KPMG CFO Forum Archive
  Other Events

KPMG CFO SUMMIT 2012: CFO of the Future 

KPMG CFO SUMMIT 2012

 

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการเสวนา

KPMG CFO SUMMIT 2012: CFO of the Future


 

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ


เวลา 8.30 น. – 13.00 น. 


 

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มีกำหนดจัดงาน KPMG CFO SUMMIT 2012 เพื่อเป็นการเข้าร่วมเสวนาสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) และผู้บริหารที่ทำงานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีสำหรับการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานด้านการเงินเป็นหลัก

 

สาระสำคัญในการเสวนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่สำคัญ และข้อควรคำนึงสำหรับการบริหารงานด้านการเงินในประเทศไทยสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมก้าวสู่บทบาทของประธานเจ้าหน้าบริหารงานด้านการเงินที่คาดหวังขององค์กร ในอีก 3 ปี ข้างหน้า


 

กำหนดการการประชุม*

 

8.30 น. – 9.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

9.00 น. – 10.00 น.

กล่าวต้อนรับ

โดย คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการผู้จัดการใหญ่
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

มุมมองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ต่อบทบาทและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ในปัจจุบัน และ ในอีก 3 ปีข้างหน้า

โดย คุณอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

10.00 น. – 10.30 น.

ลงทะเบียนเข้าประชุมตามหัวข้อย่อยที่เลือกไว้ และพักรับประทานอาหารว่าง

10.30 น. – 11.30 น.

การสัมมนาหัวข้อย่อย

หัวข้อย่อยที่  1:


การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานฝ่ายการเงิน

โดย

 

- คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี Director, CFO office

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) 

                               
- คุณไพบูลย์ คุจารีวณิช รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


- คุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  จำกัด (มหาชน) 

   
- คุณศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี Partner
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

หัวข้อย่อยที่  2:


ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในธุรกิจ 

โดย

 

- คุณอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)


- คุณวิวัฒน์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนัก Information System & Services (ISS) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)


- คุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์ Partner
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

หัวข้อย่อยที่  3:


เคล็ดลับการขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ  

โดย

 

- คุณสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


- ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน)


- คุณประชา พัทธยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
กลุ่มบริษัทสามารถ


- คุณวิรัตน์  ศิริขจรกิจ Partner
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

11.30 น. – 12.15 น.

ความคาดหวังของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  (CFO) ในฐานะที่เป็นคู่คิดทางธุรกิจของ CEO (business partner of CEO)”


โดย


- คุณสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


- คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้


- คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด


- คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย
บริษัท เอบีบี จำกัด


- คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการผู้จัดการใหญ่
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

12.15 น. – 13.15 น.

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ภาษา:

ไทย

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

 

 

*หมายเหตุ คพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการบรรยาย วันและเวลา ตามที่เห็นสมควร 

 

การประชุมนี้เหมาะสำหรับ:   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, ผู้อำนวยการด้านการควบคุมทางการเงิน, และผู้บริหารที่ทำงานร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน


ลงทะเบียน:   โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี


1. กดปุ่ม ลงทะเบียน:Register ด้านบนขวา หรือลิงค์ด้านล่างนี้

Registration


2. กรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ


3. ระบุหัวข้อย่อยที่ท่านจะเข้าร่วม โดยพิมพ์ “หัวข้อย่อยที่ 1” หรือ “หัวข้อย่อยที่ 2” หรือ “หัวข้อย่อยที่ 3” ลงในช่อง “Additional”


4. พิมพ์หมายเลขที่ปรากฎบนหน้าจอ ก่อนกด "Submit"

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


- คุณศุภพัชร์ รุ่งศุภกิจ โทร 02-677-2787
  srungsupphakij@kpmg.co.th หรือ


- คุณอรสิริ วรยศ โทร 02-677-2034

   ornsiri@kpmg.co.th

KPMG CFO Summit 2012
25 September 2012
Bangkok, Thailand

 

Contact

คุณศุภพัชร์ รุ่งศุภกิจ
โทร 02-677-2787
srungsupphakij@kpmg.co.th หรือ

 

คุณอรสิริ วรยศ
โทร 02-677-2034
ornsiri@kpmg.co.th