Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Veropalvelut, Oikeustapaukset, Yritysjärjestelyjen verotus, Yritysverotus
 • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen, Kiinteistöala
 • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 • Päivämäärä: 29.4.2013

Ratkaisu KHO 2013:44: veron kiertäminen osakeyhtiön jakautumisessa 

Korkein hallinto-oikeus antoi 14.3.2013 ratkaisunsa 2013:44 veron kiertämisestä tilanteessa, jossa osa-keyhtiö oli jakautunut kokonaan yhdeksi asunto-osakeyhtiöksi ja yhdeksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Kun järjestelyyn liittyi jakautumissäännösten tarkoituksen vastaisia veroetuja, KHO:n enemmistö katsoi ilmeiseksi, että järjestelyn yhtenä pääasiallisista tarkoituksista oli veron kiertäminen tai välttäminen. Järjestelyä ei siten voitu toteuttaa veroneutraalisti.

Enemmistön ratkaisu

Asiassa A Oy:n matkailupalveluihin liittyvä liiketoiminta oli päättynyt vuonna 2003, minkä jälkeen yhtiö oli ryhtynyt realisoimaan omistukseensa jääneitä vapaa-ajan asuntoja ja kahta rakentamatonta tonttia. Yhtiölle oli ennen jakautumista kertynyt tuloa kiinteistöjen myynnistä ja vuokrauksesta. A Oy oli luopu-nut verovuosina 2004–2008 pääosasta omaisuuttaan, ja jakautuessaan 31.1.2008 kokonaan Kiinteistö Oy L:ään ja Asunto Oy R:ään yhtiön omistuksessa oli ollut vain kaksi kiinteistöä. Osakkaiden tarkoitus oli pitää toinen kiinteistö itsellään ja helpottaa jakautumisella toisen kiinteistön realisoimista. Kiinteistö Oy L:n osakkeet olikin myyty 29.8.2008.

 

Jakautumisen myötä osakkailla oli mahdollisuus käyttää Asunto Oy R:n omistukseen tullutta asuntoa ilman vuokranmaksuvelvollisuutta. Etu, jonka verovelvollinen saa omaan tai perheensä tarpeeseen käytetystä asunnosta, joka tällä on käytössään asunto-osakeyhtiön osakkaana käypää vuokraa alemmasta vastikkeesta, on tuloverolain nojalla osakkaalle verovapaata. Sääntö ei koske tavallisen osakeyhtiön omistuksessa olevaa asuntoa.

 

KHO:n mukaan asiassa oli kyse siitä, voitiinko sinänsä elinkeinoverolain mukaisen veroneutraalin koko-naisjakautumisen edellytykset täyttävään järjestelyyn soveltaa yritysjärjestelyjä koskevaa veronkiertämissäännöstä EVL 52 h § sillä perusteella, että 

      1. yhtiö ei ollut enää viime vuosina harjoittanut varsinaista liiketoimintaa;
      2. myöskään jakautumisen jälkeen ei ollut tarkoitus harjoittaa liiketoimintaa tai muuta tulonhankkimistoimintaa vaan myydä toinen kyseisistä kiinteistöistä; ja/tai
      3. toinen yhtiön kahdesta olennaisesta varallisuuserästä tuli käytettäväksi verovapaasti omistajien asumiseen.

EVL 52 h §:ää ei KHO:n mukaan tullut soveltaa pelkästään sillä perusteella, ettei yhtiö ollut enää harjoit-tanut aktiivista liiketoimintaa tai että järjestelyn yhtenä keskeisenä tarkoituksena oli ollut toisen kiinteistön realisointi.

 

Sen sijaan A Oy:n osakkaiden mahdollisuus käyttää Asunto Oy R:n omistukseen tullutta asuntoa ilman vuokranmaksuvelvollisuutta sekä mahdollisesti myydä asunto myöhemmin oman asunnon luovutusvoittosäännösten johdosta ilman luovutusvoitosta maksettavaa veroa (jolloin myös osakeyhtiön omistusaikana kertynyt arvonnousu jäisi verovapaaksi) johtivat KHO:n enemmistön mukaan veronkiertämissäännöksen soveltumiseen. 

Vähemmistön eriävä mielipide yritysjärjestelydirektiivin näkökulmasta

KHO:n vähemmistö katsoi EU:n yritysjärjestelydirektiiviin sekä sen tulkinnasta annettuun tuomioon Leur-Bloem (asia C-28/95) tukeutuen, että järjestelyyn ei olisi tullut soveltaa EVL 52h §:ää. Sellaisen yleisesti sovellettavan säännön antaminen, jolla automaattisesti evätään verotuksellinen etu tietyntyyppisiltä liiketoimilta riippumatta siitä, onko todella kyseessä veropetos tai veron kiertäminen, ylittää Leur-Bloem -tuomion mukaan sen, mikä on välttämätöntä tällaisten petosten tai veron kiertämisen estämiseksi. Tällainen sääntö on vähemmistön mukaan EU-oikeudellisen suhteellisuusperiaatteen ja direktiivin tavoitteiden vastainen.

 

KHO:n vähemmistöön jääneet hallintoneuvokset eivät antaneet painoarvoa arviolle, jonka mukaan osakkaiden tarkoituksena olisi ollut myydä mainitut osakkeet ja että jakautumisella olisi pyritty saavuttamaan myyntivoiton verovapaus, kun tällaista tarkoitusta ei ollut asiassa edes väitetty olevan. Järjestelyä ei ollut katsottava veron kiertämiseksi sillä perusteella, että osakkaat pystyivät sen jälkeen käyttämään jakautumisen yhteydessä siirtynyttä kiinteistöä asumiseensa ilman vuokranmaksuvelvollisuutta, sillä asunto-osakeyhtiölle ei jakautumisessa siirtynyt varoja osakkaiden asuinkustannusten kattamista varten. Asianosaisten esittämä tarkoitus helpottaa K:n kunnassa sijaitsevan kiinteistön myyntiä erottamalla sen omistus jakautumisessa uuteen erilliseen kiinteistöyhtiöön oli lisäksi katsottava riittäväksi liiketaloudelliseksi perusteeksi järjestelylle, joten kyse ei ollut veron kiertämisestä.

Lisätietoja

 • Kristiina Äimä
  Puh. 020 760 3698

 

 • Tero Vainio
  Puh. 020 760 3000

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this