Česká republika

Risk Consulting 

    Současný globální ekonomický vývoj přináší posun ve vnímání významu finančních rizik. V tomto prostředí se společnosti napříč všemi sektory soustřeďují na zdokonalení způsobu, kterým svá finanční rizika řídí, s cílem dosáhnout kvalitnějšího rozhodování, zvýšit svoji výkonnost a dostát měnícím se regulatorním požadavkům.

Romana Benešová

Romana Benešová

Partner odpovědný za Risk Consulting

+420 222 123 129

Řízení finančních rizik

  • V oblasti řízení finančních rizik poskytujeme široké spektrum služeb. Našim klientům pomáháme definovat strategii řízení rizik, zvolit a zavádět metody a procesy sledování, měření a vykazování rizik a také vybírat a používat nástroje pro řízení těchto rizik.  

 

Interní audit

  • Neefektivní řízení rizik, chyby v nastavení procesů, nekvalitní řízení projektů, nesprávné podklady pro manažerské rozhodování – to vše může vaší společnosti způsobit významné ztráty.  
  • Identifikovat tyto problémy a navrhovat nápravná opatření je úkolem interního auditu, který musí úzce spolupracovat s vedením společnosti.  
  • Služby společnosti KPMG Česká republika vám mohou pomoci tyto problémy překonat a zavést takový systém interního auditu, který bude vyhovovat vašim potřebám a přinášet hodnotu.

 

Poradenství ve finančním řízení

  • Účetní jednotky musejí často vykazovat hospodářské výsledky podle mnoha odlišných účetních standardů (požadavky české legislativy, IFRS, US GAAP atd.) a zároveň poskytovat vedení společnosti spolehlivé informace potřebné k řízení. 
  • Naším cílem je pomoci finančním manažerům, aby snáze reagovali na rychle se měnící požadavky současného tržního prostředí. 

Pravidelné publikace