Sverige

Internationell företagsbeskattning 

Optimalt strukturerade transaktioner kan ge stora skatteinbesparingar som att säkerställa att inga oförutsedda skatteavbränningar uppkommer.

Det svenska näringslivet blir alltmer internationaliserat genom att svenska företag expanderar utomlands, utländska företag etablerar sig i Sverige, företag blir förvärvade eller formar olika slag av allianser och ”joint ventures” över landsgränserna. Konsekvensen blir att inte endast ständigt föränderliga svenska skatteregler måste beaktas utan även aktuella skatteregler i andra länder samt relevant EU-rätt för det fall transaktionerna involverar företag lokaliserade i medlemsländer inom Europeiska Unionen.

 

Vidare aktualiseras regelmässigt internprissättningsfrågor vid koncerninterna transaktioner över landsgränserna. Optimalt strukturerade transaktioner kan såväl ge stora skatteinbesparingar som säkerställa att inga oförutsedda skatteavbränningar uppkommer.

 

Till detta kommer att Skatteverket återkommande gör omfattande skatterevisioner av företag för att inhämta information och för att kontrollera att skattefrågorna hanteras korrekt.

 

Varför välja KPMG?

KPMG Skatt har under många år tillhandahållit kvalificerad rådgivning inom företagsbeskattningsområdet till våra kunder. Rådgivningen har avsett såväl rent nationella som internationella förhållanden samt har gällt såväl omfattande skatteplanering vid omstruktureringar och större transaktioner som allehanda löpande skattefrågor uppkomna i våra klienters dagliga verksamhet.

Kravet på djup och bredd upprätthålls bland annat genom våra nära kontakter med intern expertis såsom våra revisorer, redovisningsspecialister och finansiella rådgivare samt vårt väl fungerande och effektiva nätverk både inom Sverige och internationellt.

Vår rådgivning skräddarsys för att anpassas till de särskilda omständigheter som råder i varje enskilt fall. Vi söker även aktivt hitta nya och bättre lösningar för våra klienter i takt med att lagstiftning och domstolspraxis förändrar det rådande rättsläget på skatteområdet.

Jan Källqvist

Jan Källqvist

M&A Tax

+46 (0)8 723 96 86

Vi kan hjälpa till med

 • Riskbaserad analys, utvärdering av befintliga skatterisker
 • Resultatutjämning
 • Hantering av underskott
 • Beskattning av utdelning, ränta och royalty
 • Skattemässig genomgång av koncernstrukturer och refinansiering
 • EG-rättsliga frågor inklusive assistans vid ärenden avseende återbetalning av källskatt
 • Finansiering av utlandsverksamhet samt internationell leasing
 • Internprissättningsfrågor
 • Etablering av olika koncerninterna funktionsbolag i utlandet (finans- och försäkringsbolag, shared service centres etc)

 • Tolkning av dubbelbeskattningsavtal
 • Avräkning av utländsk skatt
 • Biträde vid skatterevisioner och förfrågningar från Skatteverket
 • Biträde vid ömsesidiga förhandlingar mellan avtalsländer
 • Skattekurser
 • Deklarationsgranskning