Belgium

Details

 • Service: Tax & Legal
 • Type: Business and industry issue
 • Date: 10/03/2013

BTW 

(België) Normale tarieven:

 • 0% voor dag- en weekbladen (die minstens 48 keer per jaar verschijnen);
 • 6% voor voedingsmiddelen, boeken, weekbladen en tijdschriften die geen 48 keer per jaar verschijnen, levende dieren, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, automobielen voor personenvervoer voor invaliden, landbouwdiensten, inrichtingen voor cultuur, sport en vermaak, auteursrechten, uitvoeren van concerten en voorstellingen, sociale huisvesting;
 • 6% voor de renovatie van woningen ouder dan vijf jaar en onder bepaalde voorwaarden (verlengd tot 31/12/2010);
 • 6% voor herstellingen van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen (verlengd tot 31/12/2010);
 • 12% voor steenkool, margarine, brandstoffen, sociale huisvesting;
 • 21% voor de andere leveringen en diensten.

Opmerking: Het vervoer van goederen dat rechtstreeks verband houdt met de invoer van goederen of de uitvoer van goederen buiten de Europese Unie is een dienst die is vrijgesteld van btw, met behoud van het recht op aftrek van btw.

 

De factuur in dit verband moet uitdrukkelijk het toepasselijke wetsartikel vermelden op basis waarvan de handeling is vrijgesteld van btw. Bijkomende diensten bij dit vervoer zoals het laden, lossen, overslaan, behandelen, stouwen, verstouwen, wegen, meten, peilen, nazien, onderzoeken en in ontvangst nemen van goederen, alsook het opbergen en bewaren van goederen, worden eveneens vrijgesteld van btw wanneer zij worden verricht bij een vervoer van goederen buiten de Europese Unie of bij een invoer van goederen. 


Welke aangifteverplichtingen gelden er op gebied van btw?
Aangifteformulier is vrij uitgebreid:


 

 • kwartaalaangifte (optie): indien jaaromzet   € 1.000.000;
  in te dienen uiterlijk de 20’ste van de maand na het afgesloten kwartaal.
 • maandaangifte: jaaromzet    € 1.000.000
  in te dienen uiterlijk de 20’ste van de volgende maand.
 • maandaangifte: Bedrijven in de volgende sectoren indien jaaromzet > of = € 200.000: Minerale oliën; GSM’s, computers, randapparatuur en toebehoren; Gemotoriseerde voertuigen onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving.
 • De btw-aangifte moet in principe elektronisch of via internet worden ingediend. Voor kwartaalaangevers geldt deze verplichting vanaf 1 april 2009 (m.a.w. de btw-aangifte met betrekking tot het eerste kwartaal van 2009)..
 • Betaling van de uit de aangifte verschuldigde btw binnen dezelfde termijn als de indieningsdatum, zoniet nalatigheidsinterest verschuldigd à rato van 0,8% per maand. Kwartaalaangevers moeten tegen de 20’ste van de tweede en derde maand van het kwartaal desgevallend een voorschot betalen. 

 

In welke mate is de btw aftrekbaar?
De btw is in principe volledig aftrekbaar indien aangewend voor handelingen die recht op aftrek van btw verlenen. Beperking op de aftrek van btw voor btw-plichtigen:

 

 • Tabak en geestrijke dranken: btw is niet aftrekbaar (uitzonderingen mogelijk).

 

 • Kosten van logies, spijzen en dranken, gemaakt in een hotel- of restaurant: btw mag in de regel niet worden afgetrokken. Uitzonderingen: i) kosten gemaakt door het personeel indien dat personeel buiten de onderneming is belast met een levering van goederen of met een dienstverrichting; ii) kosten gemaakt door belastingplichtigen die op hun beurt onder bezwarende titel hotel- en restaurantdiensten verstrekken; iii) kosten worden doorgefactureerd.

 

 • Kosten van onthaal: btw is niet aftrekbaar (kosten gedaan voor het onthaal desgevallend gepaard gaande met vermaak van aan het bedrijf vreemde bezoekers, inzonderheid klanten en leveranciers, met het oog op het bestendigen of verstevigen van zakelijke relaties) (Cassatie 14 februari 2005).  Kosten ter bevordering van de verkoop zijn geen kosten van onthaal.

 

 • Handelsgeschenken: btw geheven ten aanzien van de aankoop van handelsgeschenken die gratis worden gegeven, is in principe niet aftrekbaar tenzij het om handelsgeschenken van geringe waarde gaat. Handelsgeschenken van geringe waarde waarvan de inkoopprijs minder bedraagt dan 50€, exclusief btw, zijn aftrekbaar.

 

 • Autokosten: aftrek beperkt tot 50% (uitzonderingen). Wanneer een btw-plichtige een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan personeelsleden voor hun privé-gebruik, dient btw (21%) te worden betaald over dit privé-gebruik. Om het verschuldigde btw-bedrag te berekenen, hanteert de btw-administratie een berekeningswijze die is gebaseerd op het voordeel van alle aard dat voor het privé-gebruik wordt vastgesteld door de Administratie der Directe Belastingen.

 

 • Collectieve sociale voordelen: alle personeelsleden die zich in dezelfde omstandigheden bevinden, zonder enig onderscheid, verkrijgen het voordeel (bv. gratis uitdelen van soep of dranken, gratis vervoer van arbeiders per autocar, enz.). De btw is volgens de gewone regels aftrekbaar.

 

 • Individuele sociale voordelen: gelegenheidsgeschenken die door de werkgever aan de werknemers worden verstrekt naar aanleiding van een huwelijk, een geboorte, een promotie of een opruststelling. De btw is niet aftrekbaar.

 

 • De Belgische btw die wordt geheven over leveringen van goederen of diensten in België, kan door een buitenlandse EU-onderneming (die niet is geïdentificeerd voor btw-doeleinden in België) in eigen lidstaat elektronisch (via de portaalsite van de lidstaat) worden teruggevraagd   (Richtlijn nr. 2008/9/EG) Een niet-EU-onderneming kan een teruggaafverzoek bij het Centraal Btw-kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen indienen via een Dertiende Richtlijn teruggaafverzoek..over de aankoop van een ondernemingsgoed worden beperkt in de mate dat het goed wordt gebruikt voor de economische activiteit van de belastingplichtige.

 

Zijn er bijzonder listings in te dienen?
Jaarlijkse klantenlisting: de listing van de binnenlandse leveringen en diensten moet ieder jaar vóór 31 maart worden ingediend. De jaarlijkse klantenlisting moet elektronisch worden ingediend. Kwartaalaangevers moeten de jaarlijkse klantenlisting elektronisch indienen vanaf 1 juli 2009.

 

Intracommunautaire listing: in te dienen door elke btw-plichtige die gedurende een bepaald kwartaal intracommunautaire leveringen heeft verricht, uiterlijk de 20ste van de maand na het kwartaal.

 

Share this