Sverige

Vårt team 

Daniel Dellham


daniel.dellham@kpmg.se

+ 46 (0)7)0 580 70 40

 

Daniel Dellham

Head of Sustainability Consulting

Civilingenjör. Bakgrund som strategikonsult. Stöttar kunder i att integrera hållbarhet i kärnverksamheten; faciliterar förändring, bistår i att sätta mål, mätetal samt definiera affärsprioriteringar. Utvecklar möjligheter, nya affärsmodeller och risk/möjlighetsanalyser i ett brett perspektiv.

Jenny Fransson


jenny.fransson@kpmg.se

+ 46 (0)72 964 12 64

Jenny Fransson

Head of Sustainability Reporting and Assurance
Civilekonom, inriktning mot miljöledning och miljörevision. Erfaren konsult och icke-finansiell revisor. Fokus på GRI-redovisning, granskning av hållbarhetsredovisning samt leverantörskontroll.

 

_____________________________________________________________________ 

 

Våra konsulter och specialister

 

 

ase.backstrom@kpmg.se
+46 (0)73 327 21 44

 

Åse Bäckström

Civilekonom. Hållbarhetsrevisor och strategikonsult. Arbetat på WBCSD. Många stora och små bolag som kunder. Specialist på GRI, integrerad redovisning och icke-finansiell granskning. Ordförande i FARs arbetsgrupp för hållbarhet och CSR.

 

asa.ekberg@kpmg.se
+46 (0)76 895 69 70

 

Åsa Ekberg
Civilekonom och miljövetare. Flerårig erfarenhet av granskning av hållbarhetsredovisning och miljörevision. Fokus på ISO 14001, GRI, GHG-protokollet och klimatstrategier/beräkningar. Erfarenhet av börsnoterade och statliga företag samt ideell sektor.

 

minela.johansson@kpmg.se
+46 (0)73 371 27 63

 

Minela Johansson
Civilekonom. Erfarenhet av rådgivning för att förhindra oegentligheter, penningtvätt och korruption. Fokus på etik/kultur, uppförandekoder, whistleblowing, policyfrågor, riskanalys och regelverk. Kunskap om tillämpning av interna regelverk.

Adam Jakobson

 

adam.jakobson@kpmg.se
+46 (0)70 647 03 23

 

Adam Jakobson

Civilekonom. Hjälper kunder i rådgivningssituationer där hållbarhet och affärsstrategiska frågeställningar möts, dels kopplat till strategi- och målformulering dels vid genomförande av större förändrings- och transformationsprojekt. Erfarenhet från bl a livsmedelsindustrin, FMCG och energisektorn.

Helene Kernell

 

helena.kernell@kpmg.se

+46 (0)72 992 04 96

 

Helena Kernell

Civilekonom. Flerårig erfarenhet av rådgivning och revision av finansiell och icke-finansiell information. Hjälper kunder att utveckla materialitetsanalyser, intressentdialoger, fokuserade strategier och hållbarhetsredovisning enligt GRI.

 

helena.mueller@kpmg.se

+46 (0)73 327 22 54

 

Helena Mueller

Affärsjurist. Hjälper kunder att integrera hållbarhet, utveckla strategier/mål, upprätta materialitets- och riskanalys samt mäta effekt. Förändringsledare i kultur/etik. Specialist på ESG DD, ansvarsfulla investeringar, impact investing och integrerad rapportering.

Per Norberg

 
per.norberg@kpmg.se

+46 (0)70 981 07 07

 

Per Norberg

Civilingenjör med fokus på energisystem och hållbarhet. Erfarenhet av hållbarhetsredovisning, GRI, utsläppsberäkningar, biobränslen och förnybar energiproduktion.

Emelie Olivensjö

 

emelie.olivensjo@kpmg.se

+46(0)70 981 06 93

 

Emelie Olivensjö

Ekonom med inriktning på hållbarhet. Erfarenhet av uppförandekoder, leverantörsuppföljning och arbetsförhållanden i leverantörsledet. Kunskap inom Bra Miljöval och ledningssystemen ISO9001, ISO14001 och SA8000.

 

karin.sivertsson@kpmg.se

+46 (0)70 621 61 32

 

Karin Sivertsson
Geovetare och miljörevisor. Erfaren konsult och icke-finansiell revisor. Har mångfarig erfarenhet av miljöcertifiering, granskning av gröna produkter, GRI och hållbarhetsredovisning samt ESG Due Diligence. Specialist på Dodd Frank, konfliktmineraler och leverantörskontroller i ett internationellt perspektiv.


torbjorn.westman@kpmg.se

+46 (0)70 825 68 54

 

Torbjörn Westman

Civilekonom. Fokus på oegentligheter och antikorruption, uppförandekoder och whistleblowingsystem, granskning och utformning av hållbarhetsredovisningar. Medlem i UN Global Compact Nordic Network.

 

David Åberg

 

david.aberg@kpmg.se

+46 (0)73 312 80 22

 

David Åberg
Statsvetare. Erfarenhet av strategi- och verksamhetsutveckling i större svenska bolag och myndigheter, primärt inom energi och infrastruktur. Fokus på integrering av intressentperspektiv i beslutsprocesser samt utveckling av affärsmöjligheter inom hållbarhet.

 

anna.akerblom@kpmg.se

+46 (0)72 992 05 28

Anna Åkerblom
Jurist och före detta tingsnotarie. Kompetens inom internationell miljö- och arbetsrätt samt mänskliga rättigheter. Erfarenhet av hållbarhetsgranskning, GRI och affärsetik samt aktieportföljsanalys med fokus på miljö och jämställdhet.