Sverige

Details

 • Service: Skatt
 • Type: Newsletter Article, Regulatory update
 • Date: 2013-04-15

Vårbudgeten överlämnad till riksdagen 

Regeringen har idag den 15 april överlämnat 2013 års ekonomiska vårproposition till riksdagen. Syftet med propositionen är att ge politikens riktlinjer inför budgetpropositionen för 2014. Samtidigt skickar Finansdepartementet ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss. Detta görs för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslagen i budgetpropositionen för 2014.


Promemorian är på remiss till den 7 maj 2013. Därefter bereds förslagen vidare bl a genom att en del av dem remitteras till Lagrådet. Om inget annat anges nedan föreslås reglerna träda i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013.  

De förslag, som presenteras i promemorian, är i huvudsak följande:

Ändrade 3:12-regler
I samband med skattereformen i början av 1990-talet infördes särskilda inkomstskatteregler för beskattning av utdelning och kapitalvinst på aktier i s k fåmansföretag. Dessa regler har sedan deras tillkomst benämnts ”3:12-reglerna”. Syftet med införandet av 3:12-reglerna var att motverka möjligheten att omvandla progressivt beskattad tjänsteinkomst till kapitalbeskattad utdelning eller kapitalvinst.

För att ett aktiebolag ska klassificeras som ett fåmansföretag gäller enligt huvudregeln att en majoritet av rösterna i aktiebolaget ska kontrolleras av ett färre antal individer. Enligt en kompletteringsregel gäller vidare att samtliga delägare som är verksamma i betydande omfattning i ett fåmansföretag ska anses som en enda delägare vid bedömningen av om ett aktiebolag är ett fåmansföretag. Kompletteringsregeln innebär att även aktiebolag med ett mycket stort antal verksamma delägare kan komma att utgöra ett fåmansföretag.

Enligt 3:12-reglerna gäller att den del av en utdelning eller en kapitalvinst som ryms inom ett beräknat ”gränsbelopp” beskattas med en effektiv skattesats om 20 procent. Utdelning eller kapitalvinst överstigande gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst (progressiv beskattning) upp till ett visst maxbelopp och därutöver som kapitalinkomst med en skattesats om 30 procent. För att ett fåmansföretag ska kunna lämna utdelning krävs att fåmansföretaget har beskattade vinstmedel tillgängliga för utdelning. Utdelning från ett fåmansföretag till dess ägare har därför i normalfallet beskattats med bolagsskatt (22 procent fr o m 2013 eller senare) hos det utdelande fåmansföretaget. 

Genom en förändring av 3:12-reglerna från 2006 har storleken på total kontant utbetalad ersättning (”löneunderlaget”) från fåmansföretaget och eventuella dotterföretag fått en ökad betydelse för storleken på en delägares gränsbelopp. Den del av gränsbeloppet som styrs av lönekostnaden benämns ”lönebaserat utrymme”. För att en delägare ska få beräkna ett lönebaserat utrymme krävs att delägaren själv erhåller minst en på ett visst sätt beräknad kontant ersättning från fåmansföretaget (”löneuttagskravet”). Enligt de nuvarande 3:12-reglerna uppgår löneuttagskravet till maximalt tio inkomstbasbelopp (566 000 kr enligt inkomstbasbeloppet för 2013).    

Regeringen föreslår nu en rad förändringar av 3:12-reglerna:

 

 • Lönebaserat utrymme ska enbart få beräknas om delägaren äger andelar i företaget som motsvarar minst fem procent av kapitalet i företaget.
 • En delägares totala lönebaserade utrymme begränsas till 50 gånger delägarens egen kontanta ersättning.
 • Reglerna för beräkning av löneuttagskravet förändras. Det lägsta möjliga löneuttagskravet blir nio inkomstbasbelopp (509 400 kr enligt inkomstbasbeloppet för 2013) och det maximala löneuttagskravet ökar till 90 inkomstbasbelopp (5 094 000 kr enligt inkomstbasbeloppet 2013). För beskattningsåren 2014 och 2015 gäller dock att det lägsta möjliga löneuttagskravet istället uppgår till nio och ett halvt inkomstbasbelopp (537 700 kr enligt inkomstbasbeloppet för 2013).
 • Det totala lönebaserade utrymmet i ett fåmansföretag ökar avseende löneunderlag i intervallet noll kr till 60 inkomstbasbelopp (3 396 000 kr enligt inkomstbasbeloppet för 2013).
 • Vid beräkningen av löneunderlag i ett dotterföretag ska begreppet ”dotterföretag” definieras som ett företag i vilket moderbolagets andel, direkt eller indirekt, överstiger 50 procent av kapitalet i företaget. Om företaget är ett svenskt handelsbolag eller i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person krävs dock att fåmansföretaget, direkt eller indirekt, äger samtliga andelar i företaget för att det ska definieras som ett dotterföretag.


Frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal

Regeringen har återigen tagit upp frågan rörande förenklingar i regelverket som rör frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal. De föreslagna förändringarna kan i korthet beskrivas enligt följande:

 • Ansökningsförfarandet slopas: Fastighetsägaren behöver inte skicka in en ansökan om frivillig skattskyldighet till Skatteverket. Frivillig skattskyldighet inträder istället om fastighetsägaren ställer ut en hyresfaktura med moms.
 • Möjlighet till utträde: Efter att fastighetsägaren har påbörjat den momspliktiga uthyrningsverksamheten kan denne träda ut ur systemet om den momsbelagda hyresfakturan krediteras inom 3 månader.
 • Tidsgräns för momsbelagd faktura: Momsbelagd faktura måste ställas ut inom sex månader från den första dagen i den hyresperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser.
 • De tidigare rekvisiten kvarstår: Det föreslås ingen förändring rörande rekvisiten för att kunna bli skattskyldig, vilket innebär att följande krav måste vara uppfyllda: 
  – Hyresgästen måste bedriva momspliktig verksamhet
  – Uthyrningen måste vara stadigvarande
  – Uthyrningen måste avse en begränsad yta
 • Stadigvarande bostad: Möjlighet till momspliktig uthyrning av stadigvarande bostad ska inte föreligga
 • Överlåtelse av fastighet: Den frivilliga skattskyldigheten upphör vid överlåtelse. Om den nya fastighetsägaren fortsätter att ställa ut faktura med moms kommer denne emellertid att fortsätta att bedriva momspliktig uthyrning.
 • Uppförandeskede. Ansökningsförfarandet kvarstår för att få avdrag för ingående moms vid uppförande av fastighet. Om överlåtelse sker under uppförandetiden måste detta anmälas till Skatteverket.
 • Avdrag/jämkning. Det föreslås att rätt till retroaktivt avdrag ska föreligga trots att uthyrningen registrerats under uppförandeskede. Detta innebär att ingående moms som belöper på tid innan uppförandeskede kan hämtas hem retroaktivt om förutsättningarna är uppfyllda.  Några ändringar rörande jämkningsreglerna föreslås inte.
 • Övergångsregler: Tidigare registrerad frivillig skattskyldighet ska fortsätta att gälla.
 • Övrigt: Regeringen föreslår att upplåtelse till mobiloperatör av plats på mast ska vara obligatoriskt momspliktigt

Bestämmelserna förslås träda i kraft den 1 januari 2014 (gäller oavsett räkenskapsår).

Nya regler för kollektivavtalsstiftelser och personalstiftelser
I promemorian finns ett förslag med nya skatteregler för kollektivavtalsstiftelser i syfte att underlätta omställning på arbetsmarknaden. Stiftelser bildade genom kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack ska, med bibehållen skattesituation, även kunna lämna bidrag till arbetstagare som blivit eller riskerar att bli uppsagda på grund av personliga skäl eller vars tidsbegränsade anställningar har upphört. Det föreslås även att understöd ska kunna lämnas till utbildning. Även personalstiftelser, som har liknande syfte som kollektivavtalsstiftelser, förslås kunna lämna understöd till utbildning.

Skattefri förmån vid personalavveckling
Ersättning för utbildning eller annan åtgärd som är av väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta är inte skattepliktig för den anställde, om den anställde riskerar att bli arbetslös på grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksamhet.

Det föreslås nu att reglerna förtydligas så att bestämmelsen omfattar en åtgärd som sätts in inom fem år före en eventuell uppsägning, att den som redan har blivit arbetslös omfattas och att reglerna också blir tillämpliga även om avsikten är att den anställde ska erhålla ett annat arbete hos samma arbetsgivare. Den föreslagna ändringen innebär att de som inom fem år löper risk att bli arbetslösa på grund av personalavveckling kommer att omfattas av bestämmelserna.


Vidare föreslås en lättnad som innebär att det är tillräckligt att utbildningen är av betydelse för att den skattskyldige ska kunna fortsätta förvärvsarbeta vilket är en lättnad i kraven i förhållande till nu gällande regler.

Förlängd nedsättning för miljöanpassade förmånsbilar
Nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade förmånsbilar föreslås förlängda med 3 år och gälla till och med beskattningsåret 2016.

Förlängningen gäller bilar som är utrustade med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol. För sådana bilar gäller att värdet sätts ned till ett värde som motsvarar 60 procent av förmånsvärdet för närmast jämförbara konventionella bil, dock högst med 16 000 kronor per år i förhållande till den jämförbara bilen.

Dessutom föreslås en permanent nedsättning för bilar som helt eller delvis är utrustade med drift för elektricitet eller mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel. Denna nedsättning innebär att förmånsvärdet sätts ned till en nivå som motsvarar värdet för en motsvarande bensin- eller dieseldriven bil.

Räntefördelning
Regeringen föreslår en förändring avseende reglerna för s k räntefördelning. 

 • Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs från statslåneräntan ökad med 5,5 procentenheter till statslåneräntan ökad med 5,9 procentenheter.


Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2014.     

  För mer information kontakta:

  Göran Ström, Telefon +46 (0)8 723 96  05, goran.strom@kpmg.se