Belgium

Details

 • Service: Tax & Legal
 • Type: Business and industry issue
 • Date: 02/01/2013

Belangrijkste fiscale maatregelen programmawet 27/12/2012 

e-tax flash
De programmawet van 27 december 20121, goedgekeurd eind december 2012, verduidelijkt een eerste deel van de fiscale maatregelen aangekondigd door de federale regering in het kader van de begroting van 2013. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Vennootschapsbelasting: meerwaardebelasting op aandelen
De programmawet voert een nieuwe belasting in op meerwaarden op aandelen.


De vennootschappen die niet aangemerkt zijn als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het wetboek der vennootschappen (W.Venn.) zullen onderworpen zijn aan een afzonderlijke belasting van 0,4% op gerealiseerde meerwaarden op aandelen:

 

 • Waarvan de dividenden de kwalitatieve voorwaarden vervullen voor de aftrek “Definitief Belaste Inkomsten”
 • Die de vennootschap gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar aanhoudt.

 

Op deze meerwaarden mag geen enkele aftrek (zoals overgedragen verliezen, notionele interestaftrek, investeringsaftrek, verlies van het boekjaar… ) worden toegepast.


Belasting van meerwaarden op aandelen – Samenvattende tabel (aanslagjaar 2014)2

 • Kleine vennootschappen (art. 15 W.Venn.)

Kwalitatieve voorwaarden

 OK

 OK

 NEE

 NEE

Min. 1 jaar in bezit

 OK

 NEE

 OK

 NEE

 

 ↓

 ↓

 ↓

 ↓

Tarief van de belasting*  Vrijstelling  25%  Normaal tarief  Normaal tarief

 

 • Andere vennootschappen
 Kwalitatieve voorwaarden

 OK

 OK

 NEE

 NEE

 Min. 1 jaar in bezit

 OK

 NEE

 OK

 NEE

 

 ↓

 ↓

 ↓

 ↓

 Tarief van de belasting*  0,4%  25%  Normaal tarief Normaal tarief

 

*te verhogen met de crisisbijdrage van 3%

 

Deze maatregel treedt in werking vanaf aanslagjaar 2014. Elke wijziging goedgekeurd vanaf 21 november 2012 aan de datum van afsluiting van het boekjaar blijft in ieder geval zonder uitwerking voor de toepassing van de maatregel.


Nieuwe aanpassingen aan het fiscaal regime van roerende inkomsten goedgekeurd
Het tarief van de roerende voorheffing is verhoogd tot 25% voor het grootste deel van de roerende inkomsten (voor de uitzonderingen, zie de samenvattende tabel hieronder).


De bijkomende bijdrage van 4 % voor bepaalde roerende inkomsten wordt afgeschaft en de roerende voorheffing heeft in de personenbelasting opnieuw een bevrijdend karakter voor interesten en dividenden.


Tarief van de roerende voorheffing

Roerende voorheffing  
Inkomsten

 10%

Liquidatieboni.

 

 15%

 

 

Het niet vrijgestelde deel van de interesten op gereglementeerde spaarboekjes (d.w.z. het deel dat de schijf van 1.880 EUR overschrijdt).

15%

Interesten op staatsbons waarop ingeschreven is tussen 24/11/2011 en 02/12/2011 en uitgegeven op 04/12/2011 (“Leterme staatsbon”).

15%

Dividenden van vastgoedBEVAKs3

15%

  Auteursrechten tot de drempel van 56.450 EUR (merk op dat de aangifte van deze inkomsten verplicht wordt).

25%

  Andere roerende inkomsten.

 

Deze tarieven zijn van toepassing op inkomsten toegekend of betaald vanaf 1 januari 2013.


De wet bevat eveneens een aantal aanpassingen aan de verplichting om inkomsten betaald of toegekend in 2012 aan te geven. Wanneer de roerende voorheffing en, indien van toepassing, de bijkomende bijdrage van 4% zijn ingehouden aan de bron en de belastingplichtige verklaart geen inkomsten ontvangen te hebben die in aanmerking zouden komen voor de bijdrage van 4%, is er geen verplichting tot aangifte.

 

Verhoging van de taks op verzekeringscontracten
Het tarief van de verzekeringstaks op premies van individuele levensverzekeringen wordt verhoogd van 1,10% tot 2%.


Er is een uitzondering voorzien voor schuldsaldoverzekeringen (die een hypothecaire lening verzekeren afgesloten voor het aanschaffen of behouden van een onroerend goed) waarvoor het tarief van 1,10% wordt behouden.


Deze maatregel is van toepassing op premies betaald vanaf 1 januari 2013.

 

 

 

1 Belgisch Staatsblad van 31 december 2012.
2 Deze tabel heeft geen betrekking op de meerwaarden op aandelen gerealiseerd door trading vennootschappen.
3 De voorwaarden waaraan een BEVAK dient te voldoen om als vastgoedBEVAK te worden aangemerkt zijn verstrengd: hun investeringen in residentieel vastgoed moeten voortaan ten minste 80% uitmaken van het geheel van investeringen. Deze drempel van 80% zal enkel van toepassing zijn, vanaf 2015, voor vastgoedBEVAKs waarvan de dividenden genoten hebben van de vrijstelling van roerende voorheffing in toepassing van de huidige drempel van 60%.

 

Share this