VAT's up - October 2015 

Fradragsret for MOMS

Hovedreglen er, at der er momsfradragsret for alle momsbelagte udgifter, der kan henføres til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Dog kan momsen af visse udgifter alene fradrages delvist eller slet ikke. Det er reglerne for momsfradragsret af sidstnævnte type udgifter, der er beskrevet i denne publikation.
Generelt gælder det i øvrigt, at der kun er momsfradragsret for udgifter, der er opkrævet korrekt med moms. Hvis leverancen er momsfri, men leverandøren alligevel har opkrævet moms, er der således ikke adgang til momsfradrag.
Biler
Der skal sondres mellem personbiler (på hvide nummerplader), varebiler op til 3 tons totalvægt, og varebiler over 3 tons totalvægt.

Personbiler
Der er som hovedregel ikke moms-fradragsret for anskaffelse og drift af personbiler. En undtagelse er leasede biler, når bilen leases for en periode af mere end 6 måneder og anvendes mere end 10 % til momspligtige formål. Momsfradragsretten opgøres efter særlige regler og momsbeløbet, der kan fradrages, oplyses normalt af leasinggiver på leasingfakturaen. Der er endvidere fuld fradragsret for moms af broafgiften på Øresundsforbindelsen, men ej fradrag for broafgiften over Storebælt.

Varebiler op til 3 tons totalvægt
Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter (på gule plader) er der fuld momsfradragsret ved køb eller leasing samt alle driftsudgifter.Hvis varebilen ikke udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter (biler på papegøjeplader, hvoraf der betales privatbenyttelsesafgift), er der ingen fradragsret for køb, 1/3 fradragsret ved leasing, men til gengæld fuld momsfradragsret foralle driftsudgifter. Sidstnævnte gælder, uanset om bilen ejes af medarbejderen eller af arbejdsgiver, dog alene så længe, at det er virksomheden, der afholder udgiften, og virksomhedens momspligtige omsætning overstiger 50.000 kr. om året.

Varebiler over 3 tons totalvægt
Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter (på gule plader) er der fuld momsfradragsret for køb eller leasing samt af momsen på samtlige driftsudgifter. Hvis varebilen ikke udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter (biler på papegøjeplader, hvoraf der betales privatbenyttelsesafgift) opgøres momsfradragsretten for køb eller leasing samt øvrige driftsudgifter efter et skøn. Der er ingen nærmere regler for, hvordan skønnet opgøres, ud over det skal søge at afspejle den faktiske anvendelse. Der er ikke krav om kørebog, men det kan være en mulighed. Endvidere er der ikke krav om, at det er virksomheden, der ejer bilen, så længe det er virksomheden, der reelt afholder udgiften.

Blomster og anden udsmykning
Der er fuld momsfradrag for blomster og lignende udsmykning til virksomheden.


Gaver
Der er som hovedregel ikke momsfradragsret for gaver. Dog er der fuld momsfradragsret for reklamegaver (gimmicks m.v.), der er påført logo, navn eller lignende og som har værdi ekskl. moms under 100 kr. Der er endvidere fuld momsfradragsret for vareprøver.

Hotelophold og tilsvarende
Der er fuld momsfradrag for hotelophold under forudsætning af, at selve opholdsudgiften er særskilt specificeret. Der er kvart momsfradrag for udgifter til morgenmad og andre restaurationsudgifter under opholdet. Hvis hotellet, kroen m.v. opkræver eksempelvis 1.500 kr. for overnatningen og samtidig på hotelregningen anfører, at morgenmaden er gratis, dvs. inkluderet i prisen, kan momsen af de 1.500 kr. (375 kr.) fradrages fuldt ud. Hvis prisen for opholdet og morgenmaden er specificeret på fakturaen, eksempelvis 1.300 kr. for opholdet og 100 kr. for morgenmaden kan momsen for opholdet (325 kr.) fradrages fuldt ud og momsen for morgenmaden (25 kr.) fradrages med 25 %

Internet
Momsfradragsretten for internet til medarbejderne, og som betales af virksomheden, er momsfradrags-berettiget efter et skøn. Mange anvender her et skøn på 50 %, men fradraget kan godt være højere (eller lavere), hvis den faktiske erhvervsmæssige anvendelse de facto er højere (eller lavere).

Julefrokoster
Julefrokoster, der afholdes ude i byen på en restaurant, berettiger til 25 % (1/4) momsfradrag. Det gælder også, hvis der deltager familie.

Rejseomkostninger
Hvis rejseomkostningerne er momsbelagte, giver disse adgang til fuld momsfradrag, dette gælder også, hvis virksomheden lejer en bus i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel (personaleomkostning eller repræsentation). Rutekørsel er i Danmark som hovedregel momsfritaget, og der er derfor ingen moms at fradrage.

Repræsentation
Repræsentation berettiger i almindelighed ikke til momsfradrag. Se også "Gaver" og "Restaurationsbesøg".

Restaurationsudgifter
Restaurationsudgifter giver adgang til 25 % (1/4) momsfradrag. Det gælder både ved rene personaleudgifter og ved bespisning af forretningsforbindelser. Husk at anføre deltagernesnavne på regningen.

Telefon

Fastnet telefoner
I virksomheden er 100 % momsfradragsberettiget. I medarbejdernes hjem, og hvor regningen betales af virksomheden, berettiger til et momsfradrag på 50 %.

Mobiltelefoner
Hvis mobilen anvendes 100 % til momspligtige aktiviteter, er der fuld momsfradrag. Ellers er der momsfradrag efter et skøn. Mange anvender her et skøn på 50 %, men fradraget kan godt være højere (eller lavere), hvis den faktiske erhvervsmæssige anvendelse de facto er højere (eller lavere). Den vil typisk være væsentlig højere end 50 %, hvis der ikke er adgang til fastnet på arbejdspladsen, dog afhængig af medarbejdernes arbejdsområde. Der er ikke krav om, at virksomheden anvender et særskilt skøn for den enkelte medarbejder, et retvisende overordnet skøn accepteres normalt af SKAT.

Underholdning
Udgifter til underholdning giver ikke adgang til momsfradrag. Bemærk, at optrædende artister (musikere, sangere, dansere, DJ's m.v.) er momsfritaget som kunstnerisk virksomhed, og der bør derfor ikke være moms på sådanne regninger.

Contact Us

Kirsten Christensen Nielsen

Kirsten Christensen Nielsen

Director

+45 5374 7036

Linda-Sophia Danielsen

Linda-Sophia Danielsen

Senior Manager

+45 5374 7049

Evelina Fransson

Evelina Fransson

Consultant

+45 5374 7081

VAT's up Oktober 2015

Please find here the newsletter as download - VATs up - Fradragsret for MOMS.pdf

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters