- ja verotuskäytännössä hyväksyttyjä periaatteita.

 

Vaikutukset palkkion maksajille ja saajille

Käytännössä verohallinnon uuden ohjeen noudattamiseksi saattaa olla tarpeellista tarkistaa yhtiön maksukäytännöt hallituksen jäsenen palkkioiden osalta, ts. se, maksetaanko palkkiot aina jäsenille henkilökohtaisesti vai jotenkin muutoin. Joissain tilanteissa voi olla tarpeellista päivittää konsultointi-,toimeksianto- tai muita veloitussopimuksia siten, että verohallinnon ohjeessa asetetut edellytykset ennakonpidätyksen ja raportointivelvoitteiden osalta täyttyvät.

Lisätietoja

  • Matti Viitanen
    P. 020 760 3365

 

  • Anna-Leena Rautajuuri
    P. 020 760 3995

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi