Indbetaling af frivillig acontoskat senest 20. november 

Reglerne for indbetaling af acontoskat er blevet justeret, hvilket bl.a. har indflydelse på overvejelserne om indbetaling af frivillig acontoskat den 20. november 2015.

Efter de justerede regler udmeldes de rentesatser, der gælder for indkomståret 2015 først den 15. december 2015. Dette gælder dog ikke tillægget på frivillig acontoskat indbetalt før den 20. marts 2015, som fortsat er 0,3%. Ligeledes er godtgørelsen 1% på den del af en overskydende skat, der kan henføres til frivillig og ordinær acontoskat indbetalt inden den 3. juli 2015.
De rentesatser, der efter de justerede regler ellers vil gælde for 2015, er foreløbig anslået til følgende:

Restskattetillæg (ved betaling af restskat den 20. november 2016) 
4,0% 
Godtgørelse ved overskydende skat (ved udbetaling den 20. november 2016)  0,1% (1% på den del af en overskydende skat, der kan henføres til frivillig og ordinær acontoskat indbetalt inden den 3. juli 2015) 
Fradrag ved betaling af frivillig acontoskat den 20. november 2015  0.0% 
Fradrag ved betaling af frivillig acontoskat den 1. februar 2016  0,8% 


Som noget nyt kan der indbetales frivillig acontoskat inden den 1. februar. Der foretages dog et fradrag i den indbetalte frivillige acontoskat. Fradraget er beregnet med udgangspunkt i rentesatsen for restskat, og frivillig indbetaling den 1. februar virker derfor som en slags førtidig indbetaling af restskat.
Restskattetillægget svarer til en forrentning på 5,13% før skat (22%), hvis skatten alternativt indbetales den 20. november 2015 i forhold til betaling den 1. februar eller 20. november 2016.
Hvis et selskab således forventer at skulle betale yderligere skat i forhold til de ordinære acontoskatterater, bør selskabet indbetale frivillig acontoskat den 20. november 2015, hvis selskabet enten har midler placeret til en rente, der er lavere end 5,13% eller låner til en rente, der er lavere end 5,13%.
Muligheden for frivillig indbetaling af acontoskat den 1. februar 2016 kan anvendes til justering af skattebetalingen for de selskaber, der mere eksakt kender størrelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2015 inden den 1. februar 2016. Dette kan f.eks. være relevant for selskaber, hvis skattepligtige indkomst er væsentligt påvirket af udsving i kurser på værdipapirer og valuta.

Nedsættelse af ordinær acontoskatterate den 20. november 2015

Hvis det forventes, at den samlede skat for indkomståret 2015 vil blive mindre end summen af de ordinære acontoskatterater, kan den ordinære acontoskatterate den 20. november 2015 nedsættes. Dette foretages via selskabets TastSelv, hvor den ordinære acontoskatterate for 20. november 2015 justeres til det beløb, der ønskes indbetalt.

Førtidig tilbagebetaling af acontoskatfor 2015

Der kan anmodes om tilbagebetaling af acontoskatfør ordinært udbetalingstidspunkt (20. november 2016). Anmodning skal fremsættes inden udløbet af fristen for selvangivelsen for indkomståret 2015, hvilket er den 1. september 2016. Der indrømmes ikke godtgørelse, men der kan eventuelt blive tale om tillæg (negativ forrentning p.t. anslået til -0,55%) for dage mellem angivelsesdatoen for acontoskatten og datoen for anmodning om udbetaling, hvor indskudsbevisrenten har været mindre end -0,2%. Tillægget beregnes højst af indestående på skattekontoen, når der bortses fra angivelse af den frivillige acontoskat, der tilbagesøges.

Acontoskat i forbindelse med omstrukturering

Hvis et selskab har indbetalt acontoskat i løbet af året, men indgår i en sambeskatning under et nyt administrationsselskab ved udgangen af indkomståret, tilskrives den indbetalte acontoskat det nye administrationsselskab.
Selskaber, der har været særbeskattet eller sambeskattet som administrationsselskab i en periode før indtræden i ny sambeskatning, kan imidlertid få henført indbetalt acontoskat til perioden før indtræden i den nye sambeskatning, og således undgå restskat, som ellers ville opstå som følge af, at indbetalt acontoskat ikke henføres til den periode, som den er indbetalt for.
Anmodning herom skal indsendes ved skriftlig henvendelse til SKAT inden 3 måneder efter indtræden i den sambeskatning.
Såfremt du har yderligere spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os.

Contact Us

Peter Rose Bjare

Peter Rose Bjare

Tax Partner

+45 5374 7025

Flemming N. Mortensen

Flemming N. Mortensen

Tax Partner

+45 5374 7033

Acontoskat

You can download the news here - Acontoskat.pdf

Sign up for Tax updates!

Feature image
Join KPMG Acor Tax's mailing list to receive industry updates and event invitations. Subscribe at taxmatters@kpmg.com

Download the latest issue of Tax Matters

Corporate Tax

Corporate Tax
Our Corporate Tax Team offers very highly professional advisory and compliance services in relation to all corporate tax matters