Skattatíðindi 57. tbl. maí 2013 

Í Skattatíðindum er sem fyrr fjallað á einfaldan og hnitmiðaðan hátt um það helsta sem er á döfinni í málefnum tengdum sköttum. Í tölublaðinu að þessu sinni er m.a. fjallað um dóm Hæstaréttar um frádrátt vaxtagjalda í kjölfar samruna og tvo héraðsdóma, annars vegar varðandi skerðingu lífeyrisgreiðslna vegna tekna erlendis og hins vegar kyrrsetningu eigna vegna skattrannsóknar. Þá verður fjallað um álit ESA á skuldbindingum Íslands hvað varðar starfsemi starfsmannaleiga hér á landi. Ennfremur verður farið yfir helstu lagabreytingar síðustu vikna sem eru þó nokkrar, áður en í lokin verður vikið að fresti til afgreiðslu beiðna um beitingu tvísköttunarsamninga.

Dómar
Frádráttur vaxtagjalda

Vextir af láni félags sem tekið var til kaupa á öðru félagi ekki frádráttarbærir eftir samruna félaganna.

 

Skerðing lífeyrisgreiðslna
Tekjur erlendis frá sem undanþegnar voru skattlagningu á Íslandi á grundvelli tvísköttunarsamnings taldar skattskyldar og komu því til skerðingar lífeyrisgreiðslna.

 

Kyrrsetning eigna
Kyrrsetning eigna, vegna skattskuldar maka, hafnað þar sem ekki þótti sýnt fram á að hætta hafi verið á að eignum yrði skotið undan, þær glatist eða myndu rýrna að mun.

 

Alþjóðlegur skattaréttur

Álit ESA
Að áliti ESA brýtur Ísland gegn samningnum um EES með því að gera það að skilyrði að starfsmannaleigur staðfastar í öðru EES ríki þurfi að stofnsetja sig hér á landi.
 

Beiting tvísköttunarsamnings
Ríkisskattstjóri hefur gefið út að það taki um 2 mánuði að fá samþykkta beiðni RSK 5.42 um beitingu tvísköttunarsamnings.

 

Lagabreytingar
Fjölmargar lagabreytingar hafa verið gerðar á síðustu vikum sem tengjast sköttum með einum eða öðrum hætti. Skattatíðindi fara í stuttu máli yfir helstu breytingar.

 

Lög nr. 45/2013

Lög nr. 43/2013

Lög nr. 42/2013

Lög nr. 39/2013
Lög nr. 25/2013
Lög nr. 24/2013
Lög nr. 21 og 22/2013
Reglugerð nr. 244/2013