Polska

Szczegóły

  • Usługa: Tax, Taxation Services to Individuals (excluding IES)
  • Rodzaj: Publikacje seryjne
  • Data: 2012-11-21

Podatki

Podatki
Doradcy podatkowi KPMG pomagają klientom w bezpiecznym ale i efektywnym rozliczaniu podatków.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2013 r. 

W dniu 11 listopada 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2013 r.
Pobierz
Do otwarcia plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawione były wstępnie w expose Prezesa Rady Ministrów wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.

 

Ulga Internetowa

Nowelizacja nie przewiduje całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci internetowej. Wprowadza jednak istotne ograniczenie w tym zakresie.

 

Odliczenie (w wysokości 760 zł rocznie) przysługiwać będzie bowiem podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystał z tej ulgi.

 

Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzysta z odliczenia z tytułu użytkowania sieci internet, będzie mógł skorzystać z tego odliczenia jeszcze tylko w zeznaniu podatkowym za 2013 r.

 

Ulga prorodzinna

Druga grupa zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą dotyczy tzw. ulgi prorodzinnej, której wysokość w obecnym stanie prawnym nie jest uzależniona ani od liczby posiadanych dzieci, ani od sytuacji majątkowej rodziny.

 

W treści nowelizacji wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu ulgi dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oraz ograniczeniu zakresu dopuszczalnego odliczenia, poprzez wprowadzenie limitu dochodów, w stosunku do osób wychowujących jedno dziecko.

 

Kwota ulgi na trzecie dziecko wynosić będzie 139 zł miesięcznie, zaś na czwarte i kolejne – 185,34 zł miesięcznie.

 

W stosunku do osób wychowujących jedno dziecko, odliczeniu podlegać będzie kwota 92,67 zł miesięcznie, pod warunkiem, że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.

 

Kryterium dochodowe, o którym mowa powyżej, należy rozpatrywać przy uwzględnieniu dochodów:

 

  • opodatkowanych wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT (przykładowo: dochody z pracy, działalności wykonywanej osobiście, działów specjalnych produkcji rolnej i z pozarolniczej działalności gospodarczej, emerytury i renty, praw majątkowych),
  • z kapitałów pieniężnych (przykładowo dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) opodatkowanych przy zastosowaniu 19 proc. stawki podatkowej (art. 30b ustawy PIT),
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych przy zastosowaniu 19-proc. stawki podatkowej (art. 30c ustawy PIT).

 

Do kryterium dochodowego nie wlicza się natomiast dochodów m.in. ze sprzedaży nieruchomości, najmu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem 8,5 proc., jak również dochodów uzyskanych z tytułu dywidend czy też odsetek bankowych.

 

50-proc. koszty uzyskania przychodów

Ograniczone zostało również prawo do zastosowania zryczałtowanych, 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu rozporządzania prawami autorskimi.

 

W roku podatkowym łączne koszty ustalane w wysokości 50 proc. nie będą mogły przekroczyć kwoty 42.764 zł.

 

Należy mieć na uwadze, że powyższy limit będzie dotyczyć łącznych dochodów, do których mają zastosowanie 50 proc. koszty uzyskania przychodów, uzyskanych m.in. z tytułu rozporządzania prawami autorskimi w roku podatkowym zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych.

 

W ciągu roku na płatniku będzie spoczywał obowiązek poboru zaliczek przy uwzględnieniu podwyższonych kosztów, chyba że podatnik złoży odpowiednie oświadczenie o zaprzestaniu stosowania 50-proc. kosztów w związku z przekroczeniem limitu w zakresie ich stosowania.

 

Niemniej jednak podatnikowi nadal przysługiwać będzie prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

W przypadku, gdyby chcieli Państwo przedyskutować powyższe kwestie bardziej szczegółowo lub uzyskać informacje dotyczące naszych usług, uprzejmie prosimy o kontakt.

TaxAlert - Biuletyn podatkowy wydawany ad hoc, kiedy tylko pojawi się ważna informacja z zakresu podatków. 

Share this

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do systemu subskrypcji. Możesz wybrać, które strony kpmg.com i publikacje chcesz subskrybować.
Jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem? Zaloguj się

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.


   Latests articles & publications