Sverige

Details

  • Service: Skatt
  • Type: Newsletter Article, Regulatory update
  • Date: 2013-10-25

Fråga om gåva och stämpelskatt vid överlåtelse av fastighet till ett aktiebolag 

Enligt en dom från Högsta domstolen har ett aktiebolags förvärv av en fastighet från en indirekt delägare inte ansetts utgöra gåva enligt stämpelskattelagen trots att vederlaget understeg 85 % av fastighetens taxeringsvärde.

Enligt stämpelskattelagen gäller att ett förvärv av en fastighet, som sker genom gåva inte är stämpelskattepliktigt. Vidare gäller dock att ett förvärv, som betecknas som gåva är stämpelskattepliktigt om ersättningen uppgår till minst 85 % av egendomens värde. Vad som gäller om ersättningen understiger 85 % framgår dock inte av lagtexten.


I det aktuella fallet hade en fysisk person överlåtit en fastighet till ett aktiebolag, vilket ägdes indirekt till 51,5 % av den fysiska personen. Resterande del ägdes indirekt av personens maka och barn. Bolaget betalade en ersättning som uppgick till 68,8 % av fastighetens taxeringsvärde. Avsikten var att bolagets förvärv av fastigheten inte skulle vara stämpelskattepliktigt eftersom ersättningen understeg 85 % av fastighetens taxeringsvärde. Den fråga som aktualiserades var därmed om gåva ansågs föreligga enligt stämpelskattelagen.


Högsta domstolen prövade om den aktuella överlåtelsen av fastigheten till bolaget skulle anses utgöra en gåva enligt stämpelskattelagen. För att en rättshandling ska bedömas vara en gåva krävs i allmänhet att det är fråga om en frivillig förmögenhetsöverföring från givaren till gåvotagaren samt att det föreligger gåvoavsikt. Transaktioner som dikteras av affärsmässiga intressen kan inte betraktas som gåvor i stämpelskattelagens mening. Domstolen anser att gåvoavsikten ska gälla gentemot det förvärvande bolaget, inte dess delägare. I det nu aktuella fallet var avsikten att fastighetsöverlåtelsen skulle underlätta ett generationsskifte. Domstolen fann att någon gåvoavsikt gentemot bolaget inte fanns. Bolagets förvärv betraktades därför som ett skattepliktigt tillskott enligt stämpelskattelagen.


För mer information kontakta:

Barbro Jansson Stridlund, Telefon +46 (0)8 723 95 68, barbro.janssonstridlund@kpmg.se