Česká republika

Právní prohlášení 

KPMG International Cooperative („KPMG International“) je švýcarská organizační jednotka. Členské společnosti celosvětové sítě KPMG, které tvoří nezávislé členské společnosti, jsou přidružené ke KPMG International.

Společnost KPMG International neposkytuje žádné služby klientům. Služby klientům poskytují výhradně členské společnosti v příslušných zeměpisných oblastech, kde působí.

 

Poskytovatelem informací, které jsou obsaženy na této stránce (dále jen "Stránka"), je ta členská společnost celosvětové sítě KPMG, která je na domovské stránce uvedena jako vlastník Stránky (dále jen "KPMG"). Tyto informace jsou určeny pro obecné účely a jejich záměrem je poskytnout uživatelům Stránky obecné informace o činnosti KPMG, které pro ně mohou být zajímavé. Účelem poskytnutých informací není nahradit auditní, daňové či jiné odborné poradenství, konzultace nebo služby. Pokud máte zájem o takovéto služby, obraťte se na odborníky KPMG, kteří se zaměřují na příslušnou oblast auditu, poradenství, daňového poradenství či jiné odborné služby.

 

Uplatňování zákonů a dalších právních předpisů může být odlišné v závislosti na konkrétních skutečnostech či okolnostech případu. Kvůli charakteru elektronické komunikace neručí KPMG za nepřerušované fungování Stránky a dále za to, že její fungování bude bez zpoždění, chyb, vynechání částí stránek či vět nebo odstavců či virů. Informace na Stránce jsou proto poskytovány „tak, jak jsou“ bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných či mlčky předpokládaných, a to včetně jejich správnosti, včasnosti a úplnosti. KPMG, KPMG International, jakákoli členská společnost KPMG nebo kterýkoli z jejích partnerů, představitelů společnosti, zástupců či zaměstnanců v žádném případě neručí za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, výstražné, kárné, následné či jiné škody (včetně, ale ne výlučně, odpovědnosti za ztrátu užitnosti, údajů či zisku), bez ohledu na formu veškerých činů, včetně, ale ne výlučně, smluvního vztahu, nedbalosti či jiných skutečností, a to v celém rozsahu platného práva, které vznikly v důsledku Stránky nebo v souvislosti se Stránkou, jakýmkoli obsahem Stránky nebo obsahem, k němuž byl přístup získán využitím Stránky, či s jakýmkoliv kopírováním, zobrazováním či jiným podobným využitím Stránky.

 

Vzhledem k tomu, že obsah této Stránky podléhá autorskému právu a je předmětem soukromého vlastnictví, jakékoli neoprávněné využití jakýchkoli materiálů uvedených na této Stránce představuje porušení autorského práva, práva k ochranné známce Poskytovatele (KPMG) a dalších, příp. souvisejících právních předpisů. Uživatelé mohou tisknout či šířit obsah této Stránky (např. prostřednictvím linků či sociálních sítí), pouze pokud:

 

  • je obsah využíván pro osobní a nekomerční účely,
  • v materiálech jsou ponechána veškerá upozornění o autorském právu, ochranné známce či jiná obdobná upozornění,
  • obsah není použit způsobem a ani nenaznačuje, že KPMG, KPMG International nebo některá z jejích členských společností jakkoli doporučuje či jinak propaguje jakoukoli organizaci, její produkty či služby.

 

Materiály obsažené na této Stránce nesmí být pozměněny, rozmnožovány, veřejně publikovány, předváděny, distribuovány či využívány pro jakékoliv veřejné nebo obchodní účely bez výslovného předchozího písemného svolení od příslušného poskytovatele obsahu či materiálu (včetně odkazů na stránky třetích stran). KPMG nenese žádné riziko či odpovědnost v případě, že uživatel neobdrží výslovné písemné svolení doporučené KPMG.

 

Název a logo KPMG a „cutting through complexity“ jsou registrovanými ochrannými známkami či známkami KPMG International. Užití těchto ochranných známek vyžaduje získání licence a výslovného písemného povolení od KPMG International či některé z členských společností sítě KPMG. Neoprávněné užití těchto ochranných známek či jakýchkoli jiných ochranných známek z portfolia KPMG bude mít za následek podání žaloby. Pokud budete žádat o tento písemný souhlas, kontaktujte prosím Správce Stránky nebo použijte odkaz "Kontaktujte nás".

 

Odkazy na třetí strany se poskytují jako výhoda pro uživatele Stránky. KPMG nekontroluje žádné z těchto stránek ani jejich obsah a neodpovídá za ně a ani za jejich obsah. KPMG je povinna chránit svoji pověst, svá autorská práva a ochranné známky a vyhrazuje si právo vyžadovat odstranění jakéhokoliv odkazu na svoji webovou Stránku.

 

KPMG výslovně zakazuje, aby byly s odkazem na její webovou Stránku prováděny níže uvedené aktivity. Tyto aktivity mohou představovat porušení práv k ochranné známce a autorských práv:

 

  • odkazy, které používají logo KPMG bez svolení,
  • forma odkazu, která se tváří jako URL a/nebo obchází domovskou stránku či stránky obsahující prohlášení o autorských právech členské společnosti, právní prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí.