Tax Matters - Special Edition - June 2016 

Nye vidtrækkende domme fra Østre Landsret vedrørende fradragsret for udgifter til løn til egne ansatte

Østre Landsret afsagde i går to meget vidtrækkende domme vedrørende fradragsret for udgifter til løn til egne ansatte. Landsretten fortolker således statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a sådan, at den almindelige adgang til fradrag for lønudgifter til egne ansatte ikke omfatter den del af lønnen, som kan anses at vedrøre udvidelse af virksomheden. Østre Landsret anså dog SKAT’s nægtelse af fradragsret for en praksisændring, og gav virksomhederne medhold på dette punkt. Dommene vil dog få stor betydning fremadrettet, såfremt landsrettens domme opretholdes.
Baggrund

Sagerne, der blev behandlet sammen, vedrører to banker, som efter finanskrisen opkøbte anden bankvirksomhed. Bankerne havde, som det var sædvane, foretaget fradrag for afholdte lønudgifter i forbindelse med opkøbene. SKAT valgte imidlertid at forhøje selskabernes skattepligtige indkomst med den del af de afholdte lønudgifter, der skønsmæssigt kunne henføres til opkøbene. Efter SKAT’s opfattelse måtte denne del af udgifterne således anses for ikke-fradragsberettigede udgifter til udvidelse af indkomstgrundlaget.

SKAT’s afgørelser blev efterfølgende påklaget til Landsskatteretten, der i begge sager gav bankerne medhold. I den ene sag bemærkede Landsskatteretten blandt andet, at "Det lægges til grund, at de i sagen omhandlede udgifter vedrører almindelig løn, som selskabet på normal vis har afholdt til sine medarbejdere. Der foreligger således ikke ekstrabetaling, bonus eller andet, som ligger udover den normale løn medgået dels til forhandlingerne med Finansiel Stabilitet samt dels til gennemgang af de kundeengagementer, som selskabet overtog".

Skatteministeriet indbragte herefter kendelserne for domstolene. I begge sager lagde landsretten til grund, at formålet med bankernes opkøb af anden bankvirksomhed var en egentlig udvidelse af bankernes virksomhed udover deres hidtidige rammer. Efter landsrettens opfattelse kunne de lønudgifter til egne ansatte, der var afholdt i forbindelse med opkøbene, derfor ikke anses for fradragsberettigede driftsomkostninger. Bankerne havde dog samtidig gjort gældende, at den af SKAT anlagte fortolkning måtte anses for en praksisændring, hvorfor denne ikke kunne gennemføres med tilbagevirkende kraft. Landsretten var enig i dette argument, og fandt derfor, at SKAT ikke havde været berettiget til at nægte bankerne fradragsret for lønudgifterne.

Vores vurdering af dommene

På trods af, at bankerne fik medhold, må dommene anses for særdeles vidtgående. Der er således tale om en situation, hvor SKAT vælger at se bort fra en "hundrede-årig" praksis, ovenikøbet uden forudgående "varsel". Det er derfor meget beklageligt, at Østre Landsret går med til, at der fremadrettet skal ske en praksisændring, og med de konsekvenser, der bliver en følge heraf. Dommene får bl.a. som konsekvens, at virksomheder med lønudgifter til M&A-aktiviteter fremadrettet vil blive påført en større skatteomkostning samt betydelige administrative byrder i forhold til at kvalificere en omkostning som fradragsberettiget eller ej, og i forhold til selve den talmæssige opdeling i fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede omkostninger.

Resultatet af landsrettens fortolkning forekommer på denne baggrund langt fra at være hensigtsmæssig, og man må derfor håbe på, at enten Højesteret eller et politisk tiltag vil genskabe den hidtidige praksis. Indtil da må det desværre forventes, at SKAT vil bruge dommene som grundlag for at rejse flere sager vedrørende lønudgifter til ansatte.

Da Østre Landsrets domme må anses for fastlæggelse af en ny praksis, bør den følges op med et styresignal herunder en høringsproces, hvor de nærmere vilkår og afgrænsning kan drøftes/fastsættes.

Contact Us

Peter Rose Bjare

Peter Rose Bjare

Tax Partner

+45 5374 7025

Søren Dalby Madsen

Søren Dalby Madsen

Partner

+45 5374 7030

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters