Sverige

Finansiell riskhantering 

KPMG Financial Risk Management arbetar med rådgivning kring specifika finansiella och operativa risker hos stora industribolag, inom bank och finans, försäkringsbolag och inom offentlig sektor. Vi arbetar med kvalificerad rådgivning och utbildning inom främst finansiell riskhantering, stöd vid praktisk tillämpning av olika regelverk som Solvency II och kapitaltäckningsregler. För att säkerställa ett bra resultat arbetar Financial Risk Management ofta i internationella team och har ett nära samarbete med IT-konsulter, skatte- och redovisningsexperter samt revisorer.

 

"Financial Risk Management hjälper finansiella institutioner med riskhantering som uppfyller regelverkskraven, bidrar till bättre beslutsfattande och styr organisationen genom oroliga marknader."

Jan Forsell

Riskhantering 

Att hantera risker är en viktig uppgift för ledningen i företag och organisationer. I riskhantering ingår bland annat att identifiera, mäta och kontrollera riskerna. Vår metodik bygger på lång erfarenhet och ger en praktisk vägledning i konkreta situationer. Vi arbetar med översyn av företagets riskprofil och ger förslag på riskstrategier. Vi hjälper till vid implementering av oberoende riskfunktioner, ger stöd till ledning vid framtagande av styrdokument och mycket annat.

 

Regelverk

Tiden för anpassning till nya regler har blivit betydligt kortare och förslag omvandlas till gällande regler betydligt snabbare än tidigare. Därmed har kostnaderna för administration, riskhantering, redovisning och rapportering ökat samtidigt som risken för regelöverträdelser blir större. Våra regelverksexperter, med lång erfarenhet från olika områden inom finanssektorn, kan hjälpa företag att säkerställa att gällande regelverk efterlevs och på så sätt minska compliance-risken. Utifrån regelverket identifierar och analyserar vi organisationens risker, lyfter fram de brister som finns i en GAP-analys och ger förslag på förbättringsåtgärder.

 

Värdering av finansiella instrumentAtt förändringar i olika regelverk skapar ett behov av snabba tolkningar blir extra tydligt när det gäller de krav som ställs på värderingstekniker och presentationen av dessa inom exempelvis IFRS. KPMG har lång erfarenhet från banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltningsbolag av att koppla ihop regelverkskrav med praktiskt genomförande genom hela värderingsprocessen. Vi kan bl.a. bistå med att kvalitetssäkra värderingsprocesser och att säkerställa att relevanta värderingsprinciper överensstämmer med rådande regelverk.

 

Aktuariella tjänster

KPMG erbjuder ett heltäckande utbud av rådgivningstjänster för bland annat försäkringsföretag. Vi bistår i alla frågor med aktuariell anknytning med särskilt fokus på produktutveckling, lönsamhet, ALM, värdering, kapital- och riskmått samt Solvens 2.

 

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar kring finansiella risker inom samtliga tjänste- och produktområden. Allt från behovsanpassade och skräddarsydda kurse till ett antal standardiserade program. Våra utbildningsprogram inkluderar bl.a. värdering av finansiella instrument, redovisning av risk och riskhantering, KPMGs licenseringsutbildning, handel med finansiella instrument, Solvency II, IFRS, MiFID samt Risk Management inom bank och finans.

 

Treasury

Kraven på Treasuryavdelningarna ökar och varje Treasuryavdelning måste arbeta proaktivt och vara förberedd på att möta framtidens utmaningar. KPMG hjälper er att identifiera dessa utmaningar och att tillfredställa ledningens och organisationens krav på en effektiv och affärsstödjande Treasuryverksamhet. Vi tillhandahåller ett antal tjänster och produkter som kan underlätta att driva eller utveckla  verksamheten inom Treasury och vår erfarenhet och kompetens kan hjälpa er att leverera mervärde till er organisation.

 

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningsfrågor kräver en ständig bevakning av många skäl. Varje organisation som har en kapitalförvaltning behöver bevaka att resultatet är fullgott, men även yttre faktorer spelar stor roll. Marknaden utvecklas med nya produkter och finansiella lösningar, regelverk utvecklas och inte minst blir det allt viktigare att matcha sin tillgångsförvaltning med de framtida åtaganden organisationen har. KPMG har lång erfarenhet och kan hjälpa er i utvecklingen av er kapitalförvaltning.

Jan Forsell

Jan Forsell

Head of Financial Risk Management

+46 (0)70 597 92 08

Blickpunkt Försäkring

Aktuella publikationer