Sverige

Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster 

De senaste årens intensiva utveckling och förändringsarbetet inom redovisningsområdet har lett till ökat behov av spetskompetens. KPMG Accounting Advisory Services består av ett starkt team med specialistkunskap som grundar sig på medarbetarnas erfarenheter från olika verksamhetsområden och branscher.
Våra medarbetare är engagerade i olika nationella och internationella organ, så som Rådet för finansiell rapportering, FARs Policygrupp för redovisning och Näringslivets redovisningsgrupp (NRG). Vi arbetar aktivt för att påverka normbildningen på ett tidigt stadium. Detta engagemang möjliggör även en effektiv kunskapsinsamling samt en snabb informationsspridning och kunskapsöverföring till våra kunder. Genom att hålla våra kunder informerade kan de påverka, fatta beslut och agera i god tid.

Catharina Pramhäll

Catharina Pramhäll

Head of Accounting Advisory Services

+46 (0)8 723 93 14

"Vi sätter en ära i att snabbt förvandla svårgenomträngliga paragrafer och standarder till tillämpningsbara råd."

Catharina Pramhäll

Utformning och kvalitetsutveckling av finansiella rapporter
Vi kan på ett tidigt stadium, och som en sista kontroll, gå igenom delårsrapporter och årsredovisningar och identifiera förbättringsområden samt belysa hur redovisningsnyheter påverkar rapporterna. Vid vår genomgång rapporterar vi våra synpunkter med tydliga hänvisningar till varifrån kravet kommer och vi lämnar även förslag utifrån ”best practice”.

 

Tillämpning av befintliga redovisningsregler

Våra specialister kan bistå vid tolkning och tillämpning av både nationella och internationella redovisningsregler, från såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv.  För onoterade svenska företag finns det idag flera valmöjligheter kring vilka redovisningsregler som ska tillämpas. Det kan även finnas valmöjligheter inom regelverk. Vi bistår gärna med expertis kring vilka val som passar bäst utifrån kundens behov.

 

Införa nya redovisningsregler

Lagar och rekommendationer är i ständig förändring och blir allt mer komplexa. För närvarande finns det exempelvis ett flertal stora projekt på gång inom IASB som kommer att kunna få långtgående effekter på den finansiella rapporteringen. Våra specialister kan bistå vid implementering av nya redovisningsregler, både i form av kortare konsultationer och som specialist i ett större implementeringsprojekt.

 

Kunskapsöverföring

Vi erbjuder seminarier och kurser inom redovisningsområdet och finansiell rapportering, i såväl egen regi som i samarbete med olika utbildningsinstitut. Önskar ni en specialanpassad utbildning för ert företag utformar vi en sådan utifrån era önskemål och behov. Vi kan också erbjuda både svenska och internationella publikationer. Exempel på skrifter och böcker vi har publicerat är Vägledning i koncernredovisning, Nedskrivningar – vägledning i redovisningsfrågor, Intresseföretag och joint ventures samt Fusioner.

 

Rådgivning vid komplexa redovisningsfrågor

Vid redovisningsfrågor bistår vi med konsultationer eller längre utredningsarbeten. Det kan handla om allt från en kortare konsultation till genomförande av en konsekvensanalys för att tydligt belysa hur er redovisning påverkas vid en viss förändring.