Details

  • Service: Skatt
  • Type: Newsletter Article, Regulatory update
  • Date: 2013-10-14

Förvaltningsrättsdom om kommunikationsskyldighet 

Förvaltningsrätten har i en dom den 9 oktober 2013 haft att ta ställning till frågan om Skatteverkets kommunikationsskyldighet.

I en fråga avseende beskattning av s k carried interest hade Skatteverket i ett beslut om eftertaxering från december 2011 beslutat att dels höja ett svenskt aktiebolags inkomst av näringsverksamhet och dels medge avdrag för lönekostnader motsvarande inkomsthöjningarna.  Skatteverket beslutade också att genom efterbeskattning höja bolagets avgiftsunderlag för arbetsgivaravgifter avseende vissa perioder och att påföra skattetillägg avseende tillkommande arbetsgivaravgifter. 

 

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och yrkade att beslutet skulle undanröjas. Grunden för bolagets yrkande var bl a att Skatteverket, enligt bolaget, hade underlåtit att före Skatteverkets beslut i december 2011 kommunicera ett stort antal handlingar med bolaget.

 

Bolaget gjorde alltså gällande att Skatteverket hade brustit i den kommunikationsskyldighet, som Skatteverket har att följa i samband med fattande av beslut. Avseende Skatteverkets kommunikationsskyldighet gäller generellt, att ett ärende inte får avgöras utan att den som beslutet gäller har underrättats om en uppgift, som tillförs ärendet av någon annan än honom eller henne själv och att han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över uppgiften.

 

Skatteverket menade å sin sida att det inte fanns någon brist i kommunikationen beträffande de uppgifter, som låg till grund för beslutet.

 

Förvaltningsrätten fann att Skatteverket i det aktuella ärendet hade brustit i sin kommunikationsskyldighet. Förvaltningsrätten angav i sin dom att det inte var möjligt att utifrån Skatteverkets revisionspromemoria härleda från vilka handlingar vissa avgörande uppgifter var hämtade. Förvaltningsrätten fann att de aktuella besluten inte tillkommit i laga ordning och att de därför skulle undanröjas. Såvitt avsåg de beskattningsår som omprövningsfristen för eftertaxering/efterbeskattning ännu inte hade gått ut för, återförvisades frågorna till Skatteverket för fortsatt handläggning.

 

Förvaltningsrätten tog i sin dom inte ställning till frågan om Skatteverkets bedömning avseende beskattningskonsekvenserna gällande s k carried interest i det aktuella fallet. 

 

  • Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 9 oktober 2013 (mål nr 5164-12 m fl (PDF 5,93 MB), 10508-12 m fl (PDF 5,71 MB))

För mer information kontakta:

Hans Eklund, Telefon +46 (0)31 61 48 93, hans.o.eklund@kpmg.se