Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 16-04-2013

Smøreolieafgift - nyt vedrørende tilbagebetaling 

Der er kommet dom i sagen om smøreolie, og der er mulighed for tilbagebetaling.

Vestre Landsret har netop afgjort, at SKAT skal tilbagebetale den ulovligt opkrævede dagældende smøreolieafgift til virksomheder, som har betalt afgiften til smøreolieleverandøren. Har din virksomhed indkøbt smøreolier i denne periode, er der nu mulighed for, at denne kan tilbagebetales. Dette afhænger af den konkrete situation. KPMG efterlyser informationer om sådanne sager til brug for en eventuel henvendelse til Skatteministeriet med anmodning om udstedelse af et nyt tilbagebetalingscirkulære.


Baggrund


I 2001 blev den dagældende smøreolieafgift ophævet. Dette skete som følge af, at en EU-dom i en anden sag havde afgjort, at opkrævningen af smøreolieafgiften var i strid med det dagældende mineraloliedirektiv.


SKAT udsendte herefter et tilbagebetalingscirkulære, hvorefter virksomheder registreret for smøreolieafgift kunne søge om tilbagebetaling, hvis de kunne dokumentere, at afgiften ikke var indregnet i priserne og derved overvæltet på kunderne.


Da smøreolieleverandørerne typisk havde indregnet afgiften i deres priser, blev der ikke rejst et krav over for SKAT fra leverandøren til den pågældende virksomhed.


Virksomheden havde derfor ikke rejst et erstatningskrav mod smøreolieleverandøren. Men virksomheden havde ikke indregnet afgiften i deres egne priser og rejste i stedet i 2004 et krav mod SKAT om tilbagebetaling af smøreolieafgiften. Dette afviste SKAT med henvisning til, at erstatningskrav skulle rettes mod det forudgående led i leverandørkæden. Hvis 1. led endte med at være erstatningsansvarlig over for næste led, kunne 1. led rejse et krav mod SKAT.


SKAT underkendt i forhold til krav fra 2. og 3. led


Domstolene har nu afgjort, at det var i strid med EU-lovgivningen at afvise krav fra 2. og 3. led, da den anviste procedure for at rejse krav mod SKAT ville have været uforholdsmæssig vanskelig at opfylde for disse virksomheder.


Dommen betyder, at andre virksomheder i 2. og 3. led, der i perioden fra 1995 til 2001 ikke har indregnet smøreolieafgiften i deres priser, principielt kan rejse krav mod SKAT om tilbagebetaling af afgiften.


Der er dog to betingelser for at et krav vil have mulighed for at blive imødekommet:

 

  • Kravet må ikke være forældet
  • Virksomheden skal kunne dokumentere den betalte afgift, samt at afgiften ikke er indregnet i priserne.


Forældelse


Evt. krav om tilbagebetaling af smøreolieafgiften vil som udgangspunkt være omfattet af den tiårige forældelse, hvor forældelsen løber fra den oprindelige indbetaling af afgiften til SKAT. Da sidste indbetaling af smøreolieafgift fandt sted den 15. december 2001, er kravene som udgangspunkt forældede.


Det er dog uafklaret, om forældelsen er udskudt for de virksomheder i 2. og 3. led, der på trods af cirkulærets indhold har rejst et krav mod SKAT, og som har fået en afgørelse fra SKAT eller evt. Landsskatteretten inden for de seneste ti år. Da fristen efter cirkulæret udløb den 10. juni 2004, kan der være virksomheder, der muligvis fortsat kan nå at rejse et krav efter de gældende forældelsesregler. Inden der rejses et krav, bør forældelsesreglerne på dette punkt dog undersøges nærmere.


Det formodes, at det for mange virksomheder efter så mange år vil være vanskeligt at løfte bevisbyrden for, at afgiften ikke er indregnet i priserne fra 1995 til 2001. Der kan dog være virksomheder, som allerede i forbindelse med det oprindelige krav har fundet og indsendt denne dokumentation.


KPMG undersøger, om der er behov for/ønske om et nyt tilbagebetalingscirkulære


Som et alternativt kan det forsøges at lægge pres på Skatteministeriet for at udgive et nyt tilbagebetalingscirkulære, hvor der generelt dispenseres for de gældende forældelsesregler, og hvor der åbnes for et lempeligere krav til dokumentation for, at smøreolieafgiften ikke har været indregnet i priserne.


KPMG er ved at undersøge, hvorvidt der er tilslutning fra virksomhederne til at lægge det nødvendige pres på ministeriet, og opfordrer derfor interesserede virksomheder til at henvende sig.


Endelig viser dommen, at det altid kan anbefales at foretage de nødvendige skridt til at afbryde en forældelse samt at gemme dokumentationen i sager, indtil den endelige afgørelse foreligger, selv om der kan gå lang tid.

 

Kontakt os

Kontakt os

Christian Clausen
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 66 78
christianclausen@kpmg.dk

Feature image

Mette Lund Hansen
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 42 36
mettehansen@kpmg.dk