Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Oikeustapaukset
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 21.8.2013

Korkein oikeus muutti veropetossyytteen tutkintaan liittyvää tulkintalinjaa 

Korkein oikeus antoi heinäkuussa 2013 ratkaisun KKO 2013:59 kaksoisrangaistavuuskieltoa (ne bis in idem) koskevassa asiassa. Ratkaisussaan KKO muutti aiempaa tulkintalinjaansa siitä, milloin verovelvolliselle määrätty veronkorotus estää samaan veronkorotukseen liittyvän veropetosta koskevan syytteen tutkimisen.

KKO on ratkaisussaan KKO 2010:45 ja sen jälkeen antamissaan ratkaisuissa Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevan tulkintakäytännön pohjalta katsonut, että veronkorotus estää samaan veronkorotuksen aiheuttaneeseen menettelyyn perustuvan veropetosta koskevan syytteen tutkimisen vain, jos veronkorotusratkaisu on tullut lopulliseksi ennen rikossyytteen vireilletuloa. Ratkaisun oli katsottu olevan lopullinen, kun siihen ei voitu enää hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin muutoksen hakemiselle säädetyn määräajan kuluttua umpeen. KKO:n aiemman tulkintalinjan mukaan ne bis in idem -kieltoa voitiin soveltaa vain peräkkäisissä prosesseissa.

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on sittemmin ilmaissut selkeän kannanoton, joka sulkee pois ne bis in idem -säännön rajoittamisen peräkkäisiin menettelyihin. Perustuslakivaliokunta on käsitellyt ne bis in idem -kiellon asettamia vaatimuksia kahdessa lausunnossaan lakiehdotuksista, joihin on sisältynyt ehdotus estää hallinnollista seuraamusta ja rikosoikeudellista rangaistusvastuuta koskevien asioiden rinnakkainen käsittely. Perustuslakivaliokunnan mukaan ne bis in idem -kiellon ei voida katsoa koskevan vain puhtaasti peräkkäisiä menettelyjä, vaan myös samanaikaisesti vireillä olevia menettelyjä.

 

Ratkaisussaan KKO katsoi, että ne bis in idem -sääntöä oli tulkittava perustuslakivaliokunnan kannanottoihin tukeutuen sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen sisältö ja perustuslain velvoitteet huomioon ottaen. KKO:n mukaan jos verotusmenettelyssä veronkorotusta koskevaa päätösvaltaa on käytetty joko määräämällä veronkorotus tai jättämällä se määräämättä, syytettä samaan tekoon perustuvasta veropetosrikoksesta ei enää voida nostaa taikka sen käsittelyä jatkaa. Edellytyksiä syyteasian käsittelyyn ei siten enää ole. Näin ollen ratkaisun KKO 2013:59 nojalla ne bis in idem –kielto tulee sovellettavaksi myös rinnakkaisissa prosesseissa. KKO:n ratkaisu tehtiin täysistunnossa ja siitä äänestettiin.

Lisätietoja:

Kristiina Äimä

Puh. 020 760 3698

 

Suvi Lamminsivu

Puh. 020 760 3151

 

s-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this