Belgium

Details

 • Service: Tax & Legal
 • Type: Business and industry issue
 • Date: 10/03/2013

BTW 

(België) Normale tarieven:

 • 0% voor dag- en weekbladen (die minstens 48 keer per jaar verschijnen), alook bepaalde recuperatieproducten (lompen, paier, metaalafval);
 • 6% voor voedingsmiddelen, boeken, weekbladen en tijdschriften die geen 48 keer per jaar verschijnen, levende dieren, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, automobielen voor personenvervoer voor invaliden, landbouwdiensten, inrichtingen voor cultuur, sport en vermaak, auteursrechten, uitvoeren van concerten en voorstellingen, sociale huisvesting, logies, hotels en campings;
 • 6% voor de renovatie van woningen ouder dan vijf jaar en onder bepaalde voorwaarden;
 • 6% voor herstellingen van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen;
 • 12% voor steenkool, margarine, brandstoffen, sociale huisvesting, restaurant- en cateringdiensten;
 • 21% voor de andere leveringen en diensten.


Welke aangifteverplichtingen gelden er op gebied van btw?


De Belgische aangifteverplichtingen zijn vrij uitgebreid:
 

 • Kwartaalaangifte

Er kan geopteerd worden voor kwartaalaangiftes (met betaling van voorschotten) indien de jaaromzet  minder of gelijk is aan € 2.500.000 en de omzet uit intracommunautaire leveringen van goederen of ABC-transacties € 50.000 niet overschrijdt op kwartaalbasis.

 

Kwartaalaangiftes dienen uiterlijk ingediend te zijn tegen de 20’ste van de maand na het afgesloten kwartaal (indieningstermijnen worden steeds verlengd tot de eerstvolgende werkdag wanneer zij in het weekend of een feestdag vallen).

 • Maandaangifte

Het regime van de maandaangiftes is steeds verplicht wanneer
- De jaaromzet meer dan € 2.500.000 bedraagt;
- Op kwartaalbasis meer dan € 50.000 omzet uit intracommunautaire leveringen van goederen of ABC-transacties wordt gerapporteerd (hetzij deze grens in één van de vier voorgaande kwartalen werd overschreden);
- De jaaromzet meer dan € 250.000 bedraagt in fraudegevoelige sectoren zoals de handel in minerale oliën, elektronische apparaten en voertuigen.


Maandaangiftes dienen uiterlijk de 20’ste van de volgende maand te worden ingediend (indieningstermijnen worden steeds verlengd tot de eerstvolgende werkdag wanneer zij in het weekend of een feestdag vallen).
De btw-aangifte moet in principe elektronisch of via internet worden ingediend. Voor kwartaalaangevers geldt deze verplichting vanaf 1 april 2009 (m.a.w. de btw-aangifte met betrekking tot het eerste kwartaal van 2009)..

 

 • De listing van de intracommunautaire handelingen volgt dezelfde indieningstermijn als de btw-aangifte (maandelijks of kwartaal).
 • De jaarlijkse klantenlisting dient uiterlijk op 31 maart van ieder volgend jaar te worden ingediend, waarbij de mzet van alle verkopen aan Belgische btw-belastingplichtigen per btw-plichtige geglobaliseerd dienen te worden indien zij globaal EUR 250 overschreden (excl. Btw).
 • Intrastat

Intracommunauataire verwervingen van goederen dienen in Intrastat te worden gerapporteerd eenmaal de jaarlijkse grens van € 700.000 overschreden wordt, intracommunautaire leveringen van goederen dienen slechts in Intrastat gerapporteerd te worden eenmaal de jaarlijkse grens van € 1.000.000 overschreden wordt. 

 

 •  Btw-aangiftes en listings moeten steeds elektronisch worden ingediend via het online platform Intervat. Toegang tot dit platform wordt verleend aan de hand van een elektronische identiteitskaart (enkel Belgische Rijksinwoners), hetzij een digitaal certificaat klasse III (uitgereikt door derde dienstverleners zoals Isabel, Certipost en GlobalSign).
 • Ook wanneer geen handelingen te rapporteren vallen dienen volgende aangiftes en listings nihil ingediend te worden: btw-aangifte, Intrastat en jaarlijkse klantenlisting).
 • Betaling van verschuldigde btw dient binnen dezelfde termijn als de indieningsdatum van de aangifte plaats te vinden, zoniet is een nalatigheidsinterest verschuldigd à rato van 0,8% per begonnen maand. Kwartaalaangevers moeten tegen de 20’ste van de tweede en derde maand van het kwartaal desgevallend een voorschot betalen (telkens 1/3 van de te betalen positie in het voorgaande kwartaal).

 

In welke mate is de btw aftrekbaar?


De btw is in principe volledig aftrekbaar indien aangewend voor handelingen die recht op aftrek van btw verlenen.

 

Er bestaan evenwel een aantal specifiek aftrekbeperkingen:

 

 • Tabak en geestrijke dranken: btw is in principe niet aftrekbaar, tenzij bestemd voor de verkoop (uitzonderingen mogelijk).

 

 • Kosten van logies, spijzen en dranken, gemaakt in een hotel- of restaurant: btw mag in de regel niet worden afgetrokken, tenzij:
  i) kosten gemaakt door het personeel indien dat personeel buiten de onderneming is belast met een levering van goederen of met een dienstverrichting;
  ii) kosten gemaakt door belastingplichtigen die op hun beurt onder bezwarende titel hotel- en restaurantdiensten verstrekken;
  iii) kosten worden doorgefactureerd.

 

In de praktijk leidt de aftrek van deze kosten meestal tot discussie.

 

 • Kosten van onthaal: kosten gemaakt voor het onthaal, desgevallend gepaard gaande met vermaak van aan het bedrijf vreemde bezoekers, inzonderheid klanten en leveranciers, met het oog op het bestendigen of verstevigen van zakelijke relaties zijn niet aftrekbaar. 
  Kosten ter bevordering van de verkoop (vb. openingsreceptie, lancering van nieuwe producten, etc) zijn geen kosten van onthaal (Cassatie11 maart 2010). Gelet op het moeilijke onderscheid, leidt de aftrek van dit type kosten in de praktijk meestal tot discussie.
 • Handelsgeschenken: btw geheven ten aanzien van de aankoop van handelsgeschenken die gratis worden gegeven, is in principe niet aftrekbaar tenzij het om handelsgeschenken van geringe waarde gaat (i.e. waarde waarvan de inkoopprijs minder bedraagt dan 50€, exclusief btw). 
 • Autokosten: aftrek steeds beperkt tot maximaal 50% voor personenwagens (uitzonderingen voor vracht- en lichte vrachtvoertuigen).
  Het effectieve aftrekpercentage is evenwel afhankelijk van het feit of er privégebruik is van de wagen (te berekenen overeenkomstig bepaalde administratieve methodes) en er een eigen bijdrage wordt aangerekend voor dit privégebruik.

 

 • Collectieve sociale voordelen: alle personeelsleden die zich in dezelfde omstandigheden bevinden, zonder enig onderscheid, verkrijgen het voordeel (bv. gratis uitdelen van soep of dranken, gratis vervoer van arbeiders per autocar, enz.). De btw is volgens de gewone regels aftrekbaar.

 

 • Individuele sociale voordelen: gelegenheidsgeschenken die door de werkgever aan de werknemers worden verstrekt naar aanleiding van een huwelijk, een geboorte, een promotie of een opruststelling. De btw is niet aftrekbaar.

 

 • De Belgische btw die wordt geheven over leveringen van goederen of diensten in België, kan door een buitenlandse EU-onderneming (die niet is geïdentificeerd voor btw-doeleinden in België) in eigen lidstaat elektronisch (via de portaalsite van de lidstaat) worden teruggevraagd   (Richtlijn nr. 2008/9/EG) Een niet-EU-onderneming kan een teruggaafverzoek bij het Centraal Btw-kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen indienen via een Dertiende Richtlijn teruggaafverzoek..over de aankoop van een ondernemingsgoed worden beperkt in de mate dat het goed wordt gebruikt voor de economische activiteit van de belastingplichtige.

 

 

Share this