Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Henkilöverotus, Oikeustapaukset, Perhe- ja kasvuyritysten vero- ja lakipalvelut, Yritysjärjestelyjen verotus
  • Toimiala: Perhe- ja kasvuyritykset
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 20.1.2014

Osakkeiden lahjoitus työntekijälle - lahjaa vai ansiotuloa 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 10.1.2014 antamissaan kolmessa ratkaisussa ottanut kantaa rajanve-toon lahjan ja ansiotulon välillä tilanteissa, joissa osakeyhtiön osakas oli luovuttamassa osakkeitaan vastikkeetta yhtiössä työskentelevälle, lahjanantajaan nähden ei-sukulaisuussuhteessa olevalle henkilölle tai tilanteessa, jossa tällainen työntekijä saa suunnatussa annissa merkitä yhtiön osakkeita alihintaan.

KHO:n antamat ratkaisut (KHO:2014:4, KHO 2014:5, KHO 2014:6) tuovat kaivattua selvyyttä ja ennakoitavuutta siihen, missä olosuhteissa yhtiön palveluksessa työskentelevän henkilön vastikkeetta tai alihintaan saamat yhtiön osakkeet voivat olla lahjaverotuksen ja milloin taas ansiotuloverotuksen piirissä.

 

KHO päätyi ratkaisussaan 2014:4 siihen, että osakeyhtiön pääosakkaan luopuessa kokonaan omistuksestaan yhtiössä lahjoittamalla 30 prosenttia yhtiön osakekannasta yhtiössä avainhenkilöasemassa olevalle työntekijälle ja myymällä loput osakkeensa toiselle osakeyhtiölle, ei suunnitellussa lahjoituksessa työntekijän osalta ollut kyse työsuhteen perusteella saadusta tulosta, vaan perintö- ja lahjaverolain mukaisesta lahjasta, johon voitiin myös soveltaa em. lain 55–57 §:n mukaisia sukupolvenvaihdosta koskevia huojennussäännöksiä.

 

Niin ikään ratkaisussa KHO 2014:6 KHO katsoi, että osakeyhtiön vähemmistöosakkaan lahjoittaessa toiselle yhtiössä työskentelevälle vähemmistöosakkaalle osakkeita, ei kyse ollut lahjansaajan työsuhteen perusteella saamasta tulosta, vaan lahjasta.

 

Sen sijaan ratkaisussa 2014:5 KHO päätyi katsomaan, että osakeyhtiön avainhenkilöasemassa olevan työntekijän suunnatussa alihintaisessa osakeannissa saamaa etua, hänen merkitessään 10 % yhtiön osakkeista, on pidettävä ansiotulona. Ratkaisun perusteluissa merkitystä annettiin erityisesti sille seikalle, etteivät yhtiön omistussuhteet suunnatun osakeannin johdosta olisi merkittävästi muuttuneet.

 

Perintö- ja lahjaverolain mukaisen lahjaverotuksen ja lain sukupolvenvaihdoshuojennussäännösten soveltuminen tiettyjen edellytysten täyttyessä myös ei-sukulaisten välisiin, osakkeenomistajan ja yhtiössä työntekijäasemassa olevan henkilön välisiin lahjoituksiin helpottaa merkittävästi sukupolvenvaihdosten toteuttamista esimerkiksi sellaisissa yhtiöissä, joissa toiminnan jatkajaa ei löydy omistajayrittäjän sukulaisten tai sellaisten tahojen joukosta, jotka eivät ennestään työskentele yhtiön palveluksessa.

 

Vaikka KHO:n tuoreet ratkaisut selkeyttivätkin lahjan ja ansiotulon välistä rajanvetoa yhtiön työntekijöille tehtävien lahjoitusten osalta, on kulloisenkin yksittäisen tapauksen veroseuraamukset suositeltavaa varmistaa veroviranomaiselta haettavalla ennakkoratkaisulla ennen omistusjärjestelyn toteuttamista.

Lisätietoja

Anu Rosengren

P. 020 760 3621

 

Henri Pelkonen

P. 020 760 3679

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this