Tax Matters - Special Edition - August 2016 

Fradrag for lønomkostninger

I vores Tax Matters – Special Edition – June 2016 omtalte vi to meget vidtrækkende domme fra Østre Landsret vedrørende nægtelse af fradrag for udgifter til løn til egne ansatte. Landsretten fortolkede således statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a sådan, at den almindelige adgang til fradrag for lønudgifter til egne ansatte ikke omfatter den del af lønnen, som kan anses at vedrøre en udvidelse af virksomheden. Østre Landsret anså dog SKATs nægtelse af fradragsret for en praksisændring og gav virksomhederne medhold på dette punkt.
SKM har efterfølgende indbragt dommene for Højesteret, idet SKM ikke er enige i, at der foreligger en praksisændring.

Det er for så vidt positivt, at Højesteret får mulighed for at tage stilling til spørgsmålet, idet Højesteret samtidigt kommer til at tage stilling til, om der overhovedet er hjemmel til at nægte fradrag for virksomhedens lønomkostninger til egne ansatte, uanset at disse er medgået til en udvidelse af virksomheden.

Sagen har stor bevågenhed, og en række interesseorganisationer mv. deltager i forskellige fora, herunder i forhold til Christiansborg for at komme virksomhederne til undsætning. Argumenterne taler for sig selv, nemlig at SKM's tiltag har kastet virksomhederne ud i en hidtil uset stor usikkerhed omkring fradragsret for virksomhedernes sædvanlige driftsomkostninger, herunder omkostninger afholdt til vækstfremmende initiativer.

Det har endvidere fået de Konservative til at stille en række §20-spørgsmål til Skatteministeren herunder "Vil ministeren arbejde for, at der politisk kommer en hurtig afklaring af, hvilke udgifter vedrørende anlæg og etablering – herunder lønudgifter og overhead til samme – danske virksomheder har fradragsret for?"  Der er lovet svar på spørgsmålene snarest muligt efter sommerferien.

Sideløbende med behandlingen i Højesteret (hvor man vil forsøge at få en fremrykket behandling) kan man derfor håbe på, at de igangværende politiske initiativer kan/vil bære frugt, således at virksomhederne meget hurtigt kan få manet usikkerheden i jorden og få genskabt nogle hensigtsmæssige og fornuftige rammer at arbejde efter, også på skatteområdet. Det vil være politiske initiativer, der meget passende bør være på regeringens lovprogram for det kommende folketingsår.

Du kan læse mere om Østre Landsret-dommene her: Tax Matters - Special Edition - June 2016

Contact Us

Peter Rose Bjare

Peter Rose Bjare

Tax Partner

+45 5374 7025

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters