Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 05-09-2013

Kontakt

 

Når skaden er sket - ulovligt aktionærlån 

Kender du konsekvenserne, hvis der i løbet af året er eller har været et udlån fra selskabet til dig som hovedaktionær?

Efter selskabsloven er det forbudt for selskaber at yde lån til selskabets hovedaktionærer m.v.  Skattemæssigt konverteres et sådan lån til løn eller udbytte, og lånet eksisterer derfor ikke skattemæssigt.

 

Skattemæssige konsekvenser m.v.

 

Hovedreglen er, at et ulovligt aktionærlån skattemæssigt anses som ikke-eksisterende, idet lånet konverteres til løn/udbytte, der beskattes på udbetalingstidspunktet. Renter af det ulovlige lån er ikke fradragsberettigede for aktionæren. Selskabet skal dog indtægtsføre rentebeløbet.  Så længe det ulovlige lån ikke er bragt til ophør ved indbetaling til selskabet, skal der kræves forrentning af lånet.

 

For at være omfattet af nævnte hovedregel skal følgende 3 betingelser være opfyldt:

 

  • Der skal være tale om et nyt lån optaget den 14. august 2012 eller senere
  • Lånet skal være ydet af et selskab til en person/aktionær med bestemmende indflydelse på selskabet
  • Der foreligger ikke et lovligt aktionærlån, dvs. lån som ydes af et selskab til køb af aktier samt lån i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

 

Selskabets forpligtelser vedrørende indeholdelse og indberetning

 

Selskabet har altid pligt til at indeholde enten A-skat eller udbytteskat af det ulovlige lån. Når lånet er tilgået aktionæren, kan selskabet ikke uden at udløse et nyt ulovligt lån indbetale A-skat eller udbytteskat af lånet, da skatten påhviler aktionæren, mens selskabet hæfter for beløbet. Alternativt må det udbetalte beløb anses som nettobeløbet. Der pålægges renter og evt. bøder som følge af for sen indberettet/betalt kildeskat m.v.

 

Sanktioner som pålæg, bøder m.v.

 

Konstaterer Erhvervsstyrelsen, at selskabet har ydet et ulovligt lån, får ledelsen et pålæg om at indfri lånet inden for en frist på 6 uger. Indfries lånet ikke inden for fristen, kan ledelsen pålægges ansvar for evt. tab. Erhvervsstyrelsen kan desuden pålægge selskabet en bøde på typisk 2½-5 % af lånet.

 

Omkvalificering, omgørelse m.v. af ulovlige aktionærlån

 

Der er mulighed for, at et ulovligt lån kan omkvalificeres til løn/udbytte. Omkvalificeringen kræver, at der et juridisk grundlag for, at aktionæren tildeles en lønforhøjelse, bonus eller udbytte. Hvis det konkret ikke er muligt at omkvalificere et ulovligt lån, kan der søges om tilladelse til omgørelse. Hvis SKAT giver tilladelse hertil, sker der ikke beskatning af aktionæren, hvis denne indbetaler beløbet til selskabet. Ulovlige aktionærlån, der opstår ved rene fejlekspeditioner, kan rettes uden at søge om tilladelse til omgørelse.

 

Kontakt os

Kontakt os

Ursula Riis
Telefon 7323 3683

uriis@kpmg.dk