Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
  • Toimiala: Julkishallinto, Valtionhallinto, Kiinteistöt ja rakentaminen, Kiinteistöala, Yhdistykset ja säätiöt
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 2.5.2013

Vuokranantajalla hakeutumisoikeus vain yliopiston itse käyttämistä tiloista 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO 2013 T 1287 mukaan vuokranantajalla oli oikeus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi niiden kiinteistöjen vuokraamisesta, joita yliopistot vuokralaisena tosiasiallisesti käyttivät itse omassa toiminnassaan. Hakeutumisoikeutta ei sen sijaan ollut niistä tiloista, jotka yliopistot edelleen luovuttivat verotonta toimintaa harjoittaville yhteisöille.

Taustaa

Yliopistouudistuksen yhteydessä vuoden 2010 alussa yliopistoista tuli itsenäisiä, valtiosta erillisiä oikeushenkilöitä, joihin ei sovelleta valtiota koskevia arvonlisäverosäännöksiä. Samassa yhteydessä kiinteistön vuokraustoiminnan alv-säännöksiin tehtiin valiokuntamietinnön perusteella lisäys, joka mahdollistaa kiinteistön arvonlisäverollisen vuokrauksen myös silloin, kun kiinteistön käyttäjänä on yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto. Säännöksen tarkoituksena on estää tilanne, jossa yliopistojen toimitilavuokriin sisältyisi piilevää arvonlisäveroa.

 

KHO:n antamassa ennakkopäätöksessä ratkaistavana oikeuskysymyksenä oli, mitä arvonlisäverolaissa tarkoitetaan, kun verollisen vuokrauksen edellytykseksi on asetettu, että kiinteistö on yliopiston käytössä. Kiinteistöyhtiön toimintana oli vuokrata toimitiloja yliopistoille pääasiassa näiden yliopistokäyttöön. Yliopistojen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla yliopistot voivat kuitenkin vuokrata tai muutoin edelleen luovuttaa vuoraamiaan tiloja niiden toimintaan läheisesti kuuluville organisaatioille vastikkeellisesti tai vastikkeetta.

Ratkaisu

KHO:n mukaan valiokuntamietinnöstä ei ole pääteltävissä, että lakimuutoksella olisi ollut tarkoitus vaikuttaa muiden kuin yliopiston omassa käytössä olevien toimitilojen vuokrauksen verokohteluun. KHO katsoi, että yliopistojen edelleen vuokraamiin tiloihin sovelletaan kiinteistöjen vuokraamista koskevia yleisiä arvonlisäverolain säännöksiä. Kiinteistöyhtiö ei siten voinut hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi niistä yliopistoille vuokraamistaan tiloista, jotka yliopisto luovutti edelleen vastikkeellisesti tai vastikkeetta ei-arvonlisäverovelvollisille yhteisöille. Asiaan ei vaikuttanut, että valtion arvonlisäverotusta koskevissa valtion arvonlisäverotyöryhmän ja valtiokonttorin tulkinnoissa kiinteistön käyttöä koskevaa vaatimusta oli tulkittu toisin.

Merkitys

Ennen yliopistolain muutosta yliopistot olivat arvonlisäverotuksessa osa valtiota. Tilojen edelleen luovuttaminen yliopiston toimesta ei-arvolisäverovelvolliselle toimijalle ei tällöin käytännössä vaikuttanut kiinteistön yliopistolle vuokranneen vuokranantajan oikeuteen käsitellä vuokraus kokonaan arvonlisäverollisena.

 

KHO:n ratkaisu selkiyttää yliopistouudistuksen jälkeistä tilannetta. Vuokranantajalla on mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi ja käsitellä vuokraus verollisena kaikkien niiden tilojen osalta, joita yliopisto tosiasiallisesti käyttää itse omaan toimintaansa – toiminnan arvonlisäverokohtelusta riippumatta. Hakeutumismahdollisuus koskee lisäksi tilanteita, joissa yliopisto edelleen vuokraa vuokralle ottamansa toimitilat arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan vuokralaisensa arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaan käyttöön tai muuhun arvonlisäverolain 30 §:ssä mainittuun hakeutumiseen oikeuttavaan tarkoitukseen.

 

Koska yliopistoille vuokrattujen kiinteistöjen arvonlisäverokohtelu määräytyy tilojen tosiasiallisen käytön perusteella, vuokranantajan tulee sopimuksin tai muin keinoin varmistua, että sillä on käytettävissä tarvittavat tiedot yliopistoille vuokrattujen tilojen tosiasiallisesta käytöstä. Vuokranantajan tulee myös ratkaista, millä tavoin kiinteistöistä aiheutuvat kustannukset kohdennetaan yliopistolle verollisena vuokrattavien ja toisaalta verottomana vuokrattavien tilojen kesken, jotta arvonlisäveron vähennysoikeus voidaan toteuttaa oikeamääräisenä.

Lisätietoja

  • Marko Ojala
    Puh 020 760 3341

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta