Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Kansainvälinen yritysverotus, Yritysjärjestelyjen verotus, Yritysverotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 26.7.2013

Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu poikkeuslupamenettelystä 

Korkein hallinto-oikeus on 30.12.2011 antamallaan päätöksellä (KHO 2011:118) kysynyt unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, voiko tuloverolain 122 §:n 3 momentissa tarkoitettu tappioita ja omistajanvaihdostilanteita koskeva poikkeuslupamenettely olla siinä määrin valikoiva, että kyse olisi sisämarkkinoille sopimattomasta valtiontuesta. Unionin tuomioistuin on 18.7.2013 antanut pyydetyn ennakkoratkaisun (asia C-6/12, P Oy).

Unionin tuomioistuin on ennakkoratkaisussaan todennut, ettei se ole saanut kaikkia asian arvioimisessa tarvittavia tietoja ja ettei se näin ollen ole voinut ottaa lopullista kantaa siihen, onko asiassa kyse valtiontuesta vai ei. Tuomioistuin on kuitenkin todennut, että valikoivuutta koskeva edellytys ei täyty, jos hakijayritykselle edun myöntävä toimenpide on oikeutettu sen järjestelmän luonteen tai yleisen rakenteen vuoksi, johon se kuuluu. Tämän vuoksi poikkeuslupajärjestelmää ei ole pidettävä valikoivana, jos toimivaltaisilla viranomaisilla on lupahakemuksen hyväksymisestä päättäessään ainoastaan harkintavaltaa, jota rajoittavat sellaiset objektiiviset kriteerit, jotka eivät ole kyseisellä lainsäädännöllä käyttöön otetulle verojärjestelmälle vieraita, kuten tavoite estää kaupankäynti tappioilla. Tilanne on kuitenkin erilainen, jos edunsaajat määritetään esimerkiksi työllisyyden ylläpitämisen tai muiden vastaavien kriteerien perusteella. Lisäksi ennakkoratkaisuna on todettu siltä varalta, että poikkeuslupajärjestelmä olisi luokiteltava valtiontueksi, että tuloverolain 122 §:n 3 momentin soveltamista voidaan Suomessa jatkaa. Tämä ei kuitenkaan rajoita komission toimivaltaa tutkia asiaa enemmälti.

 

Ennakkoratkaisussa annetun tulkintaohjeen nojalla voidaan katsoa, että Verohallinnon tulisi myöntää tappioita koskeva poikkeuslupa, jos hakemuksessa kuvattujen toimien tarkoituksena ei ole ollut käydä tappioilla kauppaa. Käytännössä tällaisesta tilanteesta on kyse, kun omistajanvaihdoksen aiheuttaneille toimille on pätevä liiketaloudellinen syy. Jotta poikkeuslupamenettelystä ei muodostuisi valtiontukea, Verohallinnon ei tulisi rajata luvan saajia tiettyihin yrityksiin tai tuotannonaloihin. Tästä näkökulmasta poikkeuslupia ei tulisi jättää myöntämättä esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille ja keskinäisille kiinteistöyhtiöille, vaikka Verohallinto on tiedotteessaan 17.6.2013 näin ilmoittanut toimivansa.

 

Jos Verohallinto on jättänyt poikkeusluvan myöntämättä, vaikka omistajanvaihdoksen aiheuttaneille toimille on ollut pätevä liiketaloudellinen syy, lupapäätökseen on perusteltua hakea muutosta. Muutosta on haettava toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta 60 päivän kuluessa lupapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Lisätietoja

  • Markku Lepistö
    Puh. 020 760 3390

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta