Belgium

Details

 • Service: Tax & Legal
 • Type: Business and industry issue
 • Date: 30/11/2012

Nieuwe btw-regels facturatie en opeisbaarheid vanaf 1/01/2013 

e-tax-Flash
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft donderdag 29 november 2012 een wet gestemd met het oog op de omzetting van de Europese Richtlijn 2010/45/EU die de regels inzake facturatie wijzigt. Deze wet bevat een reeks van versoepelingen inzake de toepasselijke regels aangaande (elektronische) facturatie. Daarnaast zijn ook de regels inzake opeisbaarheid van de btw en self-billing gewijzigd. Deze nieuwe regels zullen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2013.

1. Elektronische facturatie en archivering
Sinds enkele jaren, laat de Belgische Btw-wetgeving toe facturen elektronisch te verzenden, onder de voorwaarde van aanvaarding door de medecontractant en voor zover de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van de factuur gewaarborgd worden. Dit laatste kan gebeuren door een systeem van geavanceerde elektronische handtekening, via een uitwisseling van elektronische gegevens (EDI) of door middel van een andere techniek dat dezelfde waarborgen biedt.

 

Bijgevolg was de Belgische Btw-wetgeving reeds behoorlijk  geavanceerd. Niettemin preciseert en vereenvoudigt de wet enkele aspecten:

 

 • Een ruime definitie van de elektronische factuur wordt opgenomen in het btw-wetboek
 •  Een impliciete aanvaarding door de medecontractant volstaat vanaf nu (bv. een betaling)
 • De authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud kunnen gewaarborgd worden door middel van interne controles
 • Elektronische facturen mogen bewaard worden op een server buiten België. Ook al heeft België geen specifieke opmerkingen in dit verband gemaakt, lijkt een bewaring van elektronische facturen op een server buiten het grondgebied van de Europese Unie voortaan mogelijk.
 • De facturen mogen zowel elektronisch als op papier bewaard worden, ongeacht hun oorspronkelijke vorm. Dit betekent dat de huidige circulaire nr. 16/2008 inzake de scanning van papieren facturen zal aangepast worden. In elk geval moeten de authenticiteit, de integriteit en de leesbaarheid altijd gewaarborgd blijven gedurende de periode van bewaring, ongeacht de vorm van de facturen.


2. De factuur is niet langer een oorzaak van opeisbaarheid van de btw
Tot op heden is de btw in principe opeisbaar op het ogenblik dat ofwel de levering van de goederen, ofwel de prestatie van de diensten is voltooid, tenzij voor dat ogenblik de gehele of een deel van de prijs reeds ontvangen of gefactureerd werd. In de praktijk is de btw verschuldigd door de leverancier of dienstverrichter op het ogenblik waarop deze een factuur uitreikt aan zijn klant.


Voortaan zijn de regels gewijzigd. De btw zal voortaan slechts verschuldigd zijn in de twee volgende gevallen:


i. Op het ogenblik dat de levering van de goederen of de van de dienst is voltooid
ii. Op het ogenblik van de betaling


Met andere woorden, de uitreiking van een factuur heeft geen impact meer op de opeisbaarheid van de btw. Meer bepaald zal de uitreiking van een factuur vóór de levering en vóór de ontvangst van de betaling de btw niet meer opeisbaar maken.

 

Een aanpassing van de boekhoudprogramma’s is bijgevolg noodzakelijk om de rapportering inzake de btw los te koppelen van de factuurdatum.


Wat de btw-behandeling van “voorschotten” betreft, worden commentaren van de Btw-administratie verwacht. In dit verband wordt gedacht aan het toezenden aan de klant van voorafgaande ‘uitnodigingen tot betaling’ alvorens de definitieve factuur te verzenden. Echter, zal deze methode naar onze mening zorgen voor de nodige complexiteit aangaande de btw-boekhouding.


3. Het regime van de ontvangst van de betaling wordt van toepassing, zelfs in het geval van uitreiking van een factuur
Overeenkomstig de btw-regels, wat betreft de levering van roerende goederen aan en het verrichten van diensten voor particulieren (i.e. B2C), wordt de BTW pas opeisbaar indien en voor zover de betaling is ontvangen.

 

In dit kader dient er geen factuur uitgereikt te worden.


Nu heeft het feit dat de uitreiking van een factuur geen impact meer heeft op de opeisbaarheid van de btw tot gevolg dat het regime van de ontvangst van de betaling van toepassing blijft, zelfs in het geval er een factuur wordt uitgereikt.


4. Impliciete aanvaarding in het geval van self-billing
De facturatie door de medecontractant zelf, in naam en voor rekening van de leverancier of de dienstverrichter, vereist op dit ogenblik een geschreven voorafgaand akkoord tussen de partijen en  dient elke factuur het voorwerp uit te maken van een procedure van aanvaarding door de leverancier of de dienstverrichter.


Vanaf nu is een impliciete aanvaarding van de factuur op zich voldoende en kan het niet langer worden opgelegd dat er een schriftelijk akkoord tussen de partijen bestaat. Aanvaarding van de factuur zou kunnen blijken uit de betaling aan de leverancier of dienstverrichter. We willen erop wijzen dat, ook al kan een geschreven voorafgaand akkoord niet meer worden opgelegd, een dergelijk akkoord steeds aan te raden is.


Een aanpassing van de circulaire nr. 48/2005 betreffende self-billing wordt dan ook verwacht.


5. Diversen
Verder wijzen we ook op de volgende wijzigingen:

 

 • De termijn voor de uitreiking van de factuur wordt verlengd tot de 15de dag van de maand volgend op deze waarbinnen de verrichting plaatsvindt
 • Voor vrijgestelde financiële diensten dient geen factuur te worden uitgereikt, zelfs indien de afnemer van de dienst buiten de Europese Unie is gevestigd.
 • In het geval de regeling van verlegging van heffing toepasselijk is, volstaat vanaf nu de vermelding “btw verlegd” zonder dat er verwezen dient te worden naar de wettelijke bepalingen
 • De lidstaat bevoegd voor het vaststellen van de factureringsregels is de lidstaat waar de handeling geacht wordt plaats te vinden. Dit is slechts anders indien de handeling buiten de Europese Unie plaatsvindt en indien de klant de btw moet voldoen in een andere lidstaat. In deze twee laatste gevallen zijn de factureringsregels van toepassing van de lidstaat waar de leverancier of de dienstverrichter is gevestigd.
 

Share this