Välkommen att kostnadsfritt prenumerera på vårt e-postbrev Financial Reporting News - ett nyhetsbrev där vi snabbt och kortfattat redogör för de väsentligaste och senaste nyheterna rörande finansiell rapportering. Financial Reporting News ges ut så fort det finns intressanta nyheter inom området.

 

IFRS 15 – senareläggning av tillämpning men avvakta inte med implementeringen

IASB har beslutat att föreslå senareläggning av ikraftträdande av IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers med ett år, till 2018, vilket ska gå ut på remiss. Anledningen till förslag till senareläggning är att företag har för kort om tid att implementera standarden.

Slutbetänkande Redovisningsutredningen

Redovisningsutredningens slutbetänkande som innehåller ett antal förslag till ändringar i årsredovisningslagarna har presenterats. Utredningens utgångspunkt har varit att föreslå förenklingar på redovisningsområdet, framförallt för mindre företag.

 

Slutbetänkandets förslag till ändringar av årsredovisningslagarna föreslås tillämpas från 1 januari 2017. I FR News i juni 2014 beskrev vi ett delbetänkande som redovisningsutredningen tidigare publicerat. Detta avses leda till ändringar av årsredovisningslagarna med tillämpning från 1 januari 2016.

 

De föreslagna ändringarna i slutbetänkandet presenteras i detta nummer av Financial Reporting News.

IFRS-bedömningar i NASDAQ:s redovisningstillsyn

NASDAQ publicerade precis före jul sin årliga rapport avseende redovisningstillsynen. Den innehåller ett antal väsentliga noteringar om hur IFRS ska tolkas i olika fall och nämner kort några områden som avses uppmärksammas extra i tillsynen under 2015 avseende finansiella rapporter som avges under 2015.

Ändringar på gång i IFRS 15

Mindre än ett år efter att IASB och FASB publicerade sin gemensamma standard om intäkter, har de tagit beslutet att publicera ändringar i sina respektive standarder, IFRS 15 och Topic 606 Revenue from Contracts with Customers. Ändringarna berör framför allt licenser, identifiering av separata åtaganden och frågor relaterade till huvudman kontra agentförhållande, men även ytterligare ändringar kan bli aktuella. Diskussioner pågår också om att ändra tidpunkten för ikraftträdande.

 

Aspekter som förslås ändras refereras kort i detta nummer av Financial Reporting News. Ett lite mer detaljerat referat kommer när förslagen bearbetats och slutliga ändringar publiceras.

Vilka ändringar har skett av RFR och UFR?

I början av januari publicerade Rådet för finansiell rapportering (Rådet) en uppdaterad version av RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt vissa ändringar av Rådets uttalanden, UFR. I denna artikel finner du ändringarna beskrivna.

Förändringar i årsredovisningslagen

I april 2014 publicerade Redovisningsutredningen sitt delbetänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22). Bland annat föreslår utredningen omfattande förändringar i årsredovisningslagen (ÅRL) som ska förenkla för små företag när det kommer till notupplysningar i årsredovisningen. Lagstiftaren eller övriga normgivare får inte kräva fler upplysningar för små företag än vad direktivet kräver. Redan 2016 ska de nya reglerna tillämpas. Bokföringsnämnden kommer därmed snart att behöva ändra sin normgivning. Förändringarna påverkar redovisningen för samtliga svenska juridiska personer samt koncernredovisningen för de företag som inte tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS).

Fler artiklar ur Financial Reporting News