Details

  • Service: Infrastructure, Marketing and Communications, KPMG Articles
  • Type: Press release
  • Date: 7/23/2013

งานธรรมสากล ตอนที่ 4 ความสุขและความสำเร็จ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” 

KPMG Thailand's Article | 23 July 2013
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นวิทยากรในงานธรรมสากล ตอนความสุขกับความสำเร็จ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” ซึ่งจัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้
 
Share

Contact us

Corporate Communications

pr@kpmg.co.th

Get in touch with KPMG Thailand