Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Oikeustapaukset, Yritysjärjestelyjen verotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 4.9.2013

Emoyhtiöllä ei alv-vähennysoikeutta tytäryhtiön yrityskaupan kuluista 

KHO:n ratkaisussa (KHO:2013:107) katsottiin, että konsernin suomalainen emoyhtiö ei saanut vähentää arvonlisäveroa omissa nimissään tekemistään hankinnoista, jotka se oli maksanut saksalaisen tytäryhtiönsä puolesta ja joita se ei ollut veloittanut edelleen tytäryhtiöltään. Kyse oli tytäryhtiön tekemään osakekauppaan liittyvästä kohdeyrityksen due diligence -tarkastuksesta, jonka emoyhtiö oli tilannut, maksanut ja kirjannut kuluksi. KHO:n mukaan näillä kuluilla ei ollut suoraa ja välitöntä yhteyttä emoyhtiön verolliseen liiketoimintaan.

KHO:n ratkaisemassa tapauksessa A Oy:n saksalainen tytäryhtiö B oli hankkinut omistukseensa saksalaisen yhtiön C, ja tähän osakekauppaan liittyen saksalainen konsultointialan yritys D oli suorittanut yhtiön C due diligence -tarkastuksen. Tarkastukseen liittyvän konsultointipalkkionsa D oli laskuttanut A Oy:ltä. Emoyhtiö A Oy:n tehtävänä oli tuottaa palveluja muille konserniyhtiöille, ja sen liiketoimintaan kuuluu kulujen hallinnointi, edelleen veloittaminen ja management fee -laskutus. A Oy:n liiketoimintaa oli esimerkiksi tytäryhtiön B laskujen, kulujen ja hallinnon hoitaminen.

 

Verotarkastuksen perusteella A Oy:lle oli määrätty maksettavaksi arvonlisävero käännetyn verovelvollisuuden nojalla Suomeen sen D:ltä tekemistä hankinnoista. Vähennysoikeutta vastaavaan veroon ei tässä yhteydessä kuitenkaan myönnetty, koska kyseessä ei katsottu olevan A Oy:n verolliseen liiketoimintaan kohdistuva hankinta. A Oy:n tekemän valituksen seurauksena Konserniverokeskus kuitenkin oikaisi päätöstään katsoen konsultointipalkkioon liittyvän arvonlisäveron vähennyskelpoiseksi A Oy:lle sen yleiskuluna.

 

Korkein hallinto-oikeus myönsi asiassa valitusluvan ja hyväksyi veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen kumoten hallinto-oikeuden ja Konserniverokeskuksen päätökset. KHO:n mukaan asiassa ei ollut ilmennyt, että ko. palvelut olisi hankittu A Oy:n omaa verollista ja vähennykseen oikeuttavaa liiketoimintaa varten eikä A Oy:n todettu laskuttaneen näitä kuluja edelleen B:ltä. Konsultointipalveluilla ja niistä aiheutuneilla kuluilla ei katsottu olleen suoraa ja välitöntä yhteyttä A Oy:n omaan arvonlisäverolliseen liiketoimintaan.

 

Merkitys yrityksille

KHO:n ratkaisu voidaan nähdä tiukennuksena vallinneeseen oikeus- ja verotuskäytäntöön. Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO:2007:56 suomalaisella konsernin emoyhtiöllä katsottiin olevan oikeus vähentää ostojen arvonlisävero kokonaisuudessaan, vaikka hankitut asiantuntijapalvelut liittyivät sellaiseen yrityskauppakokonaisuuteen, jossa 33 prosenttia myyntihinnasta kertyi emoyhtiön sijaan konsernin hollantilaiselle tytäryhtiölle. Tapausten olosuhteissa on havaittavissa sellainen pieni ero, että nyt ratkaisussa tapauksessa emoyhtiön toiminta oli ainoastaan hallintopalvelujen tuottamista konserniyhtiöille, kun taas vuonna 2007 ratkaistussa tapauksessa emoyhtiö harjoitti itse konsernin varsinaiseen liiketoimintana olevaa toimintaa. KHO:n ratkaisujen perustelujen pohjalta tämän asian merkityksestä ei kuitenkaan voida vetää pidemmälle meneviä johtopäätöksiä.

 

Jatkossa konserneissa on entistä tarkemmin kiinnitettävä huomiota siihen, että hankinnat kirjautuvat sen yhtiön kirjanpitoon, joka tosiasiallisesti hyödyntää liiketoiminnassaan hankitut tavarat tai palvelut. Jos tavarat tai palvelut tilataan ja maksetaan ensi kädessä esimerkiksi emoyhtiön toimesta ja nimissä, tulee muistaa, että kulut on tällöin veloitettava joko sellaisenaan asianosaiselta konserniyhtiöltä taikka muutoin otettava huomioon näiden konserniyhtiöiden välisten liiketoimien hinnoittelussa.

Lisätietoja

  • Mika Kallio
    Puh. 020 760 3375

 

  • Matti Lindholm
    Puh. 020 760 3235

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this