VAT's up - February 2016 

Den nye toldkodeks

Hvordan påvirkes toldbehandlingen ved import af varer?
Udgangspunktet ved import af varer til Danmark er, at importørerne afregner alle skatter og afgifter forbundet med importen. Reglerne er fastsat i EU's toldkodeks, som meget snart fornyes. Det er derfor afgørende, at de danske importører er opdateret på ændringerne i den nye toldkodeks, og er klar over de praktiske udfordringer ændringerne medfører samt hvordan udfordringerne kan håndteres. Hvis ikke danske virksomheder er tilstrækkeligt opmærksomme, kan det medføre sanktioner i form af bødestraf og mistede toldfordele. Den nye toldkodeks træder i kraft den 1. maj 2016.
Den nye toldkodeks indebærer en række ændringer
Den nye toldkodeks vil medfører en række ændringer for de danske importører. Ændringerne omfatter bl.a. følgende:
  • Der indføres nye regler om obligatorisk sikkerhedsstillelse for told (og eventuelt øvrige afgifter) ved import af varer med henblik på henførelse under en økonomisk procedure (f.eks. toldoplag eller aktiv forædling) eller i forbindelse med bevilling til midlertidigt oplag. Sikkerhedens størrelse kan dog under visse forudsætninger lempes, herunder hvis virksomheden har en passende administration og interne kontroller, som kan afsløre ulovlige og ureglementerede transaktioner.
  • Krav om øget gennemsigtighed som følge af, at oplysninger på sigt centraliseres i fælles it-toldsystem. Toldprocedurerne skal fungere via et samlet europæiske toldsystem, der skal gøre det muligt at bevillinger og afgørelser kan få virkning i hele EU. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår dette it-toldsystem træder i kraft.
  • Proceduren for aktiv forædling ændres, således at der ikke længere er krav om, at varer, der er importeret under proceduren, skal genudføres. Fremadrettet er der udelukkende mulighed for at anvende aktiv forædling suspension.
  • Under de nuværende toldregler (og det nye toldkodeks) fastsættes toldværdien af en importeret vare til transaktionsværdien (salgsprisen) af det salg, der medførte importen til Danmark. Under de nuværende regler, kan toldværdien også under visse forudsætninger fastsættes til transaktionsværdien fra et tidligere salg ("First Sale For Export" reglen). Denne regel bortfalder, hvilket kan medføre en øget risiko for en forhøjet toldværdi.
  • Reglerne om indregning af royalties og licensafgifter i en vares toldværdi strammes, således royalties og licensafgifter i større omfang end tidligere skal medregnes i toldværdien. Den ændrede toldværdi kan have potentiel indvirkning på koncerninterne afregningspriser.

Herudover betyder den nye toldkodeks en række forenklinger i forhold til toldprocedurerne og kommunikationen mellem SKAT og importørerne. Eksempelvis vil angivelser, ansøgninger og afgørelser fremover primært ske elektronisk. Den nye toldkodeks vil naturligvis også have betydning for eksport af varer.

Praktiske udfordringer
Den nye toldkodeks vil – foruden materielle ændringer – medføre en række forskellige praktiske udfordringer, som kan gøre det vanskeligt for importørerne at overholde de nye regler fra ikrafttrædelsesdatoen. EU-reglerne er meget mere formalistiske end vi i Danmark er vant til. Manglende overholdelse vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for virksomheden.

Det er derfor vigtigt at du som importør allerede nu er opmærksom på disse ændringer, så der skabes et overblik over eventuelle udfordringer og risici forbundet hermed. Eksempelvis kan ændringerne vedrørende "First Sale for Export"-reglen og reglerne om medregning af royalties og licensafgifter i toldværdien, resultere i en højere transaktionsværdi og dermed en højere toldbelastning.

Ved proaktivt at undersøge disse forhold kan importørerne vælge at tilpasse de interne toldprocesser i virksomheden ved eksempelvis at få undersøgt og dokumenteret den rigtige toldværdi. Alternativt kan der foretages vurdering af mulighederne for at undgå en eventuelt højere toldbelastning, fx ved en omlægning af supply chain.

Det europæiske it-toldsystem og den elektroniske kommunikationen mellem SKAT og importørerne skaber en større gennemsigtighed for SKAT på tværs af transaktioner og i importørernes virksomheder i Danmark såvel som i resten af EU. Det er derfor særdeles væsentligt, at implementerer procedurer til at imødegå fejl.

En praktisk tilgang til udfordringerne
For at imødekomme risikoen for, at implementeringen af det nye toldkodeks bliver ressourcekrævende og medfører hindring for den daglige import anbefaler vi, at tilgå ændringerne fra en operationel vinkel. En operationel tilgang til toldområdet støtter din virksomhed i at identificere og kortlægge vigtige processer samt tilhørende risici, som knytter sig til både interne og eksterne aktiviteter, herunder eksempelvis ansvarsfordeling mellem ens virksomhed og lokale toldagenter eller kontraktforhold.

Det er vores erfaring, at man som importør vil have gavn af et dokumenteret overblik over processen og de eksisterende kontroller fra en toldmæssig synsvinkel, da denne bærer risikoen for told og eventuelle øvrige afgifter forbundet med import. Derudover understøttes dine daglige toldprocesser til SKATs øgede krav om gennemsigtighed ved at sikre overblik og rigtighed samt nøjagtigheden af transaktioner.

At tilgå de toldmæssige risici på en struktureret måde øger effektiviteten og gennemsigtigheden i det daglige arbejde og styrer risici hensigtsmæssigt ud fra både en praktisk- og ressourcebetragtning. Derved kan din virksomhed leve op til det nye toldkodeks samt håndtere uventede overraskelser før de bliver til potentielt høje risici.

Hos KPMG Acor Tax arbejder vi på tværs af kompetencer og tilgår det nye toldkodeks med et team bestående af processpecialister og toldeksperter for at sikre, at økonomiske, operationelle og toldmæssige risici elimineres og processer optimeres.

Contact Us

Flemming Lind Johansen

Flemming Lind Johansen

Tax Partner

+45 5374 7057

Mia Schmidt Laursen

Mia Schmidt Laursen

Senior Manager

+45 5374 7080

Mads Nielsen

Mads Nielsen

Manager

+45 5374 7085

VAT's up February 2016

Please find here the newsletter as download - VATs up - February 2016.pdf

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters

Indirect Taxes

Indirect Taxes
Our Indirect Tax Team offers solid and highly qualified advisory and compliance services regarding VAT, customs and excise duties.