EUs revisionsreform 

Den 14 april antog EUs Ministerråd den så kallade EU Audit Reform som innebär att en ny lagstiftning antas för revisionsverksamhet inom EU. De nya reglerna, som nu ska arbetas in i medlemsländernas nationella lagstiftning, träder i kraft 2016. Vad innebär det och hur kommer vi i Sverige att påverkas i det korta perspektivet?

Tveka inte att prata med din kontakt på KPMG om det råder oklarheter om förslaget eller vad det innebär för er. Vi svarar mer än gärna på dina frågor och kommer att hålla dig informerad på hur arbetet fortskrider.

 

Bakgrund
Bakgrunden till reformarbetet är krisen på världens finansmarknader med början 2007.  Lagstiftare världen över har sedan dess utrett hur liknande skeenden kan förhindras i framtiden. Från EUs sida initierades ett förslag för att stärka revisorernas oberoende, förbättra revisionskvaliteten samt göra revisionsmarknaden mer konkurrensutsatt.

 

Förslaget har sedan det presenterades 2011 behandlats i ett antal remissinstanser varav KPMG och vår branschorganisation FAR varit några. Ett slutligt kompromissförslag fastställdes i december 2013 och det är detta förslag som röstats igenom i EU-parlamentet den 3 april, och som nu också slutgiltigt godkänts av Ministerrådet den 14 april.

 

Vad händer nu i Sverige?

I Sverige har regeringen startat förberedelserna för en implementering av lagstiftningen i svensk lag genom att tillstätta en utredning. Den ska vara klar och rapporteras senast den 1 april nästa år, 2015. Med det kommer slutlig definition av vilka bolag som omfattas samt vilka tjänster som inte längre tillåts i kombination med revision för de svenska bolag som kommer att definieras som ”företag av allmänt intresse. Reglerna får effekt i samtliga medlemsländer år 2016.

 

Det bör noteras att förslaget innehåller ett 20-tal valmöjligheter, inom ramen för vissa gränsvärden, varför vi i dagsläget inte vet hur de detaljerade reglerna i Sverige kommer att utformas. Klarhet kommer först att uppnås när regeringens utredning färdigställts 2015.

Det här innebär EU-reformen
För de företag som definieras som ”företag av allmänt intresse” innebär det restriktioner inom dessa huvudområden:

 

Byrårotation
Krav på rotation av revisionsbyrå minst vart tionde år. Tidsgränsen kan sträckas ut till 20 år om det genomförs en ny upphandling efter tio år. Företag som har mer än en vald revisor (delad revision) kan använda samma byrå upp till 24 år.

 

Kombination av tjänster
Tjänsterna anges i en särskild förbudslista.

 

Arvodesgräns för rådgivningstjänster
Arvodet för de tilläggstjänster som inte förbjuds får inte uppgå till mer än 70 procent av det genomsnittliga revisionsarvodet över en treårsperiod.

 

Revisionsutskottets roll
Utskottet ska bland annat svara för beredning av revisorsval, övervakning av revisionen och godkännande i förväg av att revisionsbyrån lämnar rådgivning.


De nya reglerna utformas som en förordning (direkt bindande regler) respektive ett direktiv (regler som ska inarbetas i den lokala lagstiftningen). Förordningen tar sikte på revision avseende företag av allmänt intresse och direktivet gäller lagstadgad revision generellt. Reglerna om byrårotation, upphandling och förbjudna rådgivningstjänster är inarbetade i förslaget till förordning.


Dessa bolag berörs
Förordningen påverkar revisions- och rådgivningstjänster till företag av allmänt intresse, så kallade public interrest enterprise (”PIE”):

  • EU företag listade på en EU-reglerad marknad
  • Vissa kredit- och försäkringsföretag (inkl dem som inte har huvudsäte inom EU)
  • Företag som av medlemsstaterna definieras som ”PIE”
  • Andra potentiella kategorier av företag som just nu utreds


Idag tillämpas en snävare definition av ”PIE” i Sverige än i många andra EU-länder. I Sverige definieras ”PIE” som bolag som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad. Denna definition kommer med det nya regelverket sannolikt att utökas och även omfatta finansiella företag och försäkringsföretag.

Övergångstider för byrårotation
Förordningen leder till att upphandling av revision måste separeras från upphandling av flertalet rådgivningstjänster och ske hos olika leverantörer. Det innebär att antalet möjliga revisionsbyråer att välja sannolikt blir färre vid upphandlingar eftersom någon eller några kan ha valt att leverera rådgivningstjänster och att sittande byrå inte kan väljas om.


Övergången till de nya reglerna om rotation sker under generösa tidsperioder. Det finns ingen anledning till en omedelbar upphandlingsprocess, om ni haft samma revisionsbyrå i:

 

  •  <11 år: byte ska ske efter 12 år, med möjlighet till förlängning beroende på hur Sverige väljer att implementera reglerna
  • 11-19 år: byte ska ske inom 9 år
  • 20 år eller längre: gäller övergångsregel med byte senast inom 6 år

 

Feature image

"Om förtroendet för såväl de europeiska och nationella institutionerna som företagen och revisorerna ökar med de här åtgärderna har vi absolut uppnått något gott".

 

George Pettersson, VD KPMG AB