Affärsdrivet hållbarhetsarbete ger resultat 

Ledande företag anpassar sin affärsstrategi och ser över sin konkurrenskraft. För dessa omfattar hållbart företagande så mycket mer än enbart regelefterlevnad, riskminimering och varumärkesbyggande. I dessa bolag används hållbarhet som ett strategiskt filter genom vilket hela verksamheten genomlyses för att definiera möjligheter till värdeskapande på både kort- och lång sikt. Hållbarhet driver innovation och framväxten av nya affärsmodeller.

Ett affärsorienterat hållbarhetsarbete kan skapa värde i form av:

 

Ökade intäkter – drivet av innovation och utveckling av nya klimatsmarta eller socialt ansvarstagande produkter och tjänster, vilka möjliggör inträden på nya marknader och mot nya segment (B2C och B2B). Det stärker konkurrenskraften och ökar lönsamhet på sikt.

 

Förbättrad riskhantering – genom förbättrad transparens vid identifiering, styrning och kontroll av etiska och operationella risker och incidenter, framtagande av relevant och effektiv respons på regelverksförändringar samt förstärkt varumärkesskydd.

 

Kostnadseffektiviseringar – genom förbättrad resursanvändning och ökad operationell effektivitet (energi, råvaror, resor, papper mm), rationalisering av tillgångar och leverantörer, avfallsminimering och minskade legala kostnader för eventuella överträdelser av lagar och förordningar.

 

Stärkt förtroendekapital – genom att driva en affärsverksamhet där finansiella och icke-finansiella tillgångar optimeras, där mål, mätetal och aktiviteter rapporteras publikt och kommuniceras på ett relevant sätt till olika intressentgrupper, kan företag öka sin transparens och stärka sitt förtroende.

 

Detta leder i sin tur till ökad attraktionskraft bland kunder, investerare, potentiella medarbetare och samarbetspartners. Ansvarsfulla företag som kan redogöra för sin roll i samhället har bättre förutsättningar att vara framgångsrika och lönsamma också i framtiden.

 

 

Daniel Dellham

Daniel Dellham

Head of Sustainability Consulting

+46 (0)70 580 70 40

Jenny Fransson

Jenny Fransson

Head of Sustainability Reporting and Assurance

+46 (0)72 964 12 64

Feature image

Vi hjälper dig att skapa värde

 

Ladda ner vår broschyr om KPMG:s globala erbjudande inom Klimat och Hållbara affärer.