มุ่งสู่ความยั่งยืน 

มุ่งสู่ความยั่งยืน

 

 

ความต้องการของธุรกิจ

 

 • แผนธุรกิจที่มีประสิทธิผลเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวงเงินสินเชื่อ
  กับสถาบันการเงิน
 • ประมาณการทางการเงินเพื่อใช้วางแผนธุรกิจและเพื่อยื่นขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
  ตามแนวทางที่ถูกต้อง
 • วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจอย่าง
  ราบรื่น
 • ปรับโครงสร้างกลุ่มให้เหมาะสม และวางแผนทางภาษี
 • ปรับปรุงระบบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ


บริการของเคพีเอ็มจี

 

 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการจัดทำประมาณการทางการเงิน (Financial Projection) และ
  แผนงบประมาณ (Budget Plan)
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการจัดหาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือนักลงทุน/ผู้ร่วมทุน
  เพื่อใช้ขยายการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างกลุ่ม และการวางแผนทางภาษี
 • ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก
  ก.ล.ต.
 • ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในตาม
  แนวทางปฏิบัติที่ดี

ติดต่อเรา

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของเคพีเอ็มจี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุธีร์ สวัสดี
โทร. 0-2677-2670 หรือส่ง E-mail มาที่ OMB Development Centre