Česká republika

Ochrana osobních údajů 

Záměrem společnosti KPMG Česká republika (dále KPMG) je ochrana soukromí, důvěrných informací a osobních údajů, které jí byly svěřeny. V rámci tohoto základního závazku se KPMG zavázala zajistit odpovídající ochranu a využívání osobních údajů (někdy jsou také označovány jako "osobně identifikovatelné informace“ či "OII"), které KPMG získala sběrem informací prostřednictvím svých webových stránek.

KPMG má obecně zájem sbírat pouze ty osobní informace, které návštěvníci dobrovolně poskytnou jejím webových stránkám, a to tak, abychom mohli těmto osobám nabídnout informace a/nebo služby, případně informace o pracovních příležitostech u naší společnosti. Pročtěte si prosím toto Online prohlášení o ochraně soukromí (Online Privacy Statement) (dále jen "Online prohlášení o ochraně soukromí" či "Prohlášení o ochraně soukromí"), pokud se chcete dozvědět více o tom, jakým způsobem provádí naše společnost sběr, využití, sdílení a ochranu osobně identifikovatelných informací, které jsme obdrželi.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 00553115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326, KPMG Česká republika Audit, s.r.o, se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 49619187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185, KPMG Advisory, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 27570193, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113192 a KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha, IČ: 24733598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169791 (dále jen „společnosti KPMG“) jsou povinny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, získat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o informační společnosti a o změně některých zákonů, získat Váš souhlas s využitím Vaší elektronické adresy k šíření obchodních sdělení, marketingových materiálů, publikací a pozvánek na odborné semináře, konference a další společenské akce.


Potvrzením tohoto formuláře (odesláním) udělujete výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem PR a marketingových aktivit, zasíláním obchodních sdělení, marketingových materiálů, publikací a pozvánek na odborné semináře, konference a další společenské akce s využitím Vaší elektronické adresy správci a zpracovateli Vašich osobních údajů, kterým jsou výše uvedené společnosti KPMG. Zároveň tímto udělujete výslovný souhlas se zpracováním a předáváním Vašich osobních údajů v rámci členské sítě KPMG a dále společnosti Mailigen LTD, se sídlem Baznicas street 31-15, Riga, Latvia REG number 40103708475, VAT number: LV40103708475, jakožto provozovatele mailingového nástroje.


Děkujeme za potvrzení souhlasu s podmínkami KPMG

 

Potvrzením tohoto formuláře (odesláním) potvrzujete, že jste byli informováni a jste si vědomi svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souvisejících se zpracováním osobních údajů, zejména práva subjektů údajů na přístup a kontrolu osobních údajů, dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů, možnosti požádat o odstranění osobních údajů. Potvrzujete, že poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné.


Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně v rozsahu uvedeném výše a v rozsahu, ve kterém budou Vámi poskytnuty.

 

Sběr a používání osobně identifikovatelných informací (OII)

Vaše osobní údaje získáme, pokud se je rozhodnete poskytnout — např. když KPMG poskytnete dobrovolně a o své vůli vaše údaje, abychom vás mohli kontaktovat prostřednictvím e-mailu, nebo když se zaregistrujete pro určitý typ služeb. V některých případech je též možné, že jste vaše OII poskytli KPMG již dříve (např. v případě bývalých zaměstnanců společnosti). Pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách a/nebo na nich poskytnete vaše osobní údaje, dáváte tím souhlas k tomu, aby tyto údaje byly použity v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí. Vaše osobní údaje nebudou použity pro jiné účely, pokud k tomu nedáte váš výslovný souhlas nebo pokud to nevyžadují či neumožňují právní předpisy či profesní standardy. Pokud nám například zašlete email, v němž žádáte o poskytnutí informací o KPMG, použijeme vaši emailovou adresu a další nutné údaje, které jste nám dobrovolně a po poučení, kterého se Vám dostalo, poskytli, k tomu, abychom zodpověděli váš dotaz. Pokud nám zašlete přehled informací o vás či váš životopis (CV) v případě, že se chcete ucházet o pracovní pozici v KPMG, použijeme nutné informace, které jste nám poskytli, k tomu, abychom vaši žádost přiřadili k odpovídajícím volným pracovním pozicím.

 

KPMG provádí obecně sběr pouze těch osobních údajů, které jsou nutné pro realizaci daného požadavku návštěvníka. Pokud bude potřeba dalších, volitelných údajů, budete na to upozorněni v okamžiku, kdy dojde ke sběru informací.

 

KPMG provádí sběr "citlivých" osobních informací (údajů) pouze v případě, kdy nám příslušná osoba tyto informace poskytne dobrovolně sama či kdy sběr takovýchto informací vyžadují či povolují právní předpisy či profesní standardy.

 

Mezi citlivé informace patří osobní údaje jako např. příslušnost k určité rase, etniku, politické přesvědčení, členství v odborové organizaci, náboženské či jiné přesvědčení, tělesné či duševní zdraví, sexuální orientace či záznamy v trestním rejstříku. Rozhodněte se prosím sami, které citlivé údaje jste ochotni KPMG dobrovolně poskytnout. Za žádných okolností společnosti sami neposkytujte citlivé údaje, s výjimkou případů, kdy jejich poskytnutím dáváte zcela dobrovolně svůj souhlas k tomu, aby KPMG tyto údaje využila pro své oprávněné obchodní účely, a dále souhlasíte s převodem těchto údajů do databází KPMG a souhlasíte s uchováváním těchto údajů v jejích databázích. Pokud budete mít jakékoliv otázky ohledně toho, zda poskytnutí citlivých informací KPMG je či může být nutné či odpovídat určitému účelu, kontaktujte prosím společnost na níže uvedené adrese.

 

Automatický sběr osobně identifikovatelných informací (OII)

V některých případech KPMG automaticky sbírá určité informace od návštěvníků svých webových stránek a prostřednictvím emailové komunikace. Automatizované technologie mohou zahrnovat využití logů webových serverů pro sběr IP adres, cookies a webových majáků. Sběr těchto informací nám umožní lépe porozumět a zkvalitnit výkonnost, upotřebitelnost a efektivitu webových stránek KPMG a změřit efektivitu našich marketingových aktivit.

 

IP adresy

IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači kdykoli, když se připojíte k internetu. Umožňuje počítačům a serverům rozeznávat se a vzájemně spolu komunikovat. IP adresy, z nichž se návštěvníci webových stránek zdají připojovat, mohou být zaznamenávány pro účely bezpečnosti IT a pro účely diagnostiky systému. Tyto údaje mohou být také využity v souhrnné formě k provedení analýzy trendů webových stránek a jejich výkonnosti.

 

Cookies

Cookie je krátký text, který webová stránka umístí do cookie souboru vašeho webového prohlížeče a který umožní webové stránce zapamatovat si informace o vás a vašich volbách. Cookies není možné využít pro spuštění programů ve vašem počítači či nainstalování virů do vašeho počítače. KPMG používá cookies výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Cookies jako takové nám nesdělí vaši e-mailovou adresu ani neposkytnou žádnou další identifikaci vaší osoby. Pokud navštívíte některou z webových stránek KPMG, využijeme cookies ke sběru souhrnných statistických informací, které nám pomáhají stanovit, které části našich stránek návštěvníci preferují.

 

Pokud se následně zaregistrujete na některé z webových stránek KPMG, může být tento údaj propojen s určitým cookie tak, abychom zkvalitnili vaši on-line komunikaci s námi a dali jí osobnější charakter (např. tím, že při opakovaném připojení se vás přivítáme osobně či vám poskytneme přístup k vašim registračním údajům).

 

Můžete se rozhodnout, zda cookies přijmete či je odmítnete. Můžete si nastavit váš webový prohlížeč tak, aby vás informoval vždy, když obdržíte cookie, či tak, aby přijetí zaslaných cookies odmítal. Chtěli bychom vás ovšem upozornit na to, že pokud budete přijetí zaslaných cookies odmítat, je možné, že nebudete moci plně využívat všech prvků našich webových stránek.

 

Webové majáky

Webový maják je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je možné využít pro sběr určitých informací z vašeho počítače, jako například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. KPMG používá webové majáky výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

KPMG či její poskytovatelé webových služeb mohou využívat webové majáky ke sledování efektivity webových stránek třetích osob, které nám poskytují služby spojené s náborem nových zaměstnanců či marketingové služby, či dále ke sběru souhrnných statistických informací o návštěvnosti stránek a ke správě cookies.

 

Máte možnost vyřadit některé webové majáky z provozu tím, že odmítnete nastavení s nimi spojených cookies. Webový maják může i přesto zaznamenat anonymní návštěvu z vaší IP adresy, ale informace nebude zaznamenána do cookie souboru.

 

V některých z našich newsletterů či dalších forem komunikace můžeme potvrzovat e-mailovou adresu příjemce prostřednictvím vložených odkazů obsažených v e-mailu. Sběr těchto informací provádíme proto, abychom posoudili zájem uživatelů a podnítili jejich budoucí zájem.

 

Sdílení a převod OII

Nezpřístupňujeme osobní informace třetím osobám, které nejsou našimi sesterskými společnostmi, s výjimkou případů, kdy je to potřeba pro naše oprávněné profesní a obchodní potřeby, pro vykonání vašich požadavků a/nebo pokud to vyžadují právní předpisy či profesní standardy.

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v některých případech může společnost zpřístupnit vaše osobně identifikovatelné informace v nutném rozsahu různým třetím osobám či poskytovatelům služeb nebo prodejcům, kteří pracují v našem zastoupení tak, aby nám pomohli splnit vaše požadavky.

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že dále může KPMG převádět určité osobně identifikovatelné informace v nutném rozsahu přes zeměpisné hranice ostatním členským firmám z mezinárodní sítě KPMG či třetím osobám, které s námi spolupracují či pracují v našem zastoupení. KPMG může také uchovávat OII v jiné zemi, než ve které sídlíte. Poskytnutím svých OII na webových stránkách KPMG souhlasíte s tím, že jejich údaje budou převáděny přes hranice a/nebo uchovávány mimo území dané země.

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že KPMG může OII také dát k dispozici v souvislosti s prodejem, postoupením či jiným druhem převodu firmy vlastníka těchto webových stránek, k nimž se údaje vztahují na třetí osobu, ale také v případech, kdy to bude vyžadovat zákon.

Takovéto zveřejnění OII může být například nutné pro účely auditu ochrany soukromí či bezpečnostního auditu a/nebo pro vyšetřování či reagování na stížnosti či případy ohrožení bezpečnosti. KPMG neprodává OII třetím osobám. KPMG také nebude převádět OII, které jí poskytnete, žádným třetím osobám pro jejich využití v oblasti přímého marketingu.

 

O dětech

KPMG chápe důležitost ochrany soukromí dětí, a to obzvláště v online prostředí. Naše webové stránky nejsou především cíleně určeny a zaměřeny na děti mladší 15 let. Naše filozofie spočívá v tom, že nikdy vědomě neprovádíme sběr informací o osobách mladších 15 let a neuchováváme údaje o nich, s výjimkou situace, kdy se jedná o součást zakázky na poskytování našich odborných služeb.

 

Možnosti

Máte několik možností, jak užívat webové stránky KPMG. Obecně lze říci, že v případě, že navštívíte webové stránky KPMG, nejste povinni poskytnout nám žádné OII, ovšem pokud budete chtít další informace o našich službách a akcích, které pořádáme, může být jejich předání podmíněno poskytnutím určitých OII. Některé webové stránky vás také mohou požádat o svolení k využití určitých vašich OII a je na vás, zda s jejich využitím budete souhlasit či zda jej odmítnete.

 

Pokud se zaregistrujete pro účely určité služby či zasílání určitého sdělení, jako například pro účely pravidelného doručování e-newsletteru, máte možnost kdykoliv vaši registraci k této službě zrušit, a to tak, že budete postupovat podle instrukcí obsažených v každé zprávě. Pokud se rozhodnete zrušit vaši registraci k určité službě či zasílání určitého sdělení, budeme postupovat tak, abychom vaše údaje odstranili co nejdříve, přesto je však možné, že vás ještě před tím, než budeme vaši žádost schopni zpracovat, požádáme o dodatečné informace.

 

Jak bylo uvedeno výše, pokud si nepřejete, aby se cookies nastavily do vašeho prohlížeče při vašem připojení se na naše webové stránky, můžete si přenastavit svůj webový prohlížeč tak, aby odmítal všechny cookies nebo vám ohlásil každý pokus o nastavení cookie do vašeho počítače. Rozhodnete-li se však pro odmítnutí všech cookies, chtěli bychom vás upozornit na skutečnost, že některé části našich webových stránek v tomto případě nebudou plně funkční.

 

Přístup

Pokud jste poskytli KPMG své osobní údaje, ve většině případů máte právo na přiměřený přístup k těmto údajům pro to, abyste mohli opravit jakékoliv případné nesprávnosti. Můžete také vznést požadavek na aktualizaci či odstranění údajů o vaší osobě zasláním zprávy na adresu privacy@kpmg.com. KPMG vyvine veškeré odpovídající úsilí k tomu, aby realizovala váš požadavek potud, pokud je v souladu s příslušnými právními předpisy a profesními standardy.

 

Bezpečnost a integrita dat

KPMG má nastavena přiměřená bezpečnostní pravidla a politiku bezpečnosti s cílem ochránit osobní údaje před ztrátou, zneužitím, změnou či zničením. I přes veškerou snahu, kterou KPMG vyvíjí, je třeba si uvědomit, že nikdy není možné zaručit absolutní bezpečnost dat. Snažíme se o to, aby přístup k vašim údajům byl omezen pouze na ty osoby, které je skutečně potřebují znát. Osoby, které mají přístup k těmto údajům, musí dodržovat pravidlo důvěrnosti těchto informací. Snažíme se také o to, abychom si osobní údaje ponechávali pouze po dobu nezbytnou k tomu, než realizujeme váš požadavek či žádost či než nás příslušná osoba, jíž dané údaje patří, požádá o jejich vymazání.

 

Odkazy na další webové stránky

Chtěli bychom vás upozornit na to, že webové stránky KPMG mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, a to včetně stránek spravovaných jinými členskými společnostmi KPMG, na něž se nevztahuje toto Prohlášení o ochraně soukromí, ale jiná prohlášení, která se mohou trochu lišit od tohoto Prohlášení. Doporučujeme uživatelům přečíst si prohlášení o ochraně soukromí na každé navštívené webové stránce před tím, než na ní uvedou jakékoliv osobní údaje.

 

Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí

KPMG může toto Prohlášení o ochraně soukromí čas od času pozměnit tak, aby odráželo naše aktuální přístupy v oblasti ochrany soukromí. V případě, že provedeme změny tohoto Prohlášení, nové „aktualizované“ datum jeho platnosti bude uvedeno na této stránce nahoře. Doporučujeme vám, abyste si toto Prohlášení o ochraně soukromí pravidelně pročítali a informovali se tak o tom, jak KPMG chrání vaše údaje.

 

Otázky týkající se Prohlášení a jeho vynutitelnost

KPMG se zavazuje ochránit online soukromí vašich osobních údajů. Pokud máte otázky či připomínky týkající se toho, jak společnost spravuje vaše osobně identifikovatelné informace, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese privacy@kpmg.com. Tuto e-mailovou adresu můžete využít i v případě, že nám budete chtít sdělit vaše případné obavy ohledně souladu s naším Online Prohlášením o ochraně soukromí.

 

Pokud jsou kdekoliv na této webové stránce použity výrazy “KPMG,” “my,” “naše/náš” a “nás/nám/námi”, vztahují se tyto na společnost KPMG Česká republika.