Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Kansainvälinen yritysverotus, Oikeustapaukset
  • Toimiala: Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Omaisuudenhoito, Pankki- ja rahoitusala
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 30.5.2013

KVL 8/2013: FCP-rahaston suomalaisen osuudenomistajan verotus 

Keskusverolautakunta antoi 27.2.2013 ratkaisunsa (KVL 8/2013) Luxemburgissa perustetun, FCP-muotoisen alarahaston Suomessa yleisesti verovelvollisen osuudenomistajan verotuksesta. Osuuden-omistajaa tuli verottaa vasta osuuden lunastuksen tai muun luovutuksen realisoidessa luovutusvoiton tai -tappion.

KVL:n arvioitavana oli ennakkoratkaisukysymys siitä, rinnastuuko sijoitusrahastodirektiivin 2009/65/EY (ns. UCITS-direktiivi) mukainen B-alarahasto TVL 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettuun suomalaiseen sijoitusrahastoon siten, että alarahaston Suomessa yleisesti verovelvollista A-osuusluokan omistajaa verotetaan TVL 110 §:n nojalla vasta, kun osuus A-osuusluokassa lunastetaan tai muutoin luovutetaan tavalla, joka realisoi luovutusvoiton tai -tappion. TVL 110 §:n mukaan tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan, ja luovutusvoitto sen verovuoden tuloksi, jona kauppa tai vaihto on tehty tai muu luovutus tapahtunut. Ennakkoratkaisukysymyksen mukaan asiassa oli erityisesti otettava huomioon, että A-osuusluokan osuuksista ei jaettu sijoittajalle tuottoa sijoitusaikana.

 

Ennakkoratkaisuhakemuksen perusteella B-alarahasto oli Luxemburgin lainsäädännön mukaisen FCP-muotoisen (fonds commun de placement) sateenvarjorahaston FCP-muotoinen alarahasto, jonka varoja hallinnoi erillinen rahastoyhtiö. Rahasto oli velvollinen suorittamaan Luxemburgissa ainoastaan kiinteää rekisteröintimaksua ja erityistä vuosittaista varallisuuden perusteella määrättävää merkintäveroa. Luxemburgin veroviranomaisten mukaan FCP:llä ei ollut itsenäistä oikeutta soveltaa verosopimusta, vaan FCP:n saamaan tuloon oli sovellettava tulon lähdevaltion ja osuudenomistajan asuinvaltion välistä verosopimusta. Viranomaisten mukaan FCP-rahastoa ei kohdeltu Luxemburgissa erillisenä verovelvollisena, ja Luxemburgissa asuvaa osuudenomistajaa verotettiin FCP-rahaston saamasta tulosta vasta, kun tulo jaettiin osuudenomistajalle.

 

KVL:n lainvoimaisen ratkaisun mukaan rahaston voitiin hakemuksen perusteella katsoa vastaavan keskeisiltä ominaisuuksiltaan TVL 3 §:n 4 kohdan mukaista sijoitusrahastoa. KVL otti ratkaisussaan erityisesti huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 63 artiklan, jonka mukaan kaikki rajoitukset, jotka koskevat pääomanliikkeitä jäsenvaltioiden välillä, ovat kiellettyjä riippumatta verosopimusmääräyksistä. Näin ollen alarahaston Suomessa yleisesti verovelvollista A-osuusluokan omistajaa tuli verottaa TVL 110 §:n mukaisesti vasta, kun osuus A-osuusluokassa lunastettiin tai muutoin luovutettiin luovutusvoiton tai -tappion realisoivalla tavalla.

Lisätietoja:

Kristiina Äimä

puh. 020 760 3698

 

Tero Vainio

puh. 020 760 3000

 

email: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta: