Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 21.8.2013

Suomen valtio oli korvausvelvollinen EU-oikeuden rikkomisesta 

Korkein oikeus antoi heinäkuussa 2013 ratkaisunsa KKO 2013:58 autoverosta suoritettavaa arvonlisäveroa koskevassa asiassa. KKO katsoi, että valtio oli riittävän ilmeisellä tavalla rikkonut verotuksen syrjivyyden kieltoa ja se velvoitettiin korvaamaan yhtiölle aiheutunut vahinko.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintunut periaate, jonka mukaan jäsenvaltion on korvattava unionin oikeuden rikkomisella yksityisille aiheutetut vahingot osana perustamissopimuksella luotua järjestelmää. Jäsenvaltion korvausvastuun syntymisen edellytyksenä on, että rikotun oikeusnormin tarkoituksena on antaa oikeuksia yksityisille, rikkominen on riittävän ilmeistä ja että aiheutunut vahinko on välittömässä syy-yhteydessä jäsenvaltion rikkomukseen.

 

KKO:n ratkaisussa oli kyse osakeyhtiöstä, joka oli tuonut Belgiasta Suomeen käytetyn henkilöauton, josta oli määrätty maksettavaksi autoveron lisäksi autoverolle kannettua arvonlisäveroa (elv). Kyseinen vero voitiin Suomessa vähentää arvonlisäverotuksessa, vaikka vero ei ollut luonteeltaan arvonlisävero. Koska yhtiö ei ollut arvonlisäverovelvollinen, se ei ollut voinut vähentää autoveron yhteydessä kannettua arvonlisäveroa arvonlisäverollisista hankinnoistaan. KKO:n mukaan valtion viranomaisten menettelyä kokonaisuutena arvioiden unionin oikeuden loukkausta oli pidettävä korvausvastuun edellyttämällä tavalla riittävän ilmeisenä. Näin ollen valtio oli velvollinen korvaamaan yhtiölle aiheutuneen vahingon.

 

Muita samanlaisia korvaushakemuksia on vireillä eri käräjäoikeuksissa, joissa ne ovat odottaneet KKO:n antamaa ratkaisua. Valtio on jo hyvittänyt vuodesta 2006 lähtien Suomeen tuoduista käytetyistä autoista maksetut autoverojen alv-maksut. KKO:n ratkaisun mukaan valtion olisi tullut hyvittää kyseiset maksut myös vuosina 2002−2005 EU-alueelta Suomeen tuoduista autoista.

 

Tulli on ilmoittanut, että ennen vuotta 2006 autoveropäätöksen saaneet voivat tehdä Tullille vahingonkorvausvaatimuksen autoverosta kannetun arvonlisäveron palauttamiseksi. Tulli ei kuitenkaan käsittele näitä korvausvaatimuksia ennen kuin velan vanhentumista koskevien säännösten oikeasta soveltamisesta on saatu yleisen tuomioistuimen lainvoimainen ratkaisu. Korvausvaatimuksen tekemisen helpottamiseksi Tulli on tehnyt valmiin lomakkeen, mutta vaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti.

Lisätietoja

  • Kristiina Äimä
    Puh. 020 760 3698

 

  • Suvi Lamminsivu
    Puh. 020 760 3151

 

s-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this