Internationell företagsbeskattning 

Den internationella skattemiljön är under snabb förändring. Både inom EU och OECD pågår ett omfattande arbete med att minska möjligheterna till olika skattearbitrage.

Exempel på det förra är ändringar i moder-/dotterbolagsdirektivet som träder ikraft senast den 31 december 2015 och exempel på det senare är OECDs arbete med BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) där de återstående rapporterna ska avrapporteras i slutet av år 2015. Transparens och substans är två frågor som har fått betydligt större betydelse i den skattepolitiska debatten och dessutom råder stort medialt fokus på internationella koncerners skattebetalningar i olika länder.


Utvecklingen ställer stora krav på kunskap om både nationella och internationella regler såsom andra länders skatteregler, EU-rätt och skatteavtal. Aktuella frågor för närvarande är bl a hur ska finansiering av en svensk eller utländsk verksamhet göras för att få möjlighet till avdrag för räntekostnader, till vilket land ska immateriella rättigheter allokeras samt hur ska vinsthemtagning ske. Vidare blir internprissättningsfrågor allt viktigare.


Arbete med internationell företagsbeskattning kräver att hänsyn tas till denna utveckling. Skattemyndigheterna runt om i världen samarbetar i allt högre utsträckning och det krävs även att de internationella aktörerna har skatterådgivare med ett fungerande och effektiv internationellt nätverk.

 

Varför välja KPMG?

 

KPMG Skatt har under många år tillhandahållit kvalificerad rådgivning inom företagsbeskattningsområdet till våra kunder. Rådgivningen har gällt såväl omfattande skatterådgivning vid omstruktureringar och större transaktioner som allehanda löpande skattefrågor uppkomna i våra klienters dagliga verksamhet.

 

Kravet på djup och bred kompetens upprätthålls bland annat genom att vi arbetar i team av specialister från alla skatteområden, samt våra nära kontakter med övrig intern expertis såsom våra revisorer, redovisningsspecialister och finansiella rådgivare. Dessutom har vi ett väl fungerande och effektivt internationellt nätverk, vilket omfattar 155 länder.

Vår rådgivning skräddarsys för att anpassas till de särskilda omständigheter som råder i varje enskilt fall. Vi söker även aktivt hitta nya och bättre lösningar för våra klienter i takt med att lagstiftning och domstolspraxis förändrar det rådande rättsläget på skatteområdet.

 


 

Jan Källqvist

Jan Källqvist

International and M&A Tax

+46 (0)8 723 96 86

Vi kan hjälpa till med

 • Riskbaserad analys, utvärdering av befintliga skatterisker
 • Resultatutjämning
 • Hantering av underskott
 • Källskattefrågor avseende utdelning, ränta och royalty
 • Skattemässig genomgång av koncernstrukturer och refinansiering
 • Effektiv vinsthemtagning
 • EU-rättsliga frågor inklusive assistans vid ärenden avseende återbetalning av källskatt
 • Finansiering av utlandsverksamhet
 • Internprissättningsfrågor
 • Fasta driftställefrågor
 • Etablering av olika koncerninterna funktionsbolag i utlandet (finans- och försäkringsbolag, shared service centres etc)

 • Tolkning av skatteavtal
 • Avräkning av utländsk skatt
 • Biträde vid skatterevisioner och förfrågningar från Skatteverket samt processer
 • Skattekurser
 • Upprättande och granskning av deklarationer

Share this

Share this