Sverige

Internrevision 

Som en av Sveriges största leverantörer av co-sourcing och outsourcing inom internrevision har vi kapaciteten i form av bredd och djup för att hantera de flesta frågeställningar som kan uppstå. Baserat på välutvecklade metoder erbjuder vi vår högkvalitativa internrevisionstjänst till statliga organisationer, banker och finansiella institut men även till andra typer av företag. Internal Audit, Risk Consulting tillhandahåller internrevisionstjänster inom ramen för de krav som anges i Revisorslagens analysmodell, EG-rekommendationen rörande revisorns oberoende, samt IFACs regelverk.

Feature image

Torbjörn Westman

Head of IARCS

tel: 08-723 95 71

torbjorn.westman@kpmg.se

Dra nytta av kraven på förbättrad intern styrning och kontroll

Många organisationer känner idag av kraven på utveckling av den interna styrningen och kontrollen. Våra tjänster kring utvärdering och utveckling av intern styrning och kontroll innefattar bl.a. jämförelser med regelverk (Best Practice), stöd vid genomförandeprojekt, utvärdering och förslag till utveckling och förbättring m.m. Tjänsterna kan avse organisationen som helhet men kan också avse specialområden med särskilda regelverk och förutsättningar såsom IT, finans, etc.

KPMG har under lång tid utvärderat och utvecklat intern styrning och kontroll i sin roll som ledande revisor och rådgivare till stora svenska och internationella organisationer. Genom att kombinera denna kunskap med de senaste erfarenheterna och metoderna från projekt och andra regelverk utvecklar vi tillsammans med våra kunder den interna styrningen och kontrollen så att den skapar värde för organisationen. Med rätt åtgärder kan istället ledningen få möjligheter till bättre styrning och kontroll över verksamheten och dess möjligheter och risker. Onödiga kontroller kan elimineras och nödvändiga kontroller automatiseras och effektiviseras, byggas in i befintliga system och processer. Genom denna typ av åtgärder blir en satsning på intern kontroll och styrning något som också skapar nytta och värde för verksamheten.

 

Sarbanes-Oxley Act - compliance and beyond

Många länder ser över befintliga, eller utvecklar nya regelverk kring bolagsstyrning (corporate governance). Det som väckt störst uppmärksamhet är den amerikanska Sarbanes-Oxley Act, vilken behandlar den interna styrningen och kontrollen över den finansiella rapporteringen. Enligt lagen måste företagsledningen identifiera risker kring den finansiella rapporteringen och sedan avrapporterera sin bedömning tillsammans med övrig finansiell rapportering. KPMG har erfarenhet av stora anpassningar till SOX-lagstiftningen inom Sverige och globalt. Vi kan tack vare detta bistå våra kunder på ett flertal områden som t ex dokumentation av processer och kontroller, projekt- och metodstöd mm.     

 

Svensk kod för bolagsstyrning

Kodens syfte är att öka transparens och berör bland annat ägarnas möjlighet att utöva inflytande, styrelsernas arbete samt intern kontroll. Beskrivning och utvärdering av intern styrning och kontroll över finansiell rapportering har blivit ett krav, många organisationer idag saknar fullvärdiga lösningar.

Vi erbjuder utbildning och information om koden och intern styrning och kontroll inkl. ramverk (COSO) samt övergripande analys av organisationens läge i förhållande till kodens krav. Vi kan agera out- eller cosourcingpartner eller bistå i uppbyggnaden internrevision. Vi kan också utvärdera befintliga internrevisionsavdelningar och bistå i utveckling eller utbildning.