Suomi

Sanasto 

Sanasto-sivulta löydät selitteet keskeisistä, toimialaamme ja palveluihimme liittyvistä lyhenteistä, joita sivuillamme esiintyy.


360 asteen arviointimenetelmä jonka avulla henkilö tai ryhmä saa palautetta oman työnsä ja toimintansa kannalta tärkeiltä sidosryhmiltä.

KPMG:n perustama Audit Committee Institute (ACI) auttaa tarkastusvaliokuntien jäseniä ja ylintä johtoa pysymään ajan tasalla hallinnointiin, tilintarkastukseen, taloushallintoon ja raportointiin liittyvistä muutoksista.

(Business Performance Services) Oganisaatioiden suorituskyvyn parantamiseen liittyvät palvelumme, joihin kuuluvat henkilöstö- ja muutosjohtamisen palvelut sekä julkishallinnon johtamisen kehittämisen palvelut.

Lyhenteellä BRIC (Brazil, Russia, India, China) tai BRIC-maat viitataan neljään kehittyvän maahan (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina), joiden taloudellinen vaikutusvalta on kasvanut viime vuosina.

(Balanced ScoreCard) Tasapainoinen tuloskortti yritysten pitkäaikaisen strategian laatimiseksi

(Central and Eastern Europe) Keski- ja Itä-Euroopasta käytetty lyhenne

(Chief Executive Officer) Toimitusjohtaja

(Chief Financial Officer) Talousjohtaja, rahoitusjohtaja

(Corporate Governance) Hyvä hallinnointi, omistajaohjaus

(Certified in the Governance of Enterprise IT) Tietojärjestelmien hallinnan ammattitutkinto

(Chief Human Resources Officer) Henkilöstöjohtaja

(Chief Information Officer) Tietohallintojohtaja

(Certified Information System Auditor) Tietojärjestelmien turvallisuuden tarkastajille tarkoitettu ammattitutkinto

(Certified Information Security Manager) Tietoturvallisuuden johtamisen ammattitutkinto

(Certified Information Systems Security Professional) Kansainvälisen tietoturva-alan ammattilaisten yhteistyöjärjestön (ISC)2 valvoma ammattitutkinto

 

(Chief Marketing Officer) Markkinointijohtaja

(Control Objectives of IT and Related Technologies) Hyvän tietohallintotavan viitekehys, jonka tavoitteena on yhdistää hyvä tietohallintotapa, teknologian johtaminen ja liiketoiminnan riskien hallinta.

(Chief Operating Officer) Operatiivinen johtaja

(Chief Technical Officer, Chief Technology Officer) Tekninen johtaja

Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvä käytössämme oleva Everything DiSC® valmennusjärjestelmä organisaatioiden kehittämiseen. Sisältää kuusi eri työelämän keskeisintä teemaa: kommunikointi, ristiriitatilanteet, henkilösuhteet, johtaminen, myynti ja tiimitoiminta.

(Director of Operations, Operations Director) Operatiivinen johtaja

Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan (Europa, Middle East, Africa) muodostama alue

(Energy & Natural Resources) Öljy-, kaasu-, energia-, kaivos- ja metsäteollisuuden muodostama toimialakokonaisuus

(Enterprise Resource Planning) Toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen tietojärjestelmä, joka tyypillisesti ohjaa tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, laskutusta ja kirjanpitoa.

(Executive Vice President) Varatoimitusjohtaja

Finanssivalvonta (Fiva) on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen.

(Financial Services Authority) UK:n rahoitusmarkkinoita valvova elin

(General Manager) Pääjohtaja, toimitusjohtaja

(Global Transfer Pricing Services) KPMG:n siirtohinnoitteluasiantuntijoiden verkosto

(Human Resources) Henkilöstö, henkilöstöosasto

(Human Resource Development) Henkilöstön kehittäminen

(Human Resource Management) Henkilöstöhallinto

(International Accounting Standards Board) Kansainvälisiä tilinpäätössandardeja laativa taho

(International Financial Reporting Group) KPMG:n IFRS-asioihin keskittyvä asiantuntijaryhmä

IFRS (International Financial Reporting Standards) on kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö.

Kansainvälinen tietojärjestelmätarkastuksen ammattilaisten yhdistys

Kokoelma käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen

(Java 2 Platform Enterprise Edition) Uudelta nimeltään Java EE, eli Java Platform, Enterprise Edition on laajin määritelty standardi ohjelmointiympäristö Java-kielisille palvelintoteutuksille.

(Java Database Connectivity) Java-ohjelmointikielen standardi tapa käyttää SQL-tietokantaa

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja

Kirjanpitolautakunnan tehtävänä on neuvojen ja ohjeiden antaminen kirjanpitolain soveltamisesta ja hyvän kirjanpitotavan edistäminen.

(Myers-Briggs Type Indicator) Psykologinen indikaattori, joka kuvaa ihmisen persoonallisuutta neljän ulottuvuuden avulla

(Microsoft Certified Desktop Support Technician) Microsoftin tutkinto IT-tukihenkilöille

(Microsoft Certified Professional) Yhden tai useamman Microsoftin aihekohtaisen ammattitutkinnon suorittanut henkilö

(Microsoft Certified System Engineering) Microsoftin järjestelmäsuunnittelun ammattitutkinto

(Microsoft Certified System Administrator) Microsoftin järjestelmäylläpidon ammattitutkinto

(Microsoft Certified Trainer) Microsoftin tuotekouluttajan perustutkinto

Microsoft Certified Technology Specialist –sarjassa on useita teknologiakohtaisia erityisasiantuntijatutkintoja.

Ulkoistaminen. Ulkoistamisessa organisaatio siirtää tietyn toiminnon tuotettavaksi ulkopuoliselta organisaatiolta alihankintana.

(Payment Card Industry Data Security Standard) Maksukorttijärjestelmän tietoturvastandardi, joka määrittelee vähimmäisvaatimukset korttidataan liittyville käytännöille, ohjelmistoille ja erilaisille järjestelmille.

PPP (Public Private Partnership) viittaa julkisen ja yksityisen sektorin välisiin yhteystyöhankkeisiin.

(Public Relations) Suhdetoiminta, viestintä

EU:n antama asetus, joka koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, rajoitusta ja lupamenettelyä.

(U.S. Securities and Exchange Commission) Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen

(Vice President) Varapääjohtaja

Yhteistoiminta. Työnantajan ja työntekijöiden välinen menettely, jossa käsitellään työsuhteen oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä kysymyksiä