Sverige
 

 

Välkommen att kostnadsfritt prenumerera på vårt e-postbrev Financial Reporting News - ett nyhetsbrev där vi snabbt och kortfattat redogör för de väsentligaste och senaste nyheterna rörande finansiell rapportering. Financial Reporting News ges ut så fort det finns intressanta nyheter inom området.

 

Förändringar i årsredovisningslagen

I april 2014 publicerade Redovisningsutredningen sitt delbetänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22). Bland annat föreslår utredningen omfattande förändringar i årsredovisningslagen (ÅRL) som ska förenkla för små företag när det kommer till notupplysningar i årsredovisningen. Lagstiftaren eller övriga normgivare får inte kräva fler upplysningar för små företag än vad direktivet kräver. Redan 2016 ska de nya reglerna tillämpas. Bokföringsnämnden kommer därmed snart att behöva ändra sin normgivning. Förändringarna påverkar redovisningen för samtliga svenska juridiska personer samt koncernredovisningen för de företag som inte tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS).

Tre paket med ’annual improvments to IFRSs’

IASB startar årligen upp en process där man gör välbehövliga, men inte akuta, ändringar av sina standarder. Nyligen publicerades två slutliga paket med sammanlagt elva olika ändringar, som påverkar nio standarder. Därtill publicerades ett utkast till nytt paket, med förslag till fem ändringar i fyra olika standarder. Bredast relevans torde den föreslagna ändringen av IAS 34 ha.

Nya regler om bokföring

Bokföringsnämnden (BFN) har gett ut ett nytt regelverk om bokföring (BFNAR 2013:2). Regelverket handlar om bokföringslagens regler kring löpande bokföring, verifikationer, räkenskapsinformation, arkivering och systemdokumentation. Precis som med BFN:s K-regelverk är tanken att alla regler om bokföring ska samlas i ett och samma regelverk.

Ny standard för redovisning av intäkter

Den nya intäktsstandarden, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, kan få väsentlig påverkan på företag i vissa branscher – inte bara när det gäller annan värdering av intäkten och tidpunkten för redovisningen, utan det kan även krävas översyn av hur försäljningskontrakt utformas. Vidare kan det behövas anpassningar av de system som används för att ta fram underlag för intäktsredovisningen och de tillkommande kraven på upplysningar.

IFRS 9 med förenklade regler för säkringsredovisning

IASB har publicerat de nya principerna för säkringsredovisning i IFRS 9. Till stora delar innebär de nya principerna bättre förutsättningar för en redovisning som ger en rättvis bild av hur finansiella risker hanteras med finansiella instrument. Det finns också en del förenklingar som bör kunna innebära att säkringsredovisning blir en något mindre börda att genomföra än idag. Graden av förbättrad redovisning och förenklad hantering beror dock i hög utsträckning på vilken typ av säkring som används.

Nya regler om delårsrapportering

NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) har ändrat reglerna kring delårsrapportering i sitt senaste regelverk för emittenter som gäller från och med 1 januari 2014. Man har avskaffat kraven på kvartalsrapporter för första och tredje kvartalet för att minska den administrativa bördan och uppmuntra långsiktighet i investeringarna. Utöver företag som är noterade på Stockholmsbörsen kan även företag som är noterade på First North Premier tillämpa de nya reglerna. Några motsvarande ändringar i regelverk för andra marknadsplatser har inte gjorts.

Fler artiklar ur Financial Reporting News