Sverige

Details

  • Service: Skatt
  • Type: Newsletter Article, Regulatory update
  • Date: 2013-10-14

Beskattning av utdelning från svensk investeringsfond – ställningstagande från Skatteverket 

Skatteverket har den 4 oktober 2013 kommit med ett ställningstagande om ”Beskattning av utdelning från en svensk investeringsfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land”, i vilket SKV kommer fram till följande ståndpunkt.

 

”En svensk investeringsfond är inte ett bolag med hemvist i Sverige vid tillämpning av skatteavtal som motsvarar OECD:s modellavtal. Utdelning från en svensk investeringsfond till en mottagare med hemvist i den andra avtalsslutande staten omfattas då inte av utdelningsartikeln i skatteavtalet utan av artikeln för annan inkomst och beskattas endast i mottagarens hemviststat. Beskattning enligt intern rätt förhindras av ett sådant skatteavtal. Det gäller både beskattning enligt kupongskattelagen för begränsat skattskyldig mottagare och beskattning enligt inkomstskattelagen för obegränsat skattskyldig mottagare.”

Sedan den 1 januari 2012 är investeringsfonder undantagna från skatt på inkomst av tillgångar i fonderna. Som en följd av det anser Skatteverket enligt ett tidigare ställningstagande den 24 april 2012 , ”Svenska investeringsfonder och skatteavtal”, att en svensk investeringsfond inte kan vara ”person med hemvist” i skatteavtalens mening och därmed inte omfattas av avtalsförmåner såsom t ex nedsättning av kupongskatt på mottagen utdelning, se vår kommentar i TaxNews nr 8, 2012 . Skatteverkets tidigare ställningstagande har aktualiserat frågan om hur man då ska se på tillämpligheten av artikel 10 i skatteavtalen, vilken reglerar beskattning av lämnad utdelning, vid utdelning från svenska fonder. Artikel 10 i skatteavtal, som bygger på OECDs modellavtal, förutsätter nämligen enligt sin lydelse att utbetalaren är ”person med hemvist”. I det nya ställningstagandet den 4 oktober 2013 behandlas denna fråga.

 

Skatteverket kommer fram till att eftersom en svensk investeringsfond enligt Skatteverkets mening inte är en ”person med hemvist” i Sverige, så omfattas utdelning från en svensk investeringsfond inte av artikel 10 i skatteavtal, som motsvarar OECDs modellavtal. Sådan utdelning ska istället omfattas av artikeln för annan inkomst, artikel 21, och beskattas endast i mottagarens hemviststat. Beskattning enligt intern svensk rätt förhindras därmed, både vad avser kupongskatt för begränsat skattskyldig mottagare och inkomstskatt för obegränsat skattskyldig mottagare när mottagaren enligt skatteavtal har hemvist i den andra avtalsslutande staten. Om Sverige saknar skatteavtal eller om en obegränsat skattskyldig person har hemvist i Sverige vid tillämpning av ett skatteavtal, förhindras inte den svenska beskattningen.

 

De flesta svenska skatteavtal bygger på OECDs modellavtal. Varje skatteavtal måste dock läsas noggrant eftersom avvikelser kan förekomma. Undantaget från beskattning i Sverige förutsätter att artikel 10 (utdelning) och 21 (annan inkomst) är utformade enligt OECDs modellavtal, vilket är fallet i många men inte alla skatteavtal.

 

Ställningstagandet har betydelse för svenska fonders innehållande av kupongskatt och preliminärskatt.

 

Enligt vår mening kan det dock finnas anledning att ifrågasätta och vidare analysera Skatteverkets bedömning i det ursprungliga ställningstagandet av vilket det nya ställningstagandet är en logisk följd.

För mer information kontakta:

Ann Törner, Telefon + 46 (0)8 723 96 43, ann.torner@kpmg.se

Carina Möllefors, Telefon + 46 (0)8 723 94 67, carina.mollefors@kpmg.se