Sverige

Årsrapporter 

Vi är ett av världens ledande kunskapsföretag. Detta bygger på våra medarbetares kompetens, kvaliteten på våra tjänster inom revision, skatt och rådgivning samt vårt bidrag till det samhälle vi lever och verkar i. Här finner du information om vårt resultat och andra rapporter som rör vår verksamhet.

 

 

 

Årsredovisningar 2013-2014

KPMG Sverige har haft ett förlängt räkenskapsår 2012-2013 i syfte att komma i fas med KPMG International’s räkenskapsår. Detta innebär en rapporteringsperiod om 17 månader som sträcker sig över två somrar, vilket påverkar resultatet negativt jämfört med tidigare år. Samtidigt har vi anpassat kostnadsnivån till rådande marknadsläge, en process som nu är avslutad men som också bidragit till lägre resultat. Den kritik som av en anonym anmälare riktats mot KPMG:s årsredovisning 2011-2012 för bl a påstått bristfällig information om rättstvisten mot HQ AB har av Revisorsnämnden inte bedömts föranleda någon åtgärd. Nämnden avskrev ärendet vid sitt sammanträde den 11 december 2013.

 

George Pettersson, vd, KPMG Sverige

 

 

Hållbarhetsredovisning

Ta del av vår information gällande vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar.

 

Transparency Report

I KPMGs Transparency Report kan du bland annat läsa om hur KPMG är organiserat och hur vi arbetar med kvalitet och oberoendefrågan.

 

UN Global Compact

KPMG har sedan 2002 skrivit under FN:s Global Compact. Det är ett internationellt initiativ baserat på tio principer för hur ett aktivt arbete mot en hållbar och inkluderande världsekonomi måste se ut.