Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus
  • Toimiala: Terveydenhuolto
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 24.1.2014

Verohallinnolta uudistettu ohje terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverotuksesta 

Verohallinto julkaisi 19.12.2013 uudistetun terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotusta koskevan ohjeen. Ohjeessa on huomioitu KHO:n 2013 antamat merkittävät terveydenhuollon arvonlisäverotusta koskevat vuosikirjaratkaisut (KHO 2013:40 ja KHO 2013:39). Lisäksi ohjeessa on otettu kantaa moniin muihin terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen haastaviin rajanvetokysymyksiin. Ohje tulee pääosin voimaan 1.5.2014, mutta työvoiman luovuttamisen osalta ohjetta sovelletaan jo 1.1.2014 alkaen.

Ratkaisussa KHO 2013:40 linjatun mukaisesti ohjeessa todetaan, että yksityisen terveydenhuollon yksikön myymien terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverottomuuden kannalta riittää, että palvelun suorittajana on asianmukaisesti rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilö ja palvelut ovat sellaisia, joiden antamiseen ammattihenkilön saama koulutus antaa pätevyyden. Palvelut ovat tällöin verottomia myös tilanteessa, jossa yksityisellä terveydenhuollon yksiköllä ei ole yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista lupaa terveydenhuollon palvelujen antamiseen.

 

Ratkaisuun KHO 2013:39 viitaten Verohallinto katsoo, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvoiman luovuttaminen julkiselle terveydenhuollon yksikölle tai terveydenhuoltopalvelujen tuottamiseen luvan saaneelle yksityiselle terveydenhuollon yksikölle on arvonlisäverotonta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myyntiä. Työvoiman luovutuksen arvonlisäverottomuus ei ohjeen mukaan edellytä, että työvoiman luovuttajalla olisi lupa terveydenhuoltopalvelujen tuottamiseen. KPMG:n käsityksen mukaan ohjeessa esitettyä työvoiman luovutuksen verottomuutta koskevaa tulkintaa ei ole mahdollista ainakaan suoraan johtaa mainitusta KHO:n ratkaisusta. Onkin luultavaa, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvoiman luovuttamisen arvonlisäverokäsittely tulee vielä jatkossa nimenomaisena kysymyksenä oikeusasteiden ratkaistavaksi.

 

Arvonlisäverottomana aiemmin käsitelty esteettinen kirurgia eli plastiikkakirurgia, jossa palvelun ostajan ulkonäköä pyritään pelkästään kosmeettisista syistä muuttamaan palvelun ostajan toiveiden mukaiseksi, on ohjeen mukaan arvonlisäverollista. Koska esteettisen kirurgian ja arvonlisäverottomana säilyvän korjaavan kirurgian välinen rajanveto ei ole kuitenkaan aina selvä, tulkinnassa nojaudutaan Kansaneläkelaitoksen korvausmenettelyyn. Ohjeen mukaan nimittäin ne korjaavan ja esteettisen kirurgian palvelut, joista KELA myöntää sairausvakuutuskorvauksen, ovat arvonlisäverottomia.

 

Työnohjauksen osalta ohjeessa todetaan, että työnohjaukseksi kutsutuille palveluille ei ole muodostunut yhtenäistä käsitteistöä ja siten kunkin työnohjaukseksi kutsutun palvelun arvonlisäverotuksellista luonnetta on arvioitava erikseen. Ohjeen esimerkeissä kaikki työnohjauspalvelut on kuitenkin katsottu arvonlisäverollisiksi eikä mahdollisen verottomuuden kriteereitä ole tarkemmin avattu.

Ohjeen merkitys

Ohje muuttaa aiemmin noudatettuja alv-käytäntöjä erityisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvoiman luovuttamisen ja esteettisen kirurgian osalta. Terveydenhuollon palveluja tuottavien ja ostavien toimijoiden onkin syytä huolellisesti arvioida ohjeen linjausten vaikutukset tähän saakka sovellettuihin toimintaperiaatteisiin ja arvonlisäveromenettelyihin.

 

Aiemmin verollisena käsitellyn toiminnan muuttuminen arvonlisäverottomaksi tai arvonlisäverottoman toiminnan käsittely jatkossa arvonlisäverollisena vaikuttaa myös toiminnan kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron vähennyskelpoisuuteen sekä tehtyjen investointien alv-käsittelyyn. Nämä vaikutukset palvelutuotannon kustannuksiin ja palvelujen hinnoitteluun on syytä arvioida koko palvelujen tuotantoketjun näkökulmasta.

Lisätietoja

Sari Hakapää

P. 020 760 3709

 

Tero Takalo

P. 020 760 3769

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this