Sverige

Details

  • Service: Skatt
  • Type: Newsletter Article, Regulatory update
  • Date: 2013-04-25

Momsgruppsreglerna oförändrade – likabehandling prövas inte av EU-domstolen  

EU-domstolen har idag meddelat dom i fördragsbrottstalan mot Sverige avseende de svenska momsgruppsreglerna (C-480/10).

Domstolen underkänner EU-kommissionens talan vilket innebär att reglerna, som i Sverige är begränsade till företag verksamma inom den finansiella sektorn samt sådana företag som bedriver verksamhet i inkomstskatterättslig kommission, får finnas kvar. Utgången är positiv men mycket överraskande eftersom domstolen inte följer generaladvokatens förslag till avgörande.


Sverige har anfört att begränsningen av momsgruppsreglerna till den finansiella sektorn har skett med syfte att förhindra skatteundandragande och skatteflykt. Enligt domstolen har EU-kommissionen inte visat att det saknats skäl för en sådan begränsning. I denna del ogillas därför talan. EU-kommissionens argumentation kring den s k likabehandlingsprincipen avvisas av domstolen på processrättsliga grunder då den utgjorde en otillåten utvidgning av talan.


För företag som redan ingår i momsgrupper innebär domen ingen förändring. Företag som inte kan bilda momsgrupp enligt nuvarande regler kommer inte att kunna göra det med mindre än att reglerna ändras. Teoretiskt skulle EU-kommissionen kunna ta upp frågan till förnyad prövning eftersom domstolen avvisade den del av målet som avsåg likabehandlingsprincipen. Enligt vår bedömning är det osannolikt att så skulle ske.

 

Idag meddelades även dom i målet mot Finland avseende motsvarande fråga. Även i det målet underkändes EU-kommissionens talan.

 

För mer information kontakta:

Steven Robertson, Telefon +46 (0)8 723 92 58
steven.robertson@kpmg.se