Česká republika

Převodní ceny (transfer pricing) 

Transakce v rámci skupin nadnárodních i lokálních společností představují výrazný podíl na celkových podnikatelských aktivitách českých subjektů. Česká daňová správa proto věnuje velkou pozornost dodržování principu obvyklé ceny u transakcí mezi spřízněnými společnostmi. Pokud společnost podcení oblast převodních cen, výsledkem bývá chybějící či nedostatečná dokumentace skupinových transakcí a následný zvýšený zájem správce daně o tuto oblast, který může vést až k doměření daně, penále a úroku z prodlení či ke ztrátě investičních pobídek.
Aktuálně nabývají převodní ceny na významu i v souvislosti s iniciativou OECD, která vyústila ve zpracování akčního plánu BEPS (base erosion and profit shifting, eroze daňového základu a přesouvání zisků korporací).

Kontakt

Daniel Szmaragowski

Daniel Szmaragowski

Director

+420 222 123 841

Převodní ceny a váš byznys

Pravidla převodních cen se uplatňují vždy, když se na transakci podílí více subjektů v rámci jedné skupiny. Jak je správně plánovat a na co si dát pozor?

 

Daniel Szmaragowski vysvětluje v příloze Podnikání Hospodářských novin (16. 2. 2015).

Služby KPMG ČR zaměřené na převodní ceny

Plánování a implementace
  • Budeme s vámi spolupracovat při nastavení a implementaci obchodních modelů a transakcí ve skupině s ohledem na vaše ekonomické záměry a daňovou efektivitu skupiny jako celku.
  • Zpracujeme revize cenových modelů v reakci na případné změny trhu nebo obchodních modelů skupiny včetně sladění smluvní dokumentace.
  • Pomůžeme vám vypracovat žádost o závazné posouzení a při návazných jednáních s českými správci daně vás podpoříme našimi zkušenostmi.

 

Dokumentace

  • Připravíme dokumentaci tvorby převodních cen v souladu s nároky české daňové správy, směrnicí OECD pro převodní ceny a doporučením EU JTPF (Joint Transfer Pricing Forum) či zrevidujeme a zaktualizujeme vaši stávající dokumentaci.
  • Zpracujeme srovnávací studie pro ověření tržně obvyklých hodnot ziskových ukazatelů, licenčních poplatků, úrokových sazeb nebo garancí; využijeme při tom mezinárodní i lokální databáze (např. Amadeus, Bloomberg, CreditInfo, OneSource, Reuters, RoyaltySource). Jako znalecký ústav jsme oprávněni v případě zájmu vydat dokumentaci převodních cen ve formě znaleckého posudku, který ve světle aktuální judikatury představuje silný důkazní prostředek při jednáních se správcem daně.
  • Při případných sporech v oblasti převodních cen vás podpoříme vypracováním odpovídající hmotněprávní argumentace.
  •