Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Kansainvälinen yritysverotus, Perhe- ja kasvuyritysten vero- ja lakipalvelut, Strateginen verosuunnittelu, Yritysverotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 9.11.2012

Tutkimus- ja kehitystoiminnalle väliaikainen lisävähennys 

Hallitus on antanut esitysluonnoksen yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseksi säädettävästä veronhuojennuksesta, jota sovellettaisiin määräaikaisesti verovuosilta 2013 – 2015 toimitettavissa verotuksissa. Huojennus perustuisi tutkimus- ja kehittämistyötä tekeville työntekijöille maksettuihin palkkoihin. Kannustimen tavoitteena on kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukeminen.

Lisävähennykseen olisivat oikeutettuja pienet ja keskisuuret osakeyhtiöt ja osuuskunnat sekä Suomessa olevat sivuliikkeet tutkimus- ja kehittämistoimintansa palkkamenojen perusteella. Pieneksi ja keskisuureksi katsotaan yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Elinkeinotoiminnan tulosta tehtävän lisävähennyksen määrä olisi 140 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeisiin kohdistuvista palkoista. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna olisi 400 000 euroa ja alaraja 15 000 euroa. Näin ollen enimmäisvähennyksen saisi palkkojen ollessa noin 285 700 euroa ja alaraja edellyttäisi noin 10 700 euron suuruisia palkkoja. Vähennys määräytyisi hankekohtaisesti ja yhdellä yrityksellä voisi siten olla saman verovuoden aikana useita lisävähennykseen oikeuttavia tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeita.

 

Huojennus kohdistuisi tutkimus- ja kehittämistoimintaan, jota nykyisin on julkisin varoin rahoitettu pääosin Tekesin myöntämillä suorilla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotuilla. Lisävähennys myönnettäisiin sellaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeen perusteella, joka on aloitettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Huomioitava on, että lisävähennystä ei myönnettäisi, jos samaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeeseen saadaan jo kotimaista tai ulkomaista valtiontukea suorien tukien muodossa tai muuten. Huojennuksen tarkoituksena on tukea kunkin yrityksen omaa toimintaansa varten harjoittamaa tutkimus- ja kehittämistyötä. Tutkimus- ja kehittämistyö, jonka yritys tuottaa toisen yrityksen käyttöön ei myöskään oikeuttaisi huojennukseen. Huojennuksen ulkopuolelle ehdotetaan jätettäväksi myös yrityksen ostaman alihankintapalvelun kustannukset.

 

Lisävähennys tehtäisiin elinkeinoverolain mukaan lasketusta elinkeinotoiminnan tulosta. Vähennyksen myötä elinkeinotoiminnan tulos voisi myös muuttua tappiolliseksi. Lisävähennystä ei kuitenkaan saisi tehdä elinkeinotoiminnan tulosta, joka muodostuu konserniavustuksesta. Lisävähennystä olisi vaadittava ennen verotuksen päättymistä ja verovelvollisen on esitettävä riittävä selvitys vähennyksen myöntämisen edellytysten täyttymisestä ja palkkamenoista.

 

Esitysluonnos on nyt lausuntokierroksella ja sitä koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

  • Kirsi Adamsson
    Puh. 020 760 3060

 

  • Ari Engblom
    Puh. 020 760 3614

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this