Details

  • Service: Skatt
  • Type: Newsletter Article, Regulatory update
  • Date: 2013-06-20

Yttrande från Lagrådet avseende föreslagna förändringar av 3:12-reglerna 

Som vi informerade om i TaxNews nr 6, 2013 presenterade regeringen den 30 maj 2013 en lagrådsremiss avseende föreslagna förändringar av de s k 3:12-reglerna. Lagrådet lämnade igår (den 19 juni, 2013) sitt yttrande avseende lagrådsremissen. Lagrådet kommer i sitt yttrande fram till att Lagrådet inte kan tillstyrka att de föreslagna förändringarna av 3:12-reglerna läggs till grund för lagstiftning.

Vi redogör nedan kortfattat för vissa delar av Lagrådets yttrande.  


I sitt yttrande anger Lagrådet bl a att även om förslagen i lagrådsremissen endast rör en mindre del av regelsystemet (3:12-reglerna) så är de av betydelse för en stor mängd företag och deras ägare.

 

Lagrådet anger vidare att de olika delförslagen, sedda för sig, är av relativt enkel beskaffenhet och till synes lätta att förstå. När man emellertid ser till helheten är det, enligt Lagrådet, mycket svårt – för att inte säga närmast omöjligt – att överblicka konsekvenserna av förslagen.

 

Ytterligare exempel på kritik från Lagrådet är att de föreslagna förändringarna kan komma att påverka företagens konkurrenssituation och att de kan komma att motverka förslagens syfte att förstärka de mindre företagens incitament att anställa.        

 

Lagrådet anger att sammanfattningsvis framstår det för Lagrådet som tveksamt om de presenterade förslagen är utformade så att de kan antas tillgodose de i lagrådsremissen angivna syftena, liksom om de är så utformade att problem inte uppstår vid tillämpningen.

För mer information kontakta:

Filip Christensson, Telefon +46 (0)8 723 96 78, filip.christensson@kpmg.se

Mårten Sundholm, Telefon +46 (0)8 723 96 96, marten.sundholm@kpmg.se